Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Aldaketa onartuak

Hau da aldaketa-txostenen zerrenda, behin betiko onetsita dauden eta horien dokumentazioa HAPOarenari erantsita dutenak. Dokumentazio teknikoa eta onespen erabakiak kontsulta daitezke.

Txostenak
ALHAO Deskribapena
2020/08/26 Bisitazioaren monasterioaren eta Egibideren lursailak "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBtik kanpo uzteko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/08/19 Uholde-arriskuaren arloko araudira egokitzeko aldarazpen-xehea
2020/07/06 Udalerriko hainbat herri txikien lurzati batzuetan kalifikazio xehearen lerrokadurak zuzentzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/22 Hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostaturako eskaintza mugatzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/03 Mercedes Benz lantegiak sortutako trafikoak ingurunean duen eragina murrizteko egiturazko aldakuntza
2020/03/09 Garai bateko Salburua 7. sektoreko hirugarren sektorerako T lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko hirugarren sektorerako M7 lursaila handitzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/03/06 Garraio eta komunikazioko sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (BEI) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen beharrezko zerrenda gehitzeko egiturazko aldaketa
2020/01/24 Zonifikazio eta zor akustiko inguruko araudira egokitzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/01/22 OR 2 ordenantzaren erabilerei eta erabilera tertziarioari buruzko arau partikularren xedapen-aldaketa, bulego eta bankuen erabileraren bateragarritasuna arautzeko
2019/11/04 Txagorritxuko ospitale multzoa integratzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2019/04/17 Eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa ahalbidetzeko, egiturazko xedapen- aldaketa
2019/02/15 Tranbiaren sistema orokorra ezarri eta mugatzeko, egiturazko xedapen-aldaketa
2018/09/05 Bide-sarearen, espazio libreen eta berdeguneen azpiko aparkaleku pribatuei dagokien egiturazko aldaketa
2018/05/16 Arkautiko 20. poligonoko 30, 31, 33, 35, 36 eta 37 katastroko lursailen lerrokadurak doitzeko xedapen-aldaketa
2018/01/24 Abetxukuko Cristo kaleko 71.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehea aldatzeko (erabilera publikoko espazio libretik egoitzetara) xedapen-aldaketa
2017/12/27 Arangiz kontzejuan lurzoru urbanizagarri industrialaren sektorea mugatzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Armentia menpeko toki-erakundeko Ostatu Emaileen kalearen lerrokadura zuzentzeko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Mendoza menpeko toki-erakundeko 18.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehatua aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/10/27 Armentia mendebaldea 16. sektoreko eremu-fitxa aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/08/23 Zabalganako "Borinbizkarra" 1. sektorean Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldakuntza eta bere Plan Partzialaren zortzigarren xedapen-aldakuntza
2017/07/07 Krispiña kontzejuko lursail bati-2015-1270-0007 katastro-erreferentziaduna- kalifikazio xehatua ekipamenduetarako izatetik egoitzetakora izatera aldatzeko egiturazko aldakuntza
2017/06/14 Askartza menpeko toki erakundeko 7.ean dagoen lursail batek (katastro-erreferentzia 26-144) egun dituen sailkapena eta kalifikazioa lursailaren mugetara egokitzeko xedapen aldaketa
2017/06/14 Europa jauregian ekipamendu generikoaren kalifikazioa duen azalera handitzeko egitura aldaketa
2016/06/22 Amarita menpeko toki erakundeko 29.ean dagoen lursail baten (0059-2002-1064-0002 katastro-erreferentzia duena) kalifikazio xehea errealitatera egokitzeko xedapen aldaketa
2016/05/16 Zuhatzu menpeko toki-erakundeko lerrokadura planoan eta kalifikazio xehatuan atzemandako akatsak zuzentzeko xedapen aldaketa
2016/03/18 Elorriaga menpeko toki erakundeko 42.ean dagoen lursail baten (0059-2116-2009-0006-0001-0001 katastro-erreferentzia duena) zati bati kalifikazio xehatua bide-saretik egoitzetara aldatzeko xedapen aldaketa
2016/03/04 Hirugarren sektoreko erabileraren eta ekipamendu erabileraren arau partikularren zenbait baldintza 2014ko irailean onetsi ziren erabilera orokorren kategorien definizio berrietara egokitzeko aldakuntza
2016/02/17 Fray Francisco ibilbideko 21. ean (C) dagoen lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/11/23 Legarda kontzejuan erabilera publikoko espazio libreko lursail baten zati bati kalifikazio xehatua aldatu eta oinarrizko azpiegiturakoa izatera pasatzeko aldakuntza
2015/08/24 San Frai Francisco ibilbideko 21 C.an dagoen lursailaren sailkapen xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/08/24 IV. liburukiko ("Eraikuntzari eta erabilerei buruzko ordenantza") IV. tituluko ("Babes berezirako erregimenak") 4. kapituluko ("Babes berezirako erregimenak dakartzan mugak") 7.04.01 artikulutik 7.04.04 artikulura arteko zatiari dagokion aldakuntza
2014/12/24 Otazu eta Gasteizen artean garai bateko Vasco-Navarro trenbidearen bide berdeari dagokion aldakuntza
2014/12/05 Hirugarren erabilerako eraikigarritasunaren banaketa Lakuan, 8A1 eta 8A2 sektoreetako 8A1.8 eta 8A2.8 lursailetatik 1. sektoreko T-D (G) lursailera eta Forondako ateko 48. ean dagoen lursailera
2014/11/14 Santa Barbara plazari dagokion egitura aldakuntza
2014/10/31 Margarita menpeko toki erakundeari dagokion aldakuntza
2014/10/17 Guridi zinemen eraikineko atzeko aldea birkalifikatu eta kultur eta ikuskizunerako ekipamendutik hirugarren sektorea-bulegoak sailkapena izatera pasatzea helburu duen xedapen aldakuntza
2014/10/03 Industria erabilerak arautzea, erabilera-bateragarritasunean kategoriak argitu eta industria lurrari dagozkion hiru ordenantzei (OR-11, OR-12 eta OR-13) egokitzeko helburu duen xedapen aldakuntza
2014/06/23 5. BBPBaren esparruko kudeaketa sistemari dagokion (Unibertsitategunea, II. fasea) xedapen aldakuntza
2014/02/21 5. BBPBaren esparruko sailkapen orokorrari eta sistema orokorrei dagokien (Unibertsitate gunea, II. fasea) egituraren aldakuntza
2014/02/21 Sansomendiko -garai bateko Lakuako 1. sektoreko- lursailetako sistema orokorrei eta kalifikazioei dagokien egiturako aldakuntza
2013/12/30 Espazio libreen eta bide sarearen erabilera globalen baldintza orokor eta partikularrei dagokien egitura aldakuntza
2013/10/30 Lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako elikagaien industriarako lurzorua garatzeari dagokion aldakuntza, bertan kategoria berri bat sartuz
2013/09/13 Lasarteko 39-C sektoreko TE-H lursailaren hirigintza baldintzei dagokien xedapen aldakuntza
2013/02/13 Uribarri-Arratzuan lursail baten sailkapen xehea (erabilera publikoko espazio librea) aldatu eta oinarrizko azpiegiturarako sailkapena emateko xedapen aldakuntza
2013/02/01 Mendiolako 3003-2812-2 lursaileko espazio librearen sailkapen xehea aldatzeari dagokion xedapen aldakuntza
2012/12/19 Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 11. sektoreetako hiri lurren esparruari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspen partziala
17/12/2012 Modificación puntual correspondiente al plan especial de protección y conservación 21 Campus agroalimentario de Arkaute
21/11/2012 Modificación correspondiente al suelo urbano contiguo a la calle Portal de Foronda desde la plaza de Euskaltzaindia hasta el extremo sudoeste del parque Arriaga para la ubicación de la estación de autobuses
27/07/2012 Modificación estructural relativa a los usos de equipamiento y estacionamiento recogidos en el capítulo 3º del título V
20/07/2012 Ajustes del plano de calificación pormenorizada. 1ª parte. Barrios de Casco Viejo, Ensanche, Coronación, Lovaina, El Anglo, Judimendi y Desamparadas
23/11/2011 Modificación pormenorizada relativa al número de viviendas y ordenanzas de edificación aplicables en sectores de suelo urbanizable desarrollados parcialmente en las entidades locales menores
26/10/2011 Recalificación de suelo no urbanizable, Cerro de Mendioste, de área de valor forestal y especial protección de aguas superficiales a sistema general de infraestructuras básicas y grandes servicios urbanos
03/06/2011 Modificación relativa a los ámbitos de suelo urbano de Arechavaleta y del suelo urbanizable del sector 19 de Arechavaleta-Gardelegui
16/05/2011 Modificación en el ámbito de suelo urbanizable de los sectores 1 y 4 de Zabalgana y 12, 13 y 14 de Salburua. Aumento de densidades
20/04/2011 Exclusión de las parcelas ocupadas por la actividad hostelera restaurante Lapatza de la reserva de suelo para la constitución de patrimonio municipal de suelo
28/02/2011 Modificación estructural relativa a recalificación de suelo urbano, ámbito y entorno de la actual unidad de ejecución nº 3 "Polígono 32-sur, equipamientos", para su transformación en el plan especial de ordenación urbana 24(PEOU-24) "Polígono 32-sur, equipamientos"
17/12/2010 Modificación puntual correspondiente a la calificación pormenorizada del ámbito del sistema general de equipamiento del Buesa Arena
01/12/2010 Ostalaritzako Establezimendu Publikoei buruzko Udal Ordenantzari buruzko aldaketa xehea (hotelak kanpo)
22/11/2010 Modificación pormenorizada correspondiente a los M.O.A. 1/23 y 2/4 Abetxuko, refundiéndose en el M.O.A. 2/4 Abetxuko
15/11/2010 Modificación puntual estructural para la recalificación urbanística de la parcela del antiguo matadero municipal en el polígono industrial de Jundiz (parcela nº 3 de la manzana 1030)
20/08/2010 Modificación estructural en lo referente a la transferencia de aprovechamiento comercial del sector S-3 de Zabalgana a los sectores S-5, S-6 de Zabalgana y S-13 de Salburua, a la transferencia de aprovechamiento comercial del sector S-9 al sector S-10 de Salburua y al establecimiento del aprovechamiento tipo del área de reparto AR-1
13/08/2010 Modificación estructural en el ámbito del suelo urbano contiguo a Portal de Foronda para la futura Estación Intermodal, primera fase, y servicios aledaños y ubicación en la plaza de Euskaltzaindia del nuevo palacio de congresos, exposiciones y artes escénicas
06/08/2010 Modificación pormenorizada relativa a la ordenanza de modificación de varias ordenanzas para su adaptación a la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
09/07/2010 Modificación en los ámbitos de suelo urbano de Errekaleor y de suelo urbanizable del sector 14 "Olaran" de Salburua
31/03/2010 Modificación referente a los artículos 3.02.22 y 3.02.23 sobre obras auxiliares y complementarias y obras provisionales
31/03/2010 Recalificación de terrenos situados en la "Casa del caminero" al sur del suelo urbano de la entidad local menor de Gardelegui
19/02/2010 Modificación de la calificación pormenorizada de la parcela catastral 1881/643/8 "Gure txokoa"
25/01/2010 Adaptación a los límites de edificabilidad exigidos por la ley 2/2006 de suelo y urbanismo para los sectores urbanizables en las entidades locales menores
08/01/2010 Modificación respecto al uso pormenorizado de alojamientos dotacionales y a las condiciones particulares en categoría III del uso de equipamiento
07/12/2009 Compatibilidad de usos en la ordenanza OR-2 y en parcelas calificadas pormenorizadamente dentro del global terciario
27/11/2009 Modificación puntual de los artículos 6.11.05 y 6.12.05 de las ordenanzas OR-11 y OR-12 sobre condiciones de edificación (altura libre)
25/09/2009 Ordenanza municipal relativa a la mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominante sea el residencial colectivo
01/07/2009 Modificación relativa a la ordenación de los sectores 8, 10, 11, 12, 13 y 14 de suelo urbanizable de Salburua y al aprovechamiento tipo del área de reparto AR-1.
25/05/2009 Ampliación del suelo urbano de la E.L.M. de Matauco, mediante la reclasificación parcial de la parcela catastral nº 207 del polígono nº 9, en suelo no urbanizable
15/05/2009 Modificación puntual de las normas generales de la edificación, mediante la introducción de un nuevo artículo 5.01.62 sobre mejora de las condiciones de accesibilidad de la edificación
17/04/2009 Modificación referente al cambio de calificación de sistema local de equipamiento comunitario en Abetxuko
27/03/2009 Modificafiónen el ámbito de la unidad de ejecución nº 4 "José Mardones"
29/08/2008 Modificación referente a la calificación pormenorizada de la parcela de equipamiento educativo propiedad de la Fundación Molinuevo, sita en la calle San Ignacio de Loyola nº 6
18/07/2008 Regulación del uso hotelero
05/05/2008 Modifiación relativa al tramo del bulevar sur a su paso por el norte del sector 19 Arechavaleta-Gardelegui
04/02/2008 Recalificación de parcela calificada como equipamiento genérico, sistema general, a infraestructuras, grandes servicios urbanos, sistema general, situada entre las calles Landaberde y Sierra de Urbasa. ST-2
23/11/2007 Modificación respecto de las condiciones particulares encategoría III del uso de equipamiento y cambio de la calificación global de parcela pública de equipamiento
26/10/2007 Regulación de la obligación de disponer elementos de contención o fragmentación de la placa de nieve sobre las cubiertas que viertan sobre zonas transitables
05/03/2007 Modificación de la ordenanza municipal de establecimientos públicos de hostelería
21/02/2007 Compatibilidad de usos en las ordenanzas industriales OR-11, OR-12 y OR-13
21/02/2007 Cambio del grado 1 por el grado 2 de una finca situada en la E.L.M. de Junguitu a la que se aplica la ordenanza OR-10
12/02/2007 Voladuras y uso de explosivos en el término municipal
12/04/2006 Cómputo de edificabilidad en los bloques de vivienda colectiva
12/12/2005 Reclasificación y recalificación de suelos y creación de nuevo ámbito. PERI nº14 "Abetxuko residencial oeste"
17/08/2005 Eliminación del párrafo quinto del apartado "telecomunicaciones" del artículo 2.04.03 y del apartado 3 del artículo 5.03.45. por resultar disconformes con la Ley general de telecomunicaciones (32/2003, de 3 de noviembre), elaborada por los servicios técnicos municipales
20/07/2005 Recalificación de los terrenos afectados por el trazado del tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano de la línea de alta velocidad Vitoria Bilbao-San Sebastián y modificación del ámbito sector 42-Miñano Mayor
06/04/2005 Recalificación de zona verde pública, equipamiento comunitario sanitario, viario local y espacio libre de uso público de los terrenos situados entre las calles: 1)Chile, Argentina, T. Aranzadi y J.M. Barandiaran 2)Bolivia y Avenida Gasteiz
04/10/2004 Recalificación de suelos y modificación de los aprovechamientos, densidades y determinaciones de los sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Zabalgana y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Salburua
18/02/2004 Recalificación de terrenos y creación del ámbito PERI nº 12 "Abetxuko residencial suroeste"
18/02/2004 Recalificación de suelos y creación del nuevo ámbito PERI nº 11 "Esmaltaciones San Ignacio-Pemco-Campsa"
15/10/2003 Reclasificación de suelos y creación de nuevo ámbito. sector residencial nº 30 "Berrosteguieta"
28/07/2003 Plan especial de reforma interior nº 3 "Plaza de toros"
14/02/2003 Reducción del nivel de protección del edificio catalogado sito en c/Comandante Izarduy nº 21-23-25 (antiguo hospital militar)
14/02/2003 Desafección de la parcela actualmente ocupada por el garaje moderno, situado en calle Santiago nº 47, presentada por Eroski S.COOP.
10/02/2003 Recalificación de las parcelas 10 y 12 de la calle San Antonio y cambio de catalogación del inmueble nº 10 de la citada calle
2002/11/18 Langraiz Industriala (Subillabide) izeneko esparrurako zehaztapenik gabeko Lurzoru Urbanizagarria antolatzeko Plana
21/08/2002 Creación en suelo urbano del PERI nº 13 "Abetxuko residencial sur"

Lotutako informazioa

  

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?            

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Gaia publikoa izatea aukeratzen baduzu, gainontzeko herritarrek zuk idatzitakoa eta udalak emandako erantzunak irakurri ahalko dituzte; baita iruzkinak egin ere. Gaia pribatutzat jotzen baduzu, zuk bakarrik izango duzu gai horretarako sarbidea eta udalak emandako erantzunak irakurtzeko aukera. Gaia idaztean identifikazio kodea emango zaizu.

Aldartea

Harremanetarako beste kontaktu bat: