21 Zabalgunea - Sozietatearen antolakuntza

Zuzendaritza eta administrazio organoak

Organo hauen ardurapean egongo dira sozietatearen zuzendaritza eta administrazioa:

 • Batzar Nagusia.
 • Administrazio Kontseilua.
 • Lehendakaria eta lehendakariordea.
 • Kudeatzailea.
 • Kontratazio mahaia.

Batzar Nagusia

Udalbatza osatzen duten berberek osatuko dute Batzar Nagusia, zeinek, prozedurari eta erabakiak hartzeari dagozkienetan, toki erregimenari buruzko legedian araututakoaren arabera jokatuko baitu, ohiko bilkurak nahiz apartekoak izan. Ohiko bilkurak urtean behin egingo dira, urte natural bakoitzeko lehen sei hilabeteetan egin ere. Aparteko bilkuretarako deia lehendakariak egingo du, bere kabuz nahiz bokalen heren batek hala eskatuta.

Batzar Nagusiaren eskumenak

Udalbatzak, Batzar Nagusia den aldetik, honako eskumen hauek izango ditu:

 • Administrazio Kontseiluko kideak izendatu nahiz kargutik kentzea.
 • Estatutuak aldatu nahiz sozietatea deuseztatu edo likidatzeari buruz erabakitzea, baita sozietatea bestelakotu, fusionatu, zatitu edo beste sozietateren batean parte hartzeari buruz ere.
 • Kapitala gehitu nahiz murriztea, zorra edo obligazioak jaulkitzea eta mailegu, hipoteka nahiz bestelako kargei dagozkien zorrak eratu, onartu edo kitatzea.
 • Sozietatearen inbentarioa, urteko kontuak eta emaitzaren aplikazioa onestea.
 • Sozietatearen kudeaketa gaitzestea eta Sozietate Anonimoen Legeak aitortzen dizkion gainerako eskumenak baliatzea.

Kontsultatu daitezke Batzar Nagusien gai-zerrenda eta adostutako akordioak.

Administrazio Kontseilua

Administrazio Kontseiluari dagokio sozietatea kudeatzea, administratzea eta ordezkatzea. Kontseiluak gutxienez bederatzi eta gehienez hamabi kide izango ditu. Batzar Nagusiari dagokio kideen kopurua finkatu eta horiek izendatzea.

Kontseilari karguaren iraupena lau urtekoa izango da, hurrengo paragrafoan adierazten dena gorabehera.

Kontseilariek beren kargua onartu edo hari uko egiterik izango dute, dela sozietateari idazki bat igorriz, fede emateko moduan, dela Batzar Nagusian nahiz Administrazio Kontseiluan hala egiteko asmoaren berri adieraziz.

Udal Sozietate anonimoen kontseilu kideak (pdf)

Kontseiluaren eskumenak
 • Bere jarduera arautzea, estatutuetan nahiz Kapital Sozietateen Legean aurreikusi gabekoetan.
 • Kontseilarien dimisioa onartzea.
 • Batzar Nagusiari aurkeztu beharreko gai guztien berri aldez aurretik izatea, horien nondik norakoak finkatu, jarraitu eta, hala badagokio, onestea, eta, bereziki, honako hauek:
  • Sozietatearen urteko jarduera programa, ekintzen oroitidazkia eta ekitaldi bakoitzeko txostena.
  • Sozietatearen ekitaldi bakoitzerako aurrekontu-proiektua, urteko kontuak eta emaitzak aplikatzeko proposamena.
  • Estatutuak aldatzeko proposamenak.
 • Bere eskumenaren esparruan ekintzak bideratzea erabakitzea, beste organo batzuek premiazko egoeretan egindakoak berrestea, bere erabakien kontrako erreklamazioak ebaztea eta sozietatearen jardueraren nahiz erabakien kontra aurkeztutako kexa eta erreklamazioen berri izatea, eta egoki deritzona erabakitzea.
 • Udalaren Lur Ondarea kudeatzea, baita hori eta sozietatearen gainerako ondasunak administratzea ere, sozietateari aitortua zaion eskumen esparruaren baitan.
 • Sozietatea titular den ondasun higiezinak besterendu, eskuz aldatu nahiz kargatzea.
 • 18.000 eurotik (hemezortzi mila euro) gorako gastuetarako baimena ematea.
 • Hirigintzaren alorrean eta hiria birgaitu, biziberritu eta berritzearen alorrean erakunde publikoekin, entitate pribatuekin nahiz partikularrekin izenpetzen diren hitzarmenak onestea, Batzar Nagusiaren eskumenekoak ez direnean.
 • Sozietatearen organigrama, plantilla, zereginak eta enplegu baldintzak onestea.
 • Sozietatearen Kontratazio Mahaiko kideak izendatzea, eta haren funtzionamendu arauak finkatzea.
 • Kudeatzailea izendatu nahi kargutik kentzea.
 • Batzar Nagusiak beraren gain uzten dituen gainerako zereginak.

Kontsultatu daitezke Administrazio-Kontseiluaren gai-zerrenda eta adostutako akordioak.

Lehendakaria eta lehendakariordea

Bertako kide direnen artetik hautatu eta izendatuko du Administrazio Kontseiluak lehendakaria, baita lehendakariordea ere, zeinek ordeztuko baitu lehendakaria bertan ez bada, kargua hutsik geratzen bada edo hura gaixorik badago.

2019-2023ko legegintzaldian, Ana Oregi Bastarrika da lehendakaria.

Lehendakariaren eskumenak
 • Administrazio Kontseilurako deia egitea.
 • Bilera bakoitzean aztertuko diren gaien zerrenda finkatzea.
 • Eztabaida eta bozketetan buru izatea, eta horiek zuzentzea. Berdinketa gertatuz gero, Administrazio Kontseiluaren hurrengo bilkuran bozkatuko da berriro proposamena. Bigarren bozketan berdinketak jarraituz gero, baztertutzat joko da.
 • Sozietatearen jarduera-ildo eta irizpideak proposatzea Kontseiluari.
 • Kontseiluak onetsitako hitzarmen eta kontratuak sinatzea, eta 18.000 eurora arteko (hemezortzi mila euro) edozein eratako kontratu eta gastuak izenpetzea, Kontseiluaren edo Batzar Nagusiaren eskumenekoak direnak salbu. Nolanahi ere, larrialdi edo premia handiko egoeretan, aipatutako kopuruaren gaineko gastuak egitea erabaki ahalko du Kontseiluko lehendakariak, eta Kontseiluaren hurrengo bilkuran zenbatekoaren eta horretarako arrazoien berri emango du.
 • Kudeatzailearen esku utzi ahalko du lehendakariak kontratu eta gastuak formalizatzea, bere eskumeneko diren kopuruen barruan.
 • Kontseiluaren izenean jardutea, hura ordezkatuz, edozein eratako auzi eta prozeduretan nahiz epai- eta administrazio-errekurtsoetan, eta horretarako beharrezko den ahalmena besteri aitortzea.
 • Sozietatearen organigrama, plantilla, zereginak, enplegu baldintzak eta hitzarmen kolektiboa proposatzea Kontseiluari, baita aurrekontuak, balantzeak, inbentarioak, jarduera programak eta ekintzen oroitidazkiak ere.

Kudeatzailea

Administrazio Kontseiluak izendatuko du kudeatzailea, lehendakariak proposaturik. Administrazio Kontseiluak, halaber, gaitzetsi egin ahal izango du kudeatzailea, bertako kideen gehiengo absolutuz hartutako erabakia dela medio. Hala gertatuz gero, beste norbait proposatu beharko du lehendakariak kudeatzaile izateko.

Erabateko dedikazio esklusiboz jardungo du kudeatzaileak, Kontseiluak besterik erabakitzen duelarik salbu, eta kargua profesionala eta ordaindua izango da.

Orain, kudeatzailea da Jorge Ozcáriz Salazar.

Kudeatzailearen zereginak
 • Kontseiluari nahiz Kontseiluko lehendakariari, zeini bere zereginetan laguntzea, eta aholkuak ematea jorratzen dituzten gaien inguruan, eta horien erabaki eta ebazpenak gauzatzea.
 • Sozietatearen organigrama, plantilla, zereginak, enplegu baldintzak eta hitzarmen kolektiboa proposatzea Kontseiluko lehendakariari, baita aurrekontuak, balantzeak, inbentarioak, jarduera programak eta ekintzen oroitidazkiak ere.
 • Sozietatearen jarduera zuzendu eta ikuskatzea, eta bultzatzea; sozietatearen zerbitzura diharduten langileen zuzeneko eta ondoko buru izatea, lana banatu eta kontrolatzea eta, oro har, sozietateak albait ongien funtziona dezan beharrezko diren neurriak hartzea.
 • Erabaki eta ebazpenak gauzatzeko beharrezko diren sozietatearen agiriak izenpetzea, eta ontzat ematea ziurtagiriak, likidazioak eta kontratatutako obra, zerbitzu nahiz hornikuntzen hartzea, baita haren funtzionamendutik sortutako gastuak ere, baldin eta aurreko atalean adierazitako kopurua gainditzen ez badute, Kontseiluari, hartako lehendakariari nahiz Batzar Nagusiari dagozkien onespenak gorabehera.
 • Lehendakariak berariaz ordezko izendatzen duelarik, sozietatea ordezkatzea edozein agintari, erakunde publiko edo entitate pribatu nahiz partikularren aurrean, baita edozein jurisdikziotako epaitegi edo auzitegien aurrean ere.
 • Edozein motatako jakinarazpen eta errekerimendu egin, eman eta erantzutea, notario batenak barne, eta notarioaren esku-hartzea eskatzea edozein motatako ekintzak baimentzeko. Kontu korronteak ireki, haien jarraipena egin, aldatu eta iraungitzea; diru gordailuak eratzea edozein kreditu entitaterekin, horiek aldatu eta deuseztatzea. Zorrak ordaintzea, dirutan edo horretarako taloiak, txekeak, ordezkagiriak, ordainagiriak, igorpenak, transferentziak, kontuan kargatzekoak eta bestelako banku-agiriak egin eta izenpetuta. Edozein kopuru kobratzea, erakunde publikoen ordain-aginduak barne. Kredituak eta horien interesak kobratzea, edozein izanik ere zenbatekoa eta ordaintzera behartutako pertsona, eta interesak likidatzea.
 • Funtsak bereizi, banandu, erantsi eta elkartzea; obra berriaren edo obra eraitsiaren adierazpenak egitea; deskripzio-datuak zuzentzea; edukiera soberakinen inskripzioa lortzea; nabaritasun-aktak, jabari-dosierrak eta zama eta zergetatik libre uzteko dosierrak tramitatzea, amaierara arte; lurzoruari buruzko legediak eskatutako jarduerak gauzatzea; urbanizazio plan orotan esku hartzea, horien aurretik egin beharreko guztian, baita horien zein indarrean dagoen lurzoru legediaren eraginez edo ondorioz egin beharrekoetan ere.
 • Ondasun higigarri eta higiezinen gaineko eskubide hauek eratu, aitortu, luzatu, aldatu, geroratu, ukatu, eskualdatu eta azkentzea: gozamena, erabilera, biztantzea, enfiteusia, zentsuak, zortasun pertsonalak edo errealak, hipoteka, bahia, antikresia, azalera, gainean eraikitzea, azpian eraikitzea, lehentasunez erostea, atzera eskuratzea, errentamenduak (baita inskribagarriak ere), eta era guztietako eskubide pertsonal edo erreal.
 • Jabekidetasunak eta edonolako ondasunen —baita jabetza horizontalekoen ere— gaineko erkidegoak eratu, aitortu, luzatu, aldatu eta osorik edo partez azkentzea; edonolako erkidegoen estatutuak, erregelamenduak edo ordenantzak onetsi eta aldatzea.
 • Oro har, Kontseiluak nahiz hartako lehendakariak ematen dizkioten zereginak bere gain hartzea.
 • Kudeatzaileak sozietatearen langileen gain utzi ahalko du "h" eta "i" ataletan aitortutako ahalmenak publiko bihurtzeko zeregina.

Kontratazio mahaia

Kontratazio Mahai bat izango da sozietatean. Administrazio Kontseiluak onetsiko ditu horren osaera eta funtzionamendua. Kasu bakoitzean aplikagarri zaizkion printzipio eta araudi publikoak errespetatuz jardungo du beti ere Kontratazio Mahaiak.

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.