Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Aldaketa onartuak

Hau da aldaketa-txostenen zerrenda, behin betiko onetsita dauden eta horien dokumentazioa HAPOarenari erantsita dutenak. Dokumentazio teknikoa eta onespen erabakiak kontsulta daitezke.

Txostenak
ALHAO Deskribapena
2023/09/06 Katalogoaren aldaketa, Manuel Iradier kaleko 5.eko eraikinari (Alfarotarren Etxea) aplikagarri zaion babes-erregimena aldatzeko
2023/06/05 Armentia menpeko toki erakundean HAPOren zati baten berrikuspena
2023/06/05 Lehendik dauden eraikinen kanpoko aldeetan bizitzeko moduko espazioak egitea ahalbidetzeko egiturazko aldaketa
2023/03/08 Elvira Zulueta jauregiaren kalifikazio xehea aldatzeko aldaketa xehatua
2022/11/25 Industriarekin lotutako OR-11 (Arriagako atea) ordenantzan erabileren bateragarritasunaren inguruan egiturazko aldaketa
2022/07/22 37. poligonoko 158. eta 166. lurzatien (Mercedes-Benz) hirigintza-parametroak berriro zehazteko egiturazko aldaketa puntuala
2021/11/22 Udalerriko landa-eremuetako erabilera publikoko berdeguneak eta toki-irekiak arautzeko xedapen-aldaketa
2021/08/06 Azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xeheak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari dagokion egiturazko xedapen-aldaketa
2021/06/23 Ibaialde 11 sektorearen RD24 lursailan aldarazpen-xehea
2021/06/23 HAPOren erabileren arau partikularrak aldatzea, unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilerarekin parekatzeko
2021/06/02 Tranbiaren Sistema Orokorra Salburura luzatzeko egiturazko aldakuntza
2021/05/07 Asistentzia-erabileraren bateragarritasuna arautzeko, erabilera tertziarioari buruzko arau partikularren xedapen-aldaketa
2021/05/05 Eduardo Dato kaleko 11ko eta Cadena y Eleta Apezpikuaren kaleko 2.eko lursailen kalifikazio xehea aldatzeko egiturazko aldakuntza
2021/05/05 José Mardones izeneko 4. Plan Bereziaren barruan (aurretik 11. BBPB zena) UE-4 gauzatze-unitatea garatzeko egiturazko aldaketa
2021/03/12 Egiturazko aldaketa, industriarekin lotutako OR-11 eta OR-13 (Santo Tomas Ibaiaren plaza) ordenantzetan erabileren bateragarritasunaren inguruan
2021/02/05 Aldarazpen-xehea Ibaialde 11 sektorearen RD22 lursailan
2020/08/26 Bisitazioaren monasterioaren eta Egibideren lursailak "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBtik kanpo uzteko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/08/19 Uholde-arriskuaren arloko araudira egokitzeko aldarazpen-xehea
2020/07/06 Udalerriko hainbat herri txikien lurzati batzuetan kalifikazio xehearen lerrokadurak zuzentzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/22 Hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostaturako eskaintza mugatzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/06/03 Mercedes Benz lantegiak sortutako trafikoak ingurunean duen eragina murrizteko egiturazko aldakuntza
2020/03/09 Garai bateko Salburua 7. sektoreko hirugarren sektorerako T lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko hirugarren sektorerako M7 lursaila handitzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2020/03/06 Garraio eta komunikazioko sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (BEI) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen beharrezko zerrenda gehitzeko egiturazko aldaketa
2020/01/24 Zonifikazio eta zor akustiko inguruko araudira egokitzeko xedapen-aldaketa xehea
