Zer dira aurrekontuak - Egitura ekonomikoa

Udal aurrekontuak

Aurrekontu orokorren egiturak diru-sarrera eta gastuen izaera ekonomikoa hartzen du aintzat, eta lortu nahi diren helburu eta xedeak.

Era berean, honela sailkatzen dira: ohiko eragiketak, kapital eragiketak eta finantza eragiketak.

Diru-sarreren egoera

Diru-sarreren egoera-orriaren egituran ohiko, capital eta finantza eragiketen ondoriozko aurreikuspenak bereizten dira.

Ohiko eragiketak

Zuzeneko zergak: Ekonomi edo famili zirkunstantzien arabera galdatzen diren ordainketak dira (Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ibilgailu Motordunen gaineko zerga, Ekonomi Jardueren gaineko Zerga...).

Zeharkako zergak: Kontsumoa zergapetzen duten ordainketak dira, hura egiten duena eta haren zirkunstantziak zeinahi direlarik ere (obra lizentziak...).

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: Erabiltzaileek zuzeneko onura dakarkieten zerbitzu publiko eta jardueren truke egiten dituzten ordainketak dira (zabor bilketa, TAO...).

Ohiko transferentziak eta diru-laguntzak: Bestek -batez ere administrazio publikoek- udalari ohiko gastuetarako egiten dizkioten ekarpenak dira (Eusko Jaurlaritzaren hiriburu kanona; Arabako Foru Aldundia...).

Ondare-sarrerak: Udalaren ondasunek ematen dituzten errentak eta enpresa publikoen irabaziak (administrazio emakidak, alokairua...).

Kapital-eragiketak

Inbertsioak besterentzea: Udal lursailak eta bestelako ondasun higiezinak besterentzearen ondorio diren diru-sarrerak.

Kapital transferentziak eta diru-laguntzak: Bestek -batez ere administrazio publikoek, hau da, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak (autobus geltokia), Europar Batasunak...- udalari inbertsio gastuak finantzatzeko egiten dizkioten ekarpenak dira.

Finantza-eragiketak

Finantza-aktiboak: Finantza-eragiketen ondorio diren diru-sarrerak (aseguru kontratuak).

Finantza-pasiboak: Inbertsioak finantzatzeko eskatutako maileguak dira.

Gastuen egoera

Gastuen Egoera-orriaren egitura ekonomikoan ohiko, kapital eta finantza eragiketetarako kredituak bereizten dira.

Ohiko eragiketak:

Langileak: Langile publikoen gastuak dira (soldata, ordainsaria eta gastu sozialak).

Ohiko ondasun eta zerbitzuak: Herritarrei funtsezko zerbitzuak -argiteria, ura, garbiketa...- emateak berekin dakartzan gastuak dira.

Finantza-gastuak: Hitzartutako maileguen interesak eta bestelako gastuak dira.

Ohiko transferentziak eta diru-laguntzak: Udalak besteri -GKEak, elkarteak- laguntza edo diru-laguntza gisa ematen dizkien diru-kopuruak dira.

Kapital-eragiketak

Benetako inbertsioak: Obra eta azpiegiturak egiteko beharrezko diren gastuak.

Kapital-transferentziak eta diru-laguntzak: Udalak beste erakunde batzuei benetako inbertsioetarako egiten dizkien ekarpenak.

Finantza-eragiketak

Finantza-aktiboak: Finantza-eragiketak dira (maileguak besteri).

Finantza-pasiboak: Inbertsioak finantzatzeko eskatutako maileguen gastuak dira (maileguen amortizazioa).

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.