Ostalaritza establezimendu publikoei buruzko udal ordenantza (hotelak izan ezik)

Izapidetze-datuak:

Onespena:
2010/09/24
Indarrean sartzea:
2010/12/02
Argitalpena:
ALHAO, 137 zk. 2010/12/01

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren dekretua, Ostalaritzako Establezimendu Publikoen Udal Ordenantzaren hiru artikulu ( 5.04.08, 5.04.11 eta 5.04.13) indargabetutzat jotzeko, 256/2013 epaia betez.

Testu osoa: PDF

Hiri Antolamenduko Plan Nagusia - III Liburukia - V. Titulua - 4.kapitulua: Ostalaritza establezimendu publikoei buruzko udal ordenantza (hotelak izan ezik

AURKIBIDEA

ATARIKOA

I. TITULUA.- Baldintza orokorrak.

5.04.01. artikulua.- Xedea.

5.04.02. artikulua.- Lokalen sailkapena.

5.04.03. artikulua.- Betebehar tekniko orokorrak.

5.04.04. artikulua.- Sailkapen-kodearen aldaketa.

5.04.05. artikulua.- Eraberritze obrak.

5.04.06. artikulua.- Udalaren esku-hartzea.

II.TITULUA.- Baimenen erregimena.

5.04.07. artikulua.- Aurretiazko kontsulta.

5.04.08. artikulua.- Baimenak ematea.

5.04.09. artikulua.- Dokumentazio-akatsak zuzentzea.

5.04.10. artikulua.- Baimenen ezaugarri juridiko-administratiboak.

5.04.11. artikulua.- Kategoria-aldaketa.

5.04.12. artikulua.- Eskatutako jarduera-baimena ukatzea.

5.04.13. artikulua.- Baimenak eskualdatzea.

5.04.14. artikulua.- Iraungitzea.

III. TITULUA.- Hirigintza erregimena.

5.04.15. artikulua.- Baldintza orokorra.

5.04.16. artikulua.- Distantziei buruzko arauak.

5.04.17. artikulua.- Definizioak.

5.04.18. artikulua.- Distantziak neurtzea.

5.04.19. artikulua.- Gutxieneko distantziak.

IV. TITULUA.- Distantzien araudia aplikatzeko erregimen bereziak

5.04.20. artikulua. C kategoriaren baitako jarduerak.

5.04.21. artikulua.- Gastronomia elkarteak eta barrarik gabeko jatetxeak.

5.04.22. artikulua.- Nekazaritza-guneetan aplikatzea.

5.04.23. artikulua.- Neurri handiko plaza publikoetan aplikatzea.

5.04.24. artikulua.- Handitzeak eta zatiketak.

5.04.25. artikulua.- Salbuespenak.

V. TITULUA.- Instalazioen betebeharrak.

5.04.26. artikulua.- Instalazio elektrikoa.

5.04.27. artikulua.- Gas-instalazioa.

5.04.28. artikulua.- Berokuntza-instalazioa.

5.04.29. artikulua.- Iturgintza eta saneamendu instalazioa.

5.04.30. artikulua.- Giro-berriztapena.

5.04.31. artikulua.- Leku jakineko erauzketa.

5.04.32. artikulua.- Aire girotuaren instalazioa.

5.04.33. artikulua.- Lokalen gutxieneko altuerak.

VI. TITULUA.- Higiene eta osasungarritasun betebeharrak.

5.04.34. artikulua.- Definizioak.

5.04.35. artikulua.- Sukaldearen eta sukalondoaren gutxieneko azalera.

5.04.36. artikulua.- Sukaldeen gutxieneko hornikuntza.

5.04.37. artikulua.- Sukalde eta sukalondoen eraikuntza-baldintzak.

5.04.38. artikulua.- Janariak jendaurrean jarri eta saltzea.

5.04.39. artikulua.- Barraren eremua.

5.04.40. artikulua.- Biltegiak.

5.04.41. artikulua.- Higiene-zerbitzuak.

5.04.42. artikulua.- Langileentzako gela.

5.04.43. artikulua.- Hondakinak biltzea.

5.04.44. artikulua.- Higiene eta osasungarritasun baldintza orokorrak.

VII. TITULUA.- Baldintza akustikoak.

5.04.45. artikulua.- Musikaren eta ikuskizunen inguruko arauak.

5.04.46. artikulua.- Musika-instalazioen sailkapena.

5.04.47. artikulua.- Isolamendu akustikoa.

5.04.48. artikulua.- Dantzarako pista eta agertokia.

5.04.49. artikulua.- Artisten aldagelak.

VIII. TITULUA.- Bestelako xedapenak.

5.04.50. artikulua.- Jantoki kolektiboei buruzko araudia.

5.04.51. artikulua.- Alkohol eta tabako salmenta.

5.04.52. artikulua.- Joko eta ikuskizunei buruzko araudia.

5.04.53. artikulua.- Aparkalekuak.

IX. TITULUA.- Behin-behineko establezimenduak.

5.04.54. artikulua.- Definizioa.

5.04.55. artikulua.- Kokalekua.

5.04.56. artikulua.- Baimena ematekotan bete beharrekoak.

5.04.57. artikulua.- Lokal eta instalazioen higiene eta osasungarritasun baldintzak.

5.04.58. artikulua.- Higiene eta osasungarritasun baldintza orokorrak.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena

Bigarrena

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

I. ERANSKINA: ORDUTEGIAK.

II. ERANSKINA.- ORDUTEGI-KARTELAK.

III. ERANSKINA.- INDUSTRIALDEKO PLANOAK

IV. ERANSKINA. INDUSTRIALDEKO PLANOAK

ATARIKOA

Aspaldidanik ernarazi izan du ostalaritzak administrazioen interesa. Izan ere, ugari dira halako establezimenduak, eta era guztietako makina bat ondorio ekarri ohi ditu berekin jardunbide horrek.

Ugaritasun horri gagozkiolarik, kontuan hartu beharra dago 1.800 lizentziatik gora daudela gure udalerrian, halako establezimenduen kategoria desberdinetan.

Administrazioak jarduera horien garapenari dagokionez esku hartzen duen esparru desberdinei gagozkielarik, berriz, honako hauek nabarmendu beharra dago: hirigintza-diziplina, aldameneko auzokoei iristen zaizkien nahiz kaletik entzuten diren zaraten kontrola, lokal horien erabiltzaileek bide publikoan ateratzen duten zarata, ixteko orduaren kontrola, adingabeei alkohola saltzea, edukieren kontrola, suteen alorreko segurtasun-neurriak, higienearen eta osasungarritasunaren inguruko ikuskaritza, ezinduentzako irisgarritasuna eta berriki tabakoa dela eta araututakoa.

Beraz, begi-bistako zailtasuna dago horrenbeste jardueretako kontrol parametroak oro betetzen direla etengabe bermatzeko, eta, eskumen ezberdinen arabera, ikuskapen-saio ugari egitea eskatzen du horrek. Egoera horrek sektoreko profesionalen protesta ekarri izan du berekin, aspaldidanik.

Ezin da ahaztu, ordea, badirela beste herritar asko, jarduera horien aldamenean bizi diren auzokoak, zuzenean edo zeharka horiek kalte egiten dietela irizten diotenak, zeinek administrazioaren esku-hartze handiagoa galdatzen baitute. Ezta sektorearen funtzionamenduan permisibitate handiagoz joka dadila galdatzen duten herritarrak ere, establezimendu horien erabiltzaileak.

Eskabide hain kontrajarrien aurrean, eta ikuspegi desberdinak aztertu ondoren, udalak komenigarritzat jo du jarraibide berriak finkatzea arlo horretan. Izan ere, gaur egungo ordenantza arautzaileek beren hasierako helburua bete badute ere, zein baitzen ostalaritza-sektorearen neurririk gabeko zabalkundea motelaraztea, moldatzeko premia dute, egungo arazoen konponbidea errazte aldera.

Izandako erreklamazioen kopurua eta zer-nolakoak aztertuz gero, honako premia hauek ikusten dira:

1.- Aspaldidanik gauez berandu arte ateratzeko izan diren inguruak jendez husteko aukera emango duten alternatibak eskaintzea.

2.- Etxebizitzen aldamenean diskotekak jartzea debekatzea.

3.- Ingurunean eragin gutxien duten lokalei eta erabat eraberritzen diren lokal zaharkituei dagokienean, distantziei buruzko hirigintza-erregimena leuntzea.

4.- Kontrol-bitarteko gehiago jartzea, asteburuetako gauetarako.

5.- Hosgabetu gabeko lokalak moldatu daitezela galdatzea.

6.- Distantzien araudia aplikatzerakoan kontuan izango diren salbuespenak arautzea.

7.- Sukaldeko usainen hustubideen instalazioa erraztea.

Oinarrizko jarraibide horiek aintzat harturik planteatu dira ondorengo lege-testu berria osatzen duten berrikuntzak. Distantzien araudia aplikatzeko irizpideak argitu dira, establezimendu publikoen tipologien laukia eta lizentzien iraungipenari buruzkoak arauzko testuan txertatu, suteen kontrako segurtasunaren, tabako kontsumoaren eta joko eta ikuskizunen alorreko lege-erreferentziak egokitu, eta higienearen eta osasungarritasunaren inguruko araudia batera bildu. Era berean honako oharra egin behar dugu:

Zerbitzu jarduerak aske aukeratzeari eta horietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legea aplikatzeko xedez, haren 11. artikuluarekin bat, A kategoriako establezimenduen arteko distantziak kendu dira, B kategoriako establezimenduen artean 50 metroko gutxieneko distantzia ezarri, eta C kategoriakoen artean, berriz, 200 metrokoa, ezinbesteko interes orokorreko arrazoia tartean bada, lege honen beraren 11.2 artikuluak xedatutakoarekin bat, hau da: ingurumenaren zein hiri ingurunearen babesa, bereziki, zaratatik. Zeregin horretan konstituzioaren 15. artikuluan bermatzen den pertsonen osotasun fisiko zein moralerako eskubidea nagusitu beharko da, Konstituzio Epaitegiaren 2001-5-24ko 119/2001 epaiak gogoratzen duen bezala.

I. TITULUA.- Baldintza orokorrak.

5.04.01. artikulua.- Xedea.

1. Hotelez bestelako ostalaritza establezimendu publikoek -aurrerantzean ostalaritza establezimendu deituko zaie- kokalekuari dagokionez bete behar dituzten baldintzak finkatzea da ordenantza honen helburua, baita horrelako jardueretan, oro har nahiz kasu jakinetan, kontuan hartu behar diren gutxieneko betebeharrak zehaztea ere.

2. Horri dagokionez, honako hauek joko dira ostalaritza establezimendutzat: jardueratzat lokalean bertan nahiz hari atxikitako lekuren batean hartzeko janari edo edariak saltzea duen establezimendu oro, kontuan hartu gabe toki horretan bertan bestelako jarduerarik egiten den ala ez, ezta establezimendu hori jarduera nagusitzat beste bat duen beste baten baitakoa den ala ez.

3. Halaber, ostalaritza jarduera pribatua, besteak beste, txoko eta elkarte gastronomikoetan burutzen dena, ere arautuko du ordenantza honek.

5.04.02. artikulua.- Lokalen sailkapena.

Ordenantza hau aplikatzeari dagozkionetarako, hiru lokal kategoria zehazten dira ondoren:

A KATEGORIA.- Euskal Autonomia Erkidegoko Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Ordutegiak ezartzen dituen abenduaren 16ko 296/1997 dekretuan finkatutako 1. taldearen baitan jasotzen diren establezimendu guztiak dira kategoria honetakoak.

Honako hauek, hain zuzen ere:

- Gazteentzako dantzaleku eta festa-aretoak.

- Gazteentzako diskotekak.

- Dastalekuak.

- Izozki-dendak.

- Txokolategiak.

- Txurro-dendak.

- Kruasan-dendak.

- Te-aretoak.

- Ogitarteko-saltokiak.

- Aurrekoetakoren batekin parekatu daitekeen jarduera oro, nahiz eta izen desberdina izan.

B KATEGORIA.- Aipatutako 296/1997 dekretuan finkatutako 2. eta 3. taldeen baitan jasotzen diren establezimendu guztiak dira kategoria honetakoak. Hain zuzen ere, honakoak:

- Edaritegiak.

- Ardandegiak.

- Tabernak.

- Taberna-jatetxea

- Kafetegiak.

- Snackak.

- Barrarik gabeko jatetxeak.

- Erretegiak.

- Kafetegiak.

- Autozerbitzuak.

- Janari-etxeak.

- Txokoak

- Gastronomia elkarteak

- Sagardotegiak.

- Taberna bereziak.

- Whiskitegiak.

- Klubak.

- Taberna amerikarrak.

- Pubak

- Pub-jatetxea

- Pub-kafetegia

- Disko-tabernak.

- Karaokeak.

Aurrekoetakoren batekin parekatu daitekeen jarduera oro, nahiz eta merkataritza izen desberdina izan, adibidez:

- Dantza-aretoa duten jatetxeak.

C KATEGORIA.- Aipatutako 296/1997 dekretuan finkatutako 4. taldearen baitan jasotzen diren establezimendu guztiak dira kategoria honetakoak. Hain zuzen ere, honakoak:

- Festa-aretoak.

- Dantzalekuak.

- Diskotekak.

- Kafe-antzokiak.

- Aurrekoetakoren batekin parekatu daitekeen jarduera oro.

5.04.03. artikulua.- Betebehar tekniko orokorrak.

1. Janari-edariak saltzen edo sukaldaritza-jarduera ordainduak egiten diren Gasteizko udalerriko lokal eta instalazio guztiek bete beharko dute ordenantza honetan xedatutakoa, baita horiekin pareka daitezkeen jarduerak egiten diren bestelako establezimenduek ere, nahiz eta izaera pribatukoak izan.

2. Oro har, baimena zein motatako establezimendurako eskatzen den, horren identifikazio-parametroen ondorio zuzen diren neurri zuzentzaileak zehaztu dira. Hain zuzen ere, ondoren ageri den "Establezimendu publikoen tipologia" taulan daude jasota neurri zuzentzaile horiek. Taula horretan bertan finkatu dira ostalaritza-establezimendu desberdinen sailkapen-kodeak.

Taula ikusi

5.04.04. artikulua.- Sailkapen-kodearen aldaketa.

Sailkapen-kodea aldatu nahi duten ostalaritza establezimenduek -baldin eta ordenantza honetan xedatzen direnak betetzen direnak egiterik badago eta, gainera, kategoria-aldaketarik ez badakar berekin-, egoera berrira moldatzeko beharrezko diren eraikuntza- eta instalazio-eskuhartzeak jasotzen dituen dokumentazio teknikoa aurkeztu beharko dute, eta horien muntaren arabera erabakiko du udalak jarduera berria balitz bezala izapidetu beharra dagoen ala ez. Edonola ere, sailkapen-kodea aldatzeak berekin badakar beste jarduera bat izatea, bestelako erabilera izatea tarteko, jarduera berri gisa izapidetuko da.

5.04.05. artikulua.- Eraberritze obrak.

Edozein ostalaritza establezimendu eraberritzeko zeinahi obra egitekotan, Ingurumen Zerbitzuaren txostena beharko da aldez aurretik. Esku-hartzearen munta balioztatu ondoren, sailkatutako jardueraren baimena dela-eta beharrezko diren administrazio-zuzemenak zehaztuko dira bertan.

5.04.06. artikulua.- Udalaren esku-hartzea.

Udal zerbitzu teknikoek, ofizioz nahiz bestek eskaturik, edozein ostalaritza establezimendu ikuskatu ahal izango dute, jarduera lokalak duen baimenera behar bezala egokitzen den egiaztatzeko, baita indarrean dagoen araudira ere.

Jarduera ikuskatu ondoren, emandako baimenera egokitu dadila galdatu ahal izango du udalak; berriki indarrean jarritako legediaren ondorio diren neurri zuzentzaileak ere eskatu ahal izango ditu, eta erabakitzen den epean gauzatu beharko dira horiek. Ahalmen hori baliaturik, eta kasuan kasu, jarduera proiektua nahiz dokumentazio teknikoa aurkezteko eskatu ahal izango du udalak, behar diren zuzemenak egiteko.

Titularra aldatuz gero, jardueraren titular berriak, kasuan kasu, hartuko ditu bere gain esku-hartze horietatik eratorritako eta aurreko titularrak bete ez dituen betebeharrak.

II.TITULUA.- Baimenen erregimena.

5.04.07. artikulua.- Aurretiazko kontsulta.

Jarduera jakin baterako udal baimena eskatu aurretik, kontsulta egin ahal izango zaio udalari, erabileren bateragarritasun erregimenaren arabera jarduera hori bideragarri den jakinaraz dezan, kokalekua aintzat harturik, eta jarduera-baimena eskuratzekotan kontuan izan behar diren betebehar tekniko eta juridikoei buruzko informazioa eman dezan.

Horretarako, honako hauek erantsi beharko dira: kokagunearen planoa (1:1.000 eskala), eraikuntza lerrokadura eta lerroak ageri diren kokaleku-planoa eta lokalaren oinplanoa eta sekzioa (1:50 eskala).

Informazioa lortzeko baino ez da izango kontsulta hori, eta ez du inolako eskubiderik sortuko.

5.04.08. artikulua.- Baimenak ematea.

1.- Jarduera-baimena. Ostalaritza jarduera sailkatu bat bideratzekotan, aldez aurretik jarduera-proiektua onetsi dezala eskatu beharko dio udalari dena delako pertsona fisiko edo juridikoak.

Aldez aurreko betebeharra izango da, jarduera-proiektu bat tramitera onartzekotan, eraikinaren obra amaierako ziurtagiria edukitzea, salbu eta oso-osorik ostalaritza erabilera izango duen eraikin batean eta lur sail bereizian bada esku-hartzea.

Jarduera-baimena ematekotan, baimen-eskabidea aurkeztu beharko du, agiri hauen launa alerekin batera -guztiak ere eskumena duen teknikari batek sinatuta eta dagokion elkargo profesionalak ontzat emanda-: proiektu teknikoa eta memoria, non jardueraren ezaugarriak, ingurumenean izan dezakeen eragina eta proposatzen diren neurri zuzentzaileak azaldu beharko baitira, baita horien eraginkortasun-maila eta segurtasun-bermea ere.

Gehienez ere hilabeteko epean, jarduera-baimena eskuratzeko eskabidea egiten duenetik, obra-baimena eskuratzeko eskabidea eta dagokion gauzatze proiektua aurkeztu beharko ditu.

2. Jarduera-baimena emandakoan, eta jarduerari ekin aurretik, irekitzeko baimena eskuratu beharko da zinegotzi ordezkariarengandik.

Baimen hori lortzeko, jarduera irekitzeko eskabidea aurkeztu beharko du titularrak, honako hauek erantsita: emandako jarduera-baimenean galdatutako agiri eta ziurtagiriak, erantzukizun zibileko asegurua sinatua izatearen ziurtagiria eta lokaleko su-itzalgailuak onik zaintzeko baimendutako enpresarekin sinatutako kontratua.

Ikuskaritza zerbitzu teknikoek aldeko txostena egiten dutelarik -dena proiektuarekin bat datorrela eta jarduera-baimenean adierazitako neurri zuzentzaileak bete direla egiaztatu ondoren-, irekitzeko baimena emango da.

5.04.09. artikulua.- Eskabide-akatsak zuzentzea.

Jarduera-baimena edo irekitzeko baimena eskuratzeko eskabideak aurreko artikuluan adierazitako betebeharrak betetzen ez baditu, hamar eguneko epean akatsa zuzendu edo arauzko agiriak aurkeztu ditzala galdatuko zaio interesdunari, eta orobat jakinaraziko hala egin ezean eskabidea bertan behera utzitakotzat joko dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluaren ildotik hala ebatzi ondoren.

5.04.10. artikulua.- Baimenen ezaugarri juridiko-administratiboak.

1. Udalak ezingo du sailkatutako jardueretarako obra-baimenik eman baldin eta aldez aurretik jarduera-baimena eman ez badu.

2.- Hainbat baimen-eskabide aurkezten direlarik, horietakoren batzuk bateraezinak badira distantziei buruzko araudiaren arabera, erregistratu den lehenak izango du lehentasuna.

3.- Baimenak besteren jabetza-eskubidea salbu delarik eta inoren eskubideei kalterik ez eragitekotan ematen direla ulertu beharko da; beraz, ez dituzte baimenen titularrak beren jardueren ondorio diren erantzukizun zibil eta penaletatik libratuko.

4.- Baimenak indarrik gabe geratuko dira baldin eta bete beharreko baldintzak betetzen ez badira, eta baliogabetu egin beharko dira baimena ukatzea justifikatuko zukeen egoeraren bat egokitzen bada, beti ere administrazio-egintzak berrikusteko prozedurak aintzat hartzen direlarik.

5.- Jarduerak dagozkion baimenak izan gabe funtzionatzen badu, egoera legalizatzeko galdatuko zaio haren titularrari, eta, horrez gain, beharrezko balitz, jarduera itxi ahal izango da, interesdunari entzun ondoren.

5.04.11. artikulua.- Kategoria-aldaketa.

1. Ostalaritza establezimenduren bat goragoko kategoria batera aldatu nahi izanez gero -eta ordenantza honen arabera hori posible bada- erabat moldatu beharko da beronen edukira. Orobat aurkeztu beharko da jarduera-proiektua, behar diren zuzemenak egin daitezen, jarduera berria bailitzan.

2. Ostalaritza establezimenduren bat beheragoko kategoria batera aldatu nahi izanez gero -eta ordenantza honen arabera hori posible bada-, instalazio berriak garatzen dituzten agiri teknikoak aurkeztu beharko dira, instalazio berririk baldin bada, edo daudenak betekizun berrietara egokitzen direla egiaztatzen dutenak, eta instalazio horien muntaren arabera erabakiko du udalak jarduera berria balitz bezala izapidetu beharra dagoen ala ez.

5.04.12. artikulua.- Eskatutako jarduera-baimena ukatzea.

Eskatutako jarduera-baimenak ukatzerik izango da -berariaz eta modu arrazoituan-, baldin eta udal eskumeneko arrazoi hauetakoren bat egokitzen bada:

1. Hiri antolakuntzarako planekin bateragarri ez izatea.

2. Udal ordenantzak ez betetzea.

5.04.13. artikulua.- Baimenak eskualdatzea.

1.- Baimenak eskualdagarri izango dira, baina, eskualdatuz gero, udalari jakinarazi beharko zaio, hamabost eguneko epean, titulartasuna alda dadin. Baimena eskualdatu bai baina dagokion jakinarazpena gauzatzen ez bada, transmititzen duena zein eskuratzen duena, biak izango dira titularrari dagozkion erantzukizun guztien erantzule.

2.- Baimena eskualdatuz gero, bi alderdiek, hots, eskualdatu zein eskuratzen duenak, sinatutako eskualdaketaren agiria aurkeztu beharko da titulartasunaren aldaketa izapidetzeko. Horretaz gain, nortasun agiria edo agiri baliokidea eta/edo, kasua denean, ordezkaritza egiaztatzen duena, baita jarduera zein instalazioetan aldaketarik ez dela gertatu adierazten duen titular berriaren aitorpena, hau da, baimenean jasotako baldintzak berberak izaten jarraitzen dutela adierazten duena. Behin eskualdatzeak legeak xedatutakoa betetzen duela ikusita eta, kasua denean, beharrezko diren eta falta diren agiriak aurkezteko eskaera betetakoan, baimenaren titulartasuna aldatu egingo da.

3.- Ikuskatze bisita egingo dute zerbitzu teknikoek, instalazioak jarduera-baimenera egokitzen diren egiaztatzeko.

Ikuskatze bisita horretan aireko zaratetatiko isolamendu akustikoaren maila 40 db-A baino txikiagoa eta/edo inpaktuagatiko zarata mailarena 50 db-A baino altuagoa dela egiaztatzen bada, Udalak Zarata eta bibrazioen inguruko udal ordenantzarekin bat xedatutako neurri zuzentzaileak galdatuko ditu, egoki den lizentzia edo lizentzien eskualdatzea gorabehera.

4.- Agiri teknikoak aurkeztu behar izanez gero, titularrari eskatuko zaizkio, bereziki, erantzukizun zibileko aseguruaren kontratuaren kopia, abenduaren 22ko 389/1998 Dekretuarekin bat, edo hori ordezten duen arauarekin bat, ikuskizun publiko eta jolas jarduerak ospatzeko galdatzekoa den erantzukizun zibileko aseguruak arautzen baitituzte; eta lokala suteen kontra babesten duten instalazioak onik zaintzeko kontratuaren kopia, titular berriaren izenean izango baita.

5.04.14. artikulua.- Iraungitzea.

Udalak ordenantza honen eraginpeko establezimendu eta jarduerak garatu, instalatu, legeztatu, lekuz aldatu nahiz handitzeko ematen dituen baimenak oro iraungitzat joko dira, eta indarrik gabe geratuko, interesdunari entzun ondoren, honako kasu hauetan:

1. Gauzatu ez den jarduera-baimena.

1.1. Obra-baimena eman zenetik sei hilabete igarotzen direlarik obrak artean hasi gabe badaude, edo, hasi ondoren, sei hilabetetik gora etenda geratzen badira, salbu eta zinegotzi ordezkariak, hala eskatzen zaiolarik, obra-baimen hori luzatzea onartzen badu edo ezinbesteko arrazoirik bada.

1.2. Obra-baimena eman zenetik hamabi hilabete igarotzen direlarik obrak artean bukatu gabe badaude, salbu eta ezinbesteko arrazoirik bada.

2. Irekitzeko baimena, funtzionamendurik gabe.

Sei hilabetez, jarraian, jarduera burutzeari utzi bazaio, jarduerarik eza legez agindutako edo baimendutako obra edo instalazioen ondorio denean edo ezinbesteko arrazoirik dagoenean izan ezik.

Hala jarduera-baimenari nola irekitzeko baimenari eragingo die iraungitze horrek, halakoetan.

3. Udal baimena iraungitzeko prozedura ofizioz nahiz interesdunak hala eskatzen duelarik abiarazi ahal izango da.

III. TITULUA.- Hirigintza erregimena.

5.04.15. artikulua.- Baldintza orokorra.

Gasteizko udalerrian ostalaritza establezimendu publikoak kokatzerik izango da, baldin eta dena delako jarduera jartzeko proposatzen den kokalekua ordenantza honetan jasotzen diren hirigintza-arauetara eta distantziei buruzko araudira egokitzen bada.

5.04.16. artikulua.- Distantziei buruzko arauak.

Ostalaritza establezimenduen kokalekuak arautzea du xede distantziei buruzko erregimenak, hartara jarduera horiek hiri-esparru txiki batean metatzeak izan ditzakeen eragin gehigarriak murrizteko. Horri dagokionez, eta ordenantza honen 05.04.02 artikuluan xedatutakoaren ildotik, hiru kategoria hauek aintzat hartuko dira: A kategoria, B kategoria eta C kategoria.

5.04.17. artikulua.- Definizioak.

Establezimenduen arteko distantziak neurtzeko prozeduren interpretazioa errazte aldera, egoki dirudi prozedura horretan baliatzen diren oinarrizko kontzeptuak definitzea. Hona, bada, definizioak:

1. Lerrokadura. Erabilera eta jabetza publikoko lurzorua eta jabetza pribatukoa, ondarezkoa edo publikoa, bereizten dituen lerroa, indarrean dauden plangintza-agirietan zehaztua.

2. Etxadiaren lerrokadura. Etxadia osatzen duten lerrokadurek eratzen duten lerro poligonal, makotu edo bitarikoa.

3. Eraikuntza-lerroa. Eraikinaren fatxadaren -atal irtenak aintzat hartu gabe- planoaren eta lur-arrasaren arteko elkargunea.

4. Sarbideak. Establezimenduek ondoko espazio ireki publiko nahiz pribatuekin dituzten komunikazio-elementuak.

Honela sailkatzen dira sarbideak:

4.1. Sarbide arrunta: Establezimenduan sartzeko nahiz bertatik ateratzeko nornahik erabil dezakeena.

4.2. Zerbitzu-sarbidea: Establezimenduan lan egiten duten langileek bakarrik erabiltzeko dena. Salgaiak eta hondakinak sartzeko nahiz ateratzeko ere erabil daiteke. Erabilera pribatuko lekuetan jarri beharko dira zerbitzu-sarbideak, hala nola establezimenduko sukaldean, biltegian, aldageletan eta abar; inolaz ere ez bezeroentzako lekuetan.

4.3. Larrialdi-sarbidea: Ezbeharren bat gertatuz gero pertsonak bertatik ateratzeko bakarrik balio duena. Lokaleko ohiko sarbidetzat erabil ez dadin beharrezko diren elementuak izan beharko ditu; kanpoko aldera zabaldu beharko da, eta eraikinaren lerroan kokatuta egon beharko du.

5. Lokalaren eragin-lerroa. Establezimendu bakoitza ezaugarritzen duten puntuen multzoak eratzen duen lerro zuzen segmentua, ostalaritza establezimenduen arteko distantziak zehazteko oinarritzat baliatuko dena.

Establezimendu bakoitzak bere eragin-lerroa izango du, ondoren adierazten den moduan zehaztuko baita:

5.1. Jarduerak hartuko duen espazioa -edo espazioak- oinplanoan proiektatuko da, lur arrasean.

5.2. Ateratzen den azalera lokalak sarbide arrunta duen eraikuntza-lerroaren gainean proiektatuko da. Eraikuntza-lerroaren konfigurazioak kantoi ebaki edo biribilak baditu, eta sarbide arrunta horietan barrena bada, dena delako kantoi ebaki edo biribilean elkartzen diren eraikuntza-lerroen multzoa hartuko da aintzat lokalaren eragin-lerroa zehazteko.

5.3. Ateratzen den lerroa, berriz, lehendik erabilitako eraikuntza-lerrotik gertuen dagoen lerrokaduraren gainean proiektatuko da.

5.4. Proiekzio horren eta lerrokadura baten edo bat baino gehiagoren arteko elkarguneek eratuko dute lokalaren eragin-lerroa.

5.04.18. artikulua.- Distantziak neurtzea.

1. Bi lokalen eragin-lerroen (5.04.17.5. art.) arteko distantziarik motzena izango da bi ostalaritza establezimenduren artean neurtu beharreko distantzia.

2. Distantzia hori zehazteko bideak edo erabilera publikoko espazioak gurutzatu beharra badago, espazio publikoa mugatzen duten lerrokaduren perpendikularretik gurutzatuko dira.

3. Establezimenduen arteko distantziak neurtzerakoan ez dira kontuan izango galtzadetan edo bide publikoan dauden erdibitzaileak.

5.04.19. artikulua.- Gutxieneko distantziak.

Ordenantza hau indarrean jartzen denetik, oinplano berriko edozein ostalaritza establezimendu instalatzekotan, ondorengo distantziak bete beharko dira lehendik dauden kategoria bereko lokaletatik, kategoriaren arabera:

1. A kategoriako establezimenduen arteko distantziarik ez da gorde behar.

2. Gutxienez 50 m izan beharko dira B kategoriako establezimenduen artean.

3. Gutxienez 200 m izan beharko dira C kategoriako establezimenduen artean.

IV. TITULUA.- Distantzien araudia aplikatzeko erregimen bereziak

5.04.20. artikulua. C kategoriaren baitako jarduerak.

1. Debekatuta egongo da C kategoriaren baitako jarduerak bizileku-erabilera duten eraikinetan instalatzea. Erabilera xehekatua ostalaritza establezimendu publikoa izatea duten eraikin edo lur sailetan bakarrik instalatu ahal izango dira. Orobat instalatu ahal izango dira, baimendutako bateragarritasun erregimenean, indarrean dagoen hirigintza-plangintzan hirugarren sektoreko, ekoizpen alorreko nahiz ekipamendu alorreko erabilera orokorrekotzat sailkatuta dauden eraikin eta lur sailetan, eraikuntza eta erabilera ordenantzetan finkatutako mugekin.

Erabilera batera sartzeko hiri bidea ez den bat baliatu behar bada, debekatua izango da bertan jarduera horiek instalatzea, eta muga horien barruan sartu behar da debeku hori.

III. eta IV. eranskinetan zehaztu dira C kategoriako ostalaritza jarduerak ezartzeko gaitutako ekoizpen erabilerako espazioak.

5.04.21. artikulua.- Txokoak, Gastronomia elkarteak eta barrarik gabeko jatetxeak, janari-etxeak, erretegiak eta sagardotegiak.

1. Txokoak, gastronomia elkarteak eta barrarik gabeko jatetxeak, janari-etxeak, erretegiak eta sagardotegiak udalerri osoan instalatu ahal izango dira. Ordenantza honetan finkatutako betebehar teknikoak baino ez dituzte bete beharko; aldiz, salbuetsita egongo dira distantziei buruzko arauak betetzetik.

2. Ostalaritza establezimenduetako jarduera aldatu ahalko da, hots, aurreko atalean zerrendatutako jardueretako bat burutu ahalko da, baina kasu horretan beste establezimendu publikoekiko distantzia gordetzeko eskubidea galdu egingo dute, beraz, jatorriz bertan burutzen zen jarduerara itzuli nahi badute, itzultzeko momentuan dagoen distantzien araudia bete beharko dute.

3. Aurreko atalean adierazitakoaren ondorioetarako, salbuespen izango dira artikulu honetako 1. atalean zerrendatutako jardueretako bat izatera pasatu direnak honako ordenantza indarrean sartu aurretik. Dena den, lehenengo xedapen iragankorrean xedatutako mugak bete beharko dituzte salbuespen horiek.

5.04.22. artikulua.- Nekazaritza-guneetan aplikatzea.

1. Nekazaritza-guneek berezko dituzten ezaugarriak babeste aldera, debekatuta egongo da horietan Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuan finkatutako 3. multzoko ordutegia duen B kategoriaren baitako jarduerarik instalatzea, baita C kategoriako jarduerarik instalatzea ere.

2. Lur sail baten barruan dauden baimendutako establezimenduen arteko distantziak neurtzerakoan, lur sailaren azalera osoa bide eta espazio publikoekiko lerrokaduren gainean proiektatzetik ateratzen den lerroa joko da eragin-lerrotzat.

3. Establezimendu publikoen arteko gutxieneko distantzia 100 metrokoa izango da nekazaritza-guneetan, bi lokalen eragin-lerroen gertueneko puntuetatik neurtuta.

5.04.23. artikulua.- Neurri handiko plaza publikoetan aplikatzea.

Sarbideak zuzenean (tartean galtzadarik izan gabe) 2.500 m2-tik gorako azalerako oinezkoentzako plaza publiko batera jotzen duen fatxada dutelarik lokalek, distantzien araudira egokitu gabe baliatu ahal izango dira horiek B kategoriako establezimendu publikoak jartzeko, baldin eta beren azalera eraikiak ez badu agortzen plazan erabilera horretarako baliagarri dagoena. Hain zuzen ere, plazaren azaleraren % 20a zenbatuko da baliagarri dagoen hori zehazteko.

5.04.24. artikulua.- Handitzeak eta zatiketak.

1.- Handitzeak.- Ordenantza honek bere baitan hartzen duen edozein establezimenduren azalera handitzerik izango da, baldin eta eraberritutako jarduerak, bere osotasunean (hasierako azalera gehi handitzen dena), ordenantza honetan bertan finkatutako gutxieneko distantziak betetzen baditu. Nolanahi ere, honako hauek kontuan izan beharko dira:

1.1.- Handitze lanak lehendik dagoen establezimendu bat segurtasunaren, higienearen, hosgabetzearen eta bestelakotasun funtzionala dutenentzako irisgarritasunaren alorreko arau berrietara egokitzeko egitekoak direlarik, finkatutako distantziak betetzen ez badira, salbuetsi egingo da baldintza hori betetzetik. Halakoetan, eraberritze lanak bukatutakoan establezimenduaren azalera eraiki osoa gehienez hasiera batean baimendutakoa halako bikoa izan ahalko da, 5.04.03.2. artikuluan ageri den Establezimendu Publikoen Tipologia taulan finkatutako mugen barruan.

1.2. - Baldin eta lokala Erdi Aroko hirigunean kokatuta badago, eraikinaren erabateko eraberrikuntzaren baitan egiten badira eraberritze lanak eta A edo B kategoriakoa bada, hasierako azalera hirukoiztea baimenduko da, 5.04.03.2. artikuluan ageri den Establezimendu Publikoen Tipologia taulan finkatutako mugen (murriztuagoak) barruan edo Erdi Aroko hirigunearen birgaitze integraturako plan berezian ageri direnen barruan.

2- Zatiketak.- Araudi honen eraginpean dagoen jarduerarik ezingo da beste batzuetan zatitu, ezta dena delako jardueratik aparteko funtzionamendu autonomoa izango duen atal edo gelarik bereizi ere, hala eginez gero ordenantza honen eraginpeko litzatekeenik.

5.04.25. artikulua.- Salbuespenak.

1. Distantziei buruzko araudi honen aplikazio-erregimen orokorretik kanpo geratuko dira A kategoriako ostalaritza establezimenduak oro, baita Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuan finkatutako 2. multzoko ordutegia duten B kategoriakoak ere, baldin eta merkataritza, hezkuntza, osasun, administrazio edo industria zentroren batean, hotel, zinema-areto, antzoki edo kiroldegiren batean nahiz ekipamendu-zentroren batean kokatuta badaude, bertako jarduera-ordutegiaren barruan funtzionatzen badute eta sarbidea zuzenean bide publikotik ez, baizik eta bere baitan hartzen dituen zentro horretatik bertatik badute.

1.1. Aurreko atalean aipatutako zentro horiei adierazitako salbuespena aplikatzeari dagokionez, baldintza hauek bete beharko dira gainera:

1.1.1. Zentroaren azalera eraikiak, guztira, 500 m2-tik gorakoa izango beharko du.

1.1.2. Salbuetsitako ostalaritza-jarduera bideratzeko esparruaren azalera eraiki osoak bi muga izango ditu. Erabateko muga bat, inolaz ere gainditu ezingo dena, zentroaren azalera osoaren % 15ekoa, eta muga erlatibo bat, zentroak edo jarduera nagusiak izan ditzakeen erabiltzaileen (edukiera) araberakoa. Zentroaren ostalaritza ustiapenaren ehuneko erlatiboa (%A) lortzeko, adierazpen hau baliatuko da:

%A = 5n, non n jarduera nagusiaren edukiera zati 400 egitetik ateratzen dena izango baita, hamarreneko baten hurbilketarekin.

1.1.3. Salbuetsitako jarduera bideratuko den esparrurako sarbideak hura bere baitan hartzen duen zentroaren ohiko sarreratik gutxienez 15 metrora egon beharko du.

2. Orobat geratuko dira distantziei buruzko araudi honen aplikazio-erregimen orokorretik kanpo berariaz erabilera horretarako diren edo aplikagarri den hirigintza-legediaren arabera horrekin bateragarri diren lur sailetan kokatuta dauden aisialdi zentro handietako ostalaritza establezimenduak.

3. Jolas aretoetan, apustu lokaletan eta bingoetan kokatua dauden ostalaritza jarduerei ez zaie aplikatuko distantziei buruzko araudiaren erregimen orokorra, beti ere, haien araudietan ezartzen zaizkien mugen barruan jartzen badira. Ostalaritza jarduera horrek EZ du distantzien erregimenerako kontatzen, inolako ondorioetarako, eta 5.04.21. artikuluko 2 eta 3. ataletan xedatutakoa bete beharko da.

V. TITULUA.- Instalazioen betebeharrak.

5.04.26. artikulua.- Instalazio elektrikoa.

1. Ordenantza honen menpeko jardueretarako egiten diren instalazio elektrikoak ikuskatu eta kontrolatzea Eusko Jaurlaritzari dagokienez, ez dago zertan horiek deskribatu eta justifikatu udalak arauzko jarduera-baimena eman dezan aurkeztu beharreko jarduera-proiektuan.

2. Udalaren kontrola administrazio eskudunak ematen duen Instalazio Elektrikoaren Buletina egiaztatzera mugatuko da.

5.04.27. artikulua.- Gas-instalazioa.

1. Ordenantza honen menpeko jardueretarako egiten diren gas instalazioak ikuskatu eta kontrolatzea Eusko Jaurlaritzari dagokienez, ez dago zertan horiek deskribatu eta justifikatu udalak arauzko jarduera-baimena eman dezan aurkeztu beharreko jarduera-proiektuan.

2. Udalaren kontrola administrazio eskudunak ematen duen Gas Instalazioaren Buletina egiaztatzera mugatuko da

5.04.28. artikulua.- Berokuntza-instalazioa.

1. Establezimendu publikoetan nahitaezkoa da berokuntza-sistema jartzea. Ur eta aire beroa erabili ahal izango dira berokuntza-jariakin gisa, baita metagailu elektrikoak ere. Nolanahi ere, kasuan kasu arauz ezartzen diren baldintza teknikoak bete beharko dira.

2. Jarduera-proiektuan, bai memorian, bai deskribapen grafikoan, instalazioa osatzen duten elementuen ezaugarri teknikoen eta kokalekuen berri eman beharko da.

5.04.29. artikulua.- Iturgintza eta saneamendu instalazioa.

1. Iturgintza eta saneamendu instalazioen deskribapena jasotzen duen dokumentazio grafikoa jaso beharko du bere baitan jarduera-proiektuak; diseinua, oinplanoko banaketa, planoak, sekzioak eta erabilitako materialak azaldu beharko ditu.

2. Instalazio horien arauzko justifikazioa dagokien obra-proiektuan egingo da.

5.04.30. artikulua.- Giro-berriztapena.

1. Ordenantza honi dagozkionetarako, hauxe joko da giro-berriztapentzat: berariaz jendearen aisialdirako diren establezimenduetako eremuak aireztatzea. Modu natural nahiz mekanikoan egin ahal izango da giro-berriztapena, kasu bakoitzean finkatzen diren mugekin.

2. Azalera eraiki osoa 100 m2-tik beherakoa duten establezimenduetan bakarrik onartuko da giro-berriztapena modu naturalean eta zuzenean kanpora egitea. Gainerakoetan aireztapen-sistema mekanikoa jarri beharko da, ezinbestean.

Era berean, soto edo erdi-sotoetan kokatutako jarduera guztietan ere halako giro-berriztapena galdatuko da, azalera edozein izanik ere.

3. Giro-berriztapena modu naturalean eta zuzenean kanpora egiten delarik, eraits daitezkeen xaflez osatutako xaretak erabili beharko dira. Prozedura horren bitartez aireztatu beharreko azalera erabilgarriaren % 1eko edo hortik gorakoa izan beharko du xaretaren edo xareten azalerak, guztira.

4. Aireztatu beharreko bolumena orduko gutxienez bost bider berritzeko adinako ahalmena izan beharko du aireztapen mekanikoaren instalazioak. Ondorengