Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Aldaketa onartuak

Hau da aldaketa-txostenen zerrenda, behin betiko onetsita dauden eta horien dokumentazioa HAPOarenari erantsita dutenak. Dokumentazio teknikoa eta onespen erabakiak kontsulta daitezke.

Txostenak
ALHAO Deskribapena
2021/11/22 Udalerriko landa-eremuetako erabilera publikoko berdeguneak eta toki-irekiak arautzeko xedapen-aldaketa
2021/08/06 Azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xeheak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari dagokion egiturazko xedapen-aldaketa
2021/06/23 Ibaialde 11 sektorearen RD24 lursailan aldarazpen-xehea
2021/06/23 HAPOren erabileren arau partikularrak aldatzea, unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko
2021/06/02 Tranbiaren Sistema Orokorra Salburura luzatzeko egiturazko aldakuntza
2021/05/07 Asistentzia-erabileraren bateragarritasuna arautzeko, erabilera tertziarioari buruzko arau partikularren xedapen-aldaketa
2021/05/05 Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehea aldatzeko egiturazko aldakuntza
2021/05/05 José Mardones izeneko 4. Plan Bereziaren barruan (aurretik 11. BBPB zena) UE-4 gauzatze-unitatea garatzeko egiturazko aldaketa
2021/03/12 Egiturazko aldaketa, industriarekin lotutako OR-11 eta OR-13 (Santo Tomas Ibaiaren plaza) ordenantzetan erabileren bateragarritasunaren inguruan
2021/02/05 Aldarazpen-xehea Ibaialde 11 sektorearen RD22 lursailan
2020/08/26 Bisitazioaren monasterioaren eta Egibideren lursailak "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBtik kanpo uzteko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/08/19 Uholde-arriskuaren arloko araudira egokitzeko aldarazpen-xehea
2020/07/06 Udalerriko hainbat herri txikien lurzati batzuetan kalifikazio xehearen lerrokadurak zuzentzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/22 Hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostaturako eskaintza mugatzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/03 Mercedes Benz lantegiak sortutako trafikoak ingurunean duen eragina murrizteko egiturazko aldakuntza
2020/03/09 Garai bateko Salburua 7. sektoreko hirugarren sektorerako T lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko hirugarren sektorerako M7 lursaila handitzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/03/06 Garraio eta komunikazioko sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (BEI) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen beharrezko zerrenda gehitzeko egiturazko aldaketa
2020/01/24 Zonifikazio eta zor akustiko inguruko araudira egokitzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/01/22 OR 2 ordenantzaren erabilerei eta erabilera tertziarioari buruzko arau partikularren xedapen-aldaketa, bulego eta bankuen erabileraren bateragarritasuna arautzeko
2019/11/04 Txagorritxuko ospitale multzoa integratzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2019/04/17 Eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa ahalbidetzeko, egiturazko xedapen- aldaketa
2019/02/15 Tranbiaren sistema orokorra ezarri eta mugatzeko, egiturazko xedapen-aldaketa
2018/09/05 Bide-sarearen, espazio libreen eta berdeguneen azpiko aparkaleku pribatuei dagokien egiturazko aldaketa
2018/05/16 Arkautiko 20. poligonoko 30, 31, 33, 35, 36 eta 37 katastroko lursailen lerrokadurak doitzeko xedapen-aldaketa
2018/01/24 Abetxukuko Cristo kaleko 71.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehea aldatzeko (erabilera publikoko espazio libretik egoitzetara) xedapen-aldaketa
2017/12/27 Arangiz kontzejuan lurzoru urbanizagarri industrialaren sektorea mugatzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Armentia menpeko toki-erakundeko Ostatu Emaileen kalearen lerrokadura zuzentzeko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Mendoza menpeko toki-erakundeko 18.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehatua aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/10/27 Armentia mendebaldea 16. sektoreko eremu-fitxa aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/08/23 Zabalganako "Borinbizkarra" 1. sektorean Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldakuntza eta bere Plan Partzialaren zortzigarren xedapen-aldakuntza
2017/07/07 Krispiña kontzejuko lursail bati-2015-1270-0007 katastro-erreferentziaduna- kalifikazio xehatua ekipamenduetarako izatetik egoitzetakora izatera aldatzeko egiturazko aldakuntza
2017/06/14 Askartza menpeko toki erakundeko 7.ean dagoen lursail batek (katastro-erreferentzia 26-144) egun dituen sailkapena eta kalifikazioa lursailaren mugetara egokitzeko xedapen aldaketa
2017/06/14 Europa jauregian ekipamendu generikoaren kalifikazioa duen azalera handitzeko egitura aldaketa
2016/06/22 Amarita menpeko toki erakundeko 29.ean dagoen lursail baten (0059-2002-1064-0002 katastro-erreferentzia duena) kalifikazio xehea errealitatera egokitzeko xedapen aldaketa
2016/05/16 Zuhatzu menpeko toki-erakundeko lerrokadura planoan eta kalifikazio xehatuan atzemandako akatsak zuzentzeko xedapen aldaketa
2016/03/18 Elorriaga menpeko toki erakundeko 42.ean dagoen lursail baten (0059-2116-2009-0006-0001-0001 katastro-erreferentzia duena) zati bati kalifikazio xehatua bide-saretik egoitzetara aldatzeko xedapen aldaketa
2016/03/04 Hirugarren sektoreko erabileraren eta ekipamendu erabileraren arau partikularren zenbait baldintza 2014ko irailean onetsi ziren erabilera orokorren kategorien definizio berrietara egokitzeko aldakuntza
2016/02/17 Fray Francisco ibilbideko 21. ean (C) dagoen lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/11/23 Legarda kontzejuan erabilera publikoko espazio libreko lursail baten zati bati kalifikazio xehatua aldatu eta oinarrizko azpiegiturakoa izatera pasatzeko aldakuntza
2015/08/24 San Frai Francisco ibilbideko 21 C.an dagoen lursailaren sailkapen xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/08/24 IV. liburukiko ("Eraikuntzari eta erabilerei buruzko ordenantza") IV. tituluko ("Babes berezirako erregimenak") 4. kapituluko ("Babes berezirako erregimenak dakartzan mugak") 7.04.01 artikulutik 7.04.04 artikulura arteko zatiari dagokion aldakuntza
2014/12/24 Otazu eta Gasteizen artean garai bateko Vasco-Navarro trenbidearen bide berdeari dagokion aldakuntza
2014/12/05 Hirugarren erabilerako eraikigarritasunaren banaketa Lakuan, 8A1 eta 8A2 sektoreetako 8A1.8 eta 8A2.8 lursailetatik 1. sektoreko T-D (G) lursailera eta Forondako ateko 48. ean dagoen lursailera
2014/11/14 Santa Barbara plazari dagokion egitura aldakuntza
2014/10/31 Margarita menpeko toki erakundeari dagokion aldakuntza
2014/10/17 Guridi zinemen eraikineko atzeko aldea birkalifikatu eta kultur eta ikuskizunerako ekipamendutik hirugarren sektorea-bulegoak sailkapena izatera pasatzea helburu duen xedapen aldakuntza
2014/10/03 Industria erabilerak arautzea, erabilera-bateragarritasunean kategoriak argitu eta industria lurrari dagozkion hiru ordenantzei (OR-11, OR-12 eta OR-13) egokitzeko helburu duen xedapen aldakuntza
2014/06/23 5. BBPBaren esparruko kudeaketa sistemari dagokion (Unibertsitategunea, II. fasea) xedapen aldakuntza
2014/02/21 5. BBPBaren esparruko sailkapen orokorrari eta sistema orokorrei dagokien (Unibertsitate gunea, II. fasea) egituraren aldakuntza
2014/02/21 Sansomendiko -garai bateko Lakuako 1. sektoreko- lursailetako sistema orokorrei eta kalifikazioei dagokien egiturako aldakuntza
2013/12/30 Espazio libreen eta bide sarearen erabilera globalen baldintza orokor eta partikularrei dagokien egitura aldakuntza
2013/10/30 Lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako elikagaien industriarako lurzorua garatzeari dagokion aldakuntza, bertan kategoria berri bat sartuz
2013/09/13 Lasarteko 39-C sektoreko TE-H lursailaren hirigintza baldintzei dagokien xedapen aldakuntza
2013/02/13 Uribarri-Arratzuan lursail baten sailkapen xehea (erabilera publikoko espazio librea) aldatu eta oinarrizko azpiegiturarako sailkapena emateko xedapen aldakuntza
2013/02/01 Mendiolako 3003-2812-2 lursaileko espazio librearen sailkapen xehea aldatzeari dagokion xedapen aldakuntza
2012/12/19 Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 11. sektoreetako hiri lurren esparruari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspen partziala
2012/12/17 Arkautiko nekazaritza elikagaien campusa 21. Babes eta Kontserbaziorako Plan Berezia sortzeko aldakuntza
2012/11/21 Autobus geltokia jartzeko asmoz, Forondako atearen ondoko hiri lurrari dagokionez (Euskaltzaindiaren plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino) egin den xedapen aldakuntza
2012/07/27 Ekipamendu eta aparkaleku erabileren arau partikularrei dagokion aldaketa
2012/07/20 Kalifikazio xeheko planoaren doikuntzak, 1. zatia: Alde Zaharra, Zabalgunea, Koroatze, Lovaina, El Anglo, Judimendi eta Desamparadas auzoak
2011/11/23 Menpeko toki erakundeetan neurri batean garatuta dauden lur urbanizagarrien sektoreetan ezargarri diren eraikuntza arloko ordenantzak eta etxebizitza kopuruari dagokion aldakuntza
2011/10/26 Mendioste muinoaren eremuko xedapen aldakuntza
2011/06/03 Aretxabaletako hiri-lurrari eta Aretxabaleta-Gardelegiko 19. sektoreko lur urbanizagarriari dagokion aldakuntza
2011/05/16 HAPOren berrikusketa partziala, zein 1., 4., 12., 13. eta 14. sektoreetako lur urbanizagarriari dagokion
2011/04/20 Udalaren lur ondarea eratzeko, lur erreserbako eremuak kentzeari dagokion xedapen aldakuntza (Lapatza jatetxea)
2011/02/28 "32. poligonoa-hegoa, ekipamenduak" 3. gauzatze unitatearen eremuan HAPOren xedapen aldakuntza, zeina eremu horretako hiri lurra, eremua eta ingurunea birsailkatzeko eta "32. poligonoa-hegoa, ekipamenduak" 24. Hiri Antolakuntzarako Plan Berezia bihurtzeko baita
2010/12/17 Buesa Arenako ekipamendurako sistema orokorraren ingurunearen sailkapen xeheari dagokion xedapen aldakuntza
2010/12/01 Ostalaritzako Establezimendu Publikoei buruzko Udal Ordenantzari buruzko aldaketa xehea (hotelak kanpo)
2010/11/22 Abetxukuko 1/23 eta 2/4 MOAk Abetxukuko 2/4 MOAn bateratzeko den xedapen aldakuntza
2010/11/15 Jundizko Industrialdean dagoen udal hiltegi zaharrari dagokion aldakuntza, 1030 etxadiko 3 lursaila (MOA 2/22)
2010/08/20 Sektore jakin batzuen arteko merkataritza aprobetxamenduaren transferentziari eta AR-1 banaketa arearen ereduzko ezarpenari dagokienez egin beharreko aldaketa puntuala
2010/08/13 Forondako atearen ondoko hiri lurzoruaren eremuan etorkizuneko geltoki intermodalaren lehen fasea eta inguruko zerbitzuak egiteko eta Euskaltzaindiaren Plazan Kongresu, Erakusketa eta Arte Eszenikoen Jauregi Berri kokatzeko berrikuspen partziala
2010/08/06 Hainbat ordenantzen aldaketa, zerbitzu jardueretarako sarbide libreari eta horietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 legera egokitzeko aldaketa
2010/07/09 Errekaleorreko hiri lurzoruko eremuari eta Olaran 14. sektoreko lurzoru urbanizagarriko eremuari dagokien aldaketa puntuala
2010/03/31 Lan lagungarri eta osagarriei, eta behin-behineko lanei buruzko 3.02.22 eta 3.02.23 artikuluei dagokien xedapen aldakuntza
2010/03/31 Gardelegiko toki erakunde txikiko hiri lurzoruaren hegoaldean dagoen Bidezainaren Etxean kokatutako lurren birkalifikazioari dagokionez egin beharreko aldaketa puntuala
2010/02/19 Vitoriako Frai Francisco Ibilbideko 21 C zenbakian kokatutako Gure Txokoa lurzatiaren kalifikazio xehearen aldaketa
2010/01/25 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako eraikigarritasun mugei egokitzeko, menpeko toki erakundeetako sektore urbanizagarriei dagokien aldaketa
2010/01/08 Zuzkidura alojamenduen erabilera xehatuari eta ekipamenduetarako erabileraren III. kategoriako berariazko baldintzei dagokien xedapen-aldaketa
2009/12/07 OR-2 ordenantzan eta hirugarren sektorearen barruan kalifikazio xehea duten lursailetako erabileren bateragarritasunari buruzko xedapen aldaketa
2009/11/27 HAPOren garaiera librean eraikitzeko baldintzei buruzko OR-11 eta OR-12 ordenantzen 6.11.05 eta 6.12.05 artikuluen xedapen aldakuntza
2009/09/25 Irisgarritasun-egoera hobetzearen inguruko udal ordenantza
2009/07/01 Salburuko lurzoru urbanizagarriko 8, 10, 11, 12, 13 eta 14 sektoreen antolamenduari eta AR-1 banaketa arearen ereduzko aprobetxamenduari dagokion aldaketa
2009/05/25 Matauku menpeko toki erakundeko hiri-lurra zabaltzeko; horretarako katastroan 9. poligonoko 207 zenbakia duen lursaila (urbanizaezina zena) zati batean birsailkatzeko aldakuntza
2009/05/15 HAPOren eraikuntzari buruzko Arau Orokorren xedapen aldakuntza, zein eraikuntzaren irisgarritasuna hobetzeari buruzko artikulu berria sartzeko baita (5.01.62 artikulua)
2009/04/17 Abetxukuko lursail baten kalifikazioa ekipamendu komunitarioko tokiko sistemara aldatzeko aldakuntza
2009/03/27 "Jose Mardones" 4. gauzatze unitatearen eremuko aldakuntza
2008/08/29 Molinuevo fundazioaren hezkuntzako ekipamendurako lur sailaren (San Ignazio Loiolakoaren kalea, 6) kalifikazio xehekatuari dagokion xedapen aldakuntza
2008/07/18 Hoteletarako erabileraren arautzeari buruzko HAPOren aldaketa
2008/05/05 Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektorearen iparraldetik igarotzen den hegoaldeko Bulebarraren zatiari dagokion aldakuntza
2008/02/04 Xedapen aldaketa, Landaberde kalearen eta Urbasa Mendiaren kalearen artean (ST-2 Ibaiondo) dagoen lursailaren kalifikazioa aldatzeko, komunitate-ekipamendu generikoa izatetik sistema orokorreko oinarrizko azpiegiturak eta hiriko zerbitzu handiak izatera igaro dadin
2007/11/23 Ekipamenduetarako erabileraren III. kategoriako berariazko baldintzei eta Betoñuko ateko 23.eko (garai bateko Betoñuko komentua) ekipamenduaren sailkapen globala aldatzeari dagon aldaketa
2007/10/26 Jendea dabilen aldeetara ematen duten estalkietan elur plakei eusteko eta haiek zatitzeko osagaiak jartzeko beharra arautzeko aldaketa
2007/03/05 Ostalaritzako establezimendu publikoen udal ordenantzari dagokion aldaketa
2007/02/21 Idustriarekin zerikusia duten ordenantzetako (OR-11, OR-12 eta OR-13) erabileren bateragarritasunari dagokion aldaketa
2007/02/21 Jungitu menpeko toki erakundeari dagokion xedapen aldaketa
2007/02/12 Udal mugartean lehergailuen erabilera arautzeari dagokion xedapen aldaketa
2006/04/12 Etxebizitza kolektiboko multzoetan eraiki daitekeen azalerari buruzko aldaketa
2005/12/12 14 zenbakiko BEPB (Abetxuko Mendebaldeko Bizitegiak) berriaren lurzoruak birsailtzea, birkalifikatzea eta sortzea helburu duen aldaketa
2005/08/17 Urbanizazioen ordenantzari eta telekomunikazioen azpiegitura erabiltzeko baldintza partikularrei buruzko aldaketa
2005/07/20 Gasteiz-Bilbo-Donostia abiadura handiko trenak Arrazua-Ubarrundia/Legutiano tartean ukitzen dituen lurrak berriro kalifikatzeko aldaketa
2005/04/06 Chile, Argentina, T. Aranzadi, J.M. Barandiaran, Bolivia eta Gasteiz hiribidea kaleen artean dauden berdegune publikoa, ekipamendu sanitarioko gunea, bide lokalak eta erabilera publikoko espazio librea berriro kalifikatzeko aldaketa
2004/10/04 Lurzorua berriro kalifikatzeko eta Zabalganeko 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 sektoreetako eta Salburuko 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15 sektoreetako aprobetxamenduak, dentsitateak eta zehaztapenak aldatzeko HAPOren aldaketa
2004/02/18 12. zenbakia duen "Abetxukoko Hego-mendebaldeko Bizitegiak" izeneko BEPB berriaren lurzoruak birkalifikatzeko eta sortzeko aldaketa
2004/02/18 11. zenbakia duen "Esmaltaciones San Ignacio-Pemco-Campsa" izeneko BEPB berriaren lurzoruak birkalifikatzeko eta sortzeko aldaketa
2003/10/15 Berrosteguietako bizitegietarako 30. sektorekoari buruzko aldaketa
2003/07/28 "Zezen plaza" izeneko 3. Barne Erreformarako Plan Bereziari buruzko aldaketa
2003/02/14 Izardui Komandantea kaleko 21, 23 eta 25 zenbakietan dagoen Ospitale Militar Zaharraren katalogazioa aldatzeko HAPOren aldaketa
2003/02/14 Done Jakue hiribideko 47. zenbakian Garaje Modernok okupatzen duen lurzatia birkalifikatzeko aldaketa
2003/02/10 San Antonio kaleko 10 eta 12 zenbakietako lurzatiak birkalifikatzeko eta 10. zenbakiko eraikinaren katalogazioa aldatzeko HAPOren aldaketa
2002/11/18 Langraiz Industriala (Subillabide) izeneko esparrurako zehaztapenik gabeko Lurzoru Urbanizagarria antolatzeko Plana
2002/08/21 Abetxuko-Bizitegiko 13. poligono berriari dagokion HAPOren aldaketa

Lotutako informazioa

  

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.