2020/01/22 OR 2 ordenantzaren erabilerei eta erabilera tertziarioari buruzko arau partikularren xedapen-aldaketa, bulego eta bankuen erabileraren bateragarritasuna arautzeko
2019/11/04 Txagorritxuko ospitale multzoa integratzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2019/04/17 Eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa ahalbidetzeko, egiturazko xedapen- aldaketa
2019/02/15 Tranbiaren sistema orokorra ezarri eta mugatzeko, egiturazko xedapen-aldaketa
2018/09/05 Bide-sarearen, espazio libreen eta berdeguneen azpiko aparkaleku pribatuei dagokien egiturazko aldaketa
2018/05/16 Arkautiko 20. poligonoko 30, 31, 33, 35, 36 eta 37 katastroko lursailen lerrokadurak doitzeko xedapen-aldaketa
2018/01/24 Abetxukuko Cristo kaleko 71.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehea aldatzeko (erabilera publikoko espazio libretik egoitzetara) xedapen-aldaketa
2017/12/27 Arangiz kontzejuan lurzoru urbanizagarri industrialaren sektorea mugatzeko egiturazko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Armentia menpeko toki-erakundeko Ostatu Emaileen kalearen lerrokadura zuzentzeko xedapen-aldaketa
2017/11/17 Mendoza menpeko toki-erakundeko 18.ean dagoen lursail baten zati baten kalifikazio xehatua aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/10/27 Armentia mendebaldea 16. sektoreko eremu-fitxa aldatzeko xedapen-aldaketa
2017/08/23 Zabalganako "Borinbizkarra" 1. sektorean Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldakuntza eta bere Plan Partzialaren zortzigarren xedapen-aldakuntza
2017/07/07 Krispiña kontzejuko lursail bati-2015-1270-0007 katastro-erreferentziaduna- kalifikazio xehatua ekipamenduetarako izatetik egoitzetakora izatera aldatzeko egiturazko aldakuntza
2017/06/14 Askartza menpeko toki erakundeko 7.ean dagoen lursail batek (katastro-erreferentzia 26-144) egun dituen sailkapena eta kalifikazioa lursailaren mugetara egokitzeko xedapen aldaketa
2017/06/14 Europa jauregian ekipamendu generikoaren kalifikazioa duen azalera handitzeko egitura aldaketa
2016/06/22 Amarita menpeko toki erakundeko 29.ean dagoen lursail baten (0059-2002-1064-0002 katastro-erreferentzia duena) kalifikazio xehea errealitatera egokitzeko xedapen aldaketa
2016/05/16 Zuhatzu menpeko toki-erakundeko lerrokadura planoan eta kalifikazio xehatuan atzemandako akatsak zuzentzeko xedapen aldaketa
2016/03/18 Elorriaga menpeko toki erakundeko 42.ean dagoen lursail baten (0059-2116-2009-0006-0001-0001 katastro-erreferentzia duena) zati bati kalifikazio xehatua bide-saretik egoitzetara aldatzeko xedapen aldaketa
2016/03/04 Hirugarren sektoreko erabileraren eta ekipamendu erabileraren arau partikularren zenbait baldintza 2014ko irailean onetsi ziren erabilera orokorren kategorien definizio berrietara egokitzeko aldakuntza
2016/02/17 Fray Francisco ibilbideko 21. ean (C) dagoen lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/11/23 Legarda kontzejuan erabilera publikoko espazio libreko lursail baten zati bati kalifikazio xehatua aldatu eta oinarrizko azpiegiturakoa izatera pasatzeko aldakuntza
2015/08/24 San Frai Francisco ibilbideko 21 C.an dagoen lursailaren sailkapen xehatua aldatzeari dagokion aldakuntza
2015/08/24 IV. liburukiko ("Eraikuntzari eta erabilerei buruzko ordenantza") IV. tituluko ("Babes berezirako erregimenak") 4. kapituluko ("Babes berezirako erregimenak dakartzan mugak") 7.04.01 artikulutik 7.04.04 artikulura arteko zatiari dagokion aldakuntza
2014/12/24 Otazu eta Gasteizen artean garai bateko Vasco-Navarro trenbidearen bide berdeari dagokion aldakuntza
2014/12/05 Hirugarren erabilerako eraikigarritasunaren banaketa Lakuan, 8A1 eta 8A2 sektoreetako 8A1.8 eta 8A2.8 lursailetatik 1. sektoreko T-D (G) lursailera eta Forondako ateko 48. ean dagoen lursailera
2014/11/14 Santa Barbara plazari dagokion egitura aldakuntza
2014/10/31 Margarita menpeko toki erakundeari dagokion aldakuntza
2014/10/17 Guridi zinemen eraikineko atzeko aldea birkalifikatu eta kultur eta ikuskizunerako ekipamendutik hirugarren sektorea-bulegoak sailkapena izatera pasatzea helburu duen xedapen aldakuntza
2014/10/03 Industria erabilerak arautzea, erabilera-bateragarritasunean kategoriak argitu eta industria lurrari dagozkion hiru ordenantzei (OR-11, OR-12 eta OR-13) egokitzeko helburu duen xedapen aldakuntza
2014/06/23 5. BBPBaren esparruko kudeaketa sistemari dagokion (Unibertsitategunea, II. fasea) xedapen aldakuntza
2014/02/21 5. BBPBaren esparruko sailkapen orokorrari eta sistema orokorrei dagokien (Unibertsitate gunea, II. fasea) egituraren aldakuntza
2014/02/21 Sansomendiko -garai bateko Lakuako 1. sektoreko- lursailetako sistema orokorrei eta kalifikazioei dagokien egiturako aldakuntza
2013/12/30 Espazio libreen eta bide sarearen erabilera globalen baldintza orokor eta partikularrei dagokien egitura aldakuntza
2013/10/30 Lurzoru urbanizaezinean nekazaritzako elikagaien industriarako lurzorua garatzeari dagokion aldakuntza, bertan kategoria berri bat sartuz
2013/09/13 Lasarteko 39-C sektoreko TE-H lursailaren hirigintza baldintzei dagokien xedapen aldakuntza
2013/02/13 Uribarri-Arratzuan lursail baten sailkapen xehea (erabilera publikoko espazio librea) aldatu eta oinarrizko azpiegiturarako sailkapena emateko xedapen aldakuntza
2013/02/01 Mendiolako 3003-2812-2 lursaileko espazio librearen sailkapen xehea aldatzeari dagokion xedapen aldakuntza
2012/12/19 Zabalganako 2., 3., 5. eta 6. sektoreetako eta Salburuko 7., 8., 9., 10. eta 11. sektoreetako hiri lurren esparruari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspen partziala
2012/12/17 Arkautiko nekazaritza elikagaien campusa 21. Babes eta Kontserbaziorako Plan Berezia sortzeko aldakuntza
2012/11/21 Autobus geltokia jartzeko asmoz, Forondako atearen ondoko hiri lurrari dagokionez (Euskaltzaindiaren plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino) egin den xedapen aldakuntza
2012/07/27 Ekipamendu eta aparkaleku erabileren arau partikularrei dagokion aldaketa
2012/07/20 Kalifikazio xeheko planoaren doikuntzak, 1. zatia: Alde Zaharra, Zabalgunea, Koroatze, Lovaina, El Anglo, Judimendi eta Desamparadas auzoak
2011/11/23 Menpeko toki erakundeetan neurri batean garatuta dauden lur urbanizagarrien sektoreetan ezargarri diren eraikuntza arloko ordenantzak eta etxebizitza kopuruari dagokion aldakuntza
2011/10/26 Mendioste muinoaren eremuko xedapen aldakuntza
2011/06/03 Aretxabaletako hiri-lurrari eta Aretxabaleta-Gardelegiko 19. sektoreko lur urbanizagarriari dagokion aldakuntza
2011/05/16 HAPOren berrikusketa partziala, zein 1., 4., 12., 13. eta 14. sektoreetako lur urbanizagarriari dagokion
2011/04/20 Udalaren lur ondarea eratzeko, lur erreserbako eremuak kentzeari dagokion xedapen aldakuntza (Lapatza jatetxea)
2011/02/28 "32. poligonoa-hegoa, ekipamenduak" 3. gauzatze unitatearen eremuan HAPOren xedapen aldakuntza, zeina eremu horretako hiri lurra, eremua eta ingurunea birsailkatzeko eta "32. poligonoa-hegoa, ekipamenduak" 24. Hiri Antolakuntzarako Plan Berezia bihurtzeko baita
2010/12/17 Buesa Arenako ekipamendurako sistema orokorraren ingurunearen sailkapen xeheari dagokion xedapen aldakuntza
2010/12/01 Ostalaritzako Establezimendu Publikoei buruzko Udal Ordenantzari buruzko aldaketa xehea (hotelak kanpo)
2010/11/22 Abetxukuko 1/23 eta 2/4 MOAk Abetxukuko 2/4 MOAn bateratzeko den xedapen aldakuntza
2010/11/15 Jundizko Industrialdean dagoen udal hiltegi zaharrari dagokion aldakuntza, 1030 etxadiko 3 lursaila (MOA 2/22)
2010/08/20 Sektore jakin batzuen arteko merkataritza aprobetxamenduaren transferentziari eta AR-1 banaketa arearen ereduzko ezarpenari dagokienez egin beharreko aldaketa puntuala
2010/08/13 Forondako atearen ondoko hiri lurzoruaren eremuan etorkizuneko geltoki intermodalaren lehen fasea eta inguruko zerbitzuak egiteko eta Euskaltzaindiaren Plazan Kongresu, Erakusketa eta Arte Eszenikoen Jauregi Berri kokatzeko berrikuspen partziala
2010/08/06 Hainbat ordenantzen aldaketa, zerbitzu jardueretarako sarbide libreari eta horietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 legera egokitzeko aldaketa
2010/07/09 Errekaleorreko hiri lurzoruko eremuari eta Olaran 14. sektoreko lurzoru urbanizagarriko eremuari dagokien aldaketa puntuala
2010/03/31 Lan lagungarri eta osagarriei, eta behin-behineko lanei buruzko 3.02.22 eta 3.02.23 artikuluei dagokien xedapen aldakuntza
2010/03/31 Gardelegiko toki erakunde txikiko hiri lurzoruaren hegoaldean dagoen Bidezainaren Etxean kokatutako lurren birkalifikazioari dagokionez egin beharreko aldaketa puntuala
2010/02/19 Vitoriako Frai Francisco Ibilbideko 21 C zenbakian kokatutako Gure Txokoa lurzatiaren kalifikazio xehearen aldaketa
2010/01/25 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean ezarritako eraikigarritasun mugei egokitzeko, menpeko toki erakundeetako sektore urbanizagarriei dagokien aldaketa
2010/01/08 Zuzkidura alojamenduen erabilera xehatuari eta ekipamenduetarako erabileraren III. kategoriako berariazko baldintzei dagokien xedapen-aldaketa
2009/12/07 OR-2 ordenantzan eta hirugarren sektorearen barruan kalifikazio xehea duten lursailetako erabileren bateragarritasunari buruzko xedapen aldaketa
2009/11/27 HAPOren garaiera librean eraikitzeko baldintzei buruzko OR-11 eta OR-12 ordenantzen 6.11.05 eta 6.12.05 artikuluen xedapen aldakuntza
2009/09/25 Irisgarritasun-egoera hobetzearen inguruko udal ordenantza
2009/07/01 Salburuko lurzoru urbanizagarriko 8, 10, 11, 12, 13 eta 14 sektoreen antolamenduari eta AR-1 banaketa arearen ereduzko aprobetxamenduari dagokion aldaketa
2009/05/25 Matauku menpeko toki erakundeko hiri-lurra zabaltzeko; horretarako katastroan 9. poligonoko 207 zenbakia duen lursaila (urbanizaezina zena) zati batean birsailkatzeko aldakuntza
2009/05/15 HAPOren eraikuntzari buruzko Arau Orokorren xedapen aldakuntza, zein eraikuntzaren irisgarritasuna hobetzeari buruzko artikulu berria sartzeko baita (5.01.62 artikulua)
2009/04/17 Abetxukuko lursail baten kalifikazioa ekipamendu komunitarioko tokiko sistemara aldatzeko aldakuntza
2009/03/27 "Jose Mardones" 4. gauzatze unitatearen eremuko aldakuntza
2008/08/29 Molinuevo fundazioaren hezkuntzako ekipamendurako lur sailaren (San Ignazio Loiolakoaren kalea, 6) kalifikazio xehekatuari dagokion xedapen aldakuntza
2008/07/18 Hoteletarako erabileraren arautzeari buruzko HAPOren aldaketa
2008/05/05 Aretxabaleta-Gardelegi 19. sektorearen iparraldetik igarotzen den hegoaldeko Bulebarraren zatiari dagokion aldakuntza
2008/02/04 Xedapen aldaketa, Landaberde kalearen eta Urbasa Mendiaren kalearen artean (ST-2 Ibaiondo) dagoen lursailaren kalifikazioa aldatzeko, komunitate-ekipamendu generikoa izatetik sistema orokorreko oinarrizko azpiegiturak eta hiriko zerbitzu handiak izatera igaro dadin
2007/11/23 Ekipamenduetarako erabileraren III. kategoriako berariazko baldintzei eta Betoñuko ateko 23.eko (garai bateko Betoñuko komentua) ekipamenduaren sailkapen globala aldatzeari dagon aldaketa
2007/10/26 Jendea dabilen aldeetara ematen duten estalkietan elur plakei eusteko eta haiek zatitzeko osagaiak jartzeko beharra arautzeko aldaketa
2007/03/05 Ostalaritzako establezimendu publikoen udal ordenantzari dagokion aldaketa
2007/02/21 Idustriarekin zerikusia duten ordenantzetako (OR-11, OR-12 eta OR-13) erabileren bateragarritasunari dagokion aldaketa
2007/02/21 Jungitu menpeko toki erakundeari dagokion xedapen aldaketa
2007/02/12 Udal mugartean lehergailuen erabilera arautzeari dagokion xedapen aldaketa
2006/04/12 Etxebizitza kolektiboko multzoetan eraiki daitekeen azalerari buruzko aldaketa
2005/12/12 14 zenbakiko BEPB (Abetxuko Mendebaldeko Bizitegiak) berriaren lurzoruak birsailtzea, birkalifikatzea eta sortzea helburu duen aldaketa
2005/08/17 Urbanizazioen ordenantzari eta telekomunikazioen azpiegitura erabiltzeko baldintza partikularrei buruzko aldaketa
2005/07/20 Gasteiz-Bilbo-Donostia abiadura handiko trenak Arrazua-Ubarrundia/Legutiano tartean ukitzen dituen lurrak berriro kalifikatzeko aldaketa
2005/04/06 Chile, Argentina, T. Aranzadi, J.M. Barandiaran, Bolivia eta Gasteiz hiribidea kaleen artean dauden berdegune publikoa, ekipamendu sanitarioko gunea, bide lokalak eta erabilera publikoko espazio librea berriro kalifikatzeko aldaketa
2004/10/04 Lurzorua berriro kalifikatzeko eta Zabalganeko 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 sektoreetako eta Salburuko 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15 sektoreetako aprobetxamenduak, dentsitateak eta zehaztapenak aldatzeko HAPOren aldaketa
2004/02/18 12. zenbakia duen "Abetxukoko Hego-mendebaldeko Bizitegiak" izeneko BEPB berriaren lurzoruak birkalifikatzeko eta sortzeko aldaketa
2004/02/18 11. zenbakia duen "Esmaltaciones San Ignacio-Pemco-Campsa" izeneko BEPB berriaren lurzoruak birkalifikatzeko eta sortzeko aldaketa
2003/10/15 Berrosteguietako bizitegietarako 30. sektorekoari buruzko aldaketa
2003/07/28 "Zezen plaza" izeneko 3. Barne Erreformarako Plan Bereziari buruzko aldaketa
2003/02/14 Izardui Komandantea kaleko 21, 23 eta 25 zenbakietan dagoen Ospitale Militar Zaharraren katalogazioa aldatzeko HAPOren aldaketa
2003/02/14 Done Jakue hiribideko 47. zenbakian Garaje Modernok okupatzen duen lurzatia birkalifikatzeko aldaketa
2003/02/10 San Antonio kaleko 10 eta 12 zenbakietako lurzatiak birkalifikatzeko eta 10. zenbakiko eraikinaren katalogazioa aldatzeko HAPOren aldaketa
2002/11/18 Langraiz Industriala (Subillabide) izeneko esparrurako zehaztapenik gabeko Lurzoru Urbanizagarria antolatzeko Plana
2002/08/21 Abetxuko-Bizitegiko 13. poligono berriari dagokion HAPOren aldaketa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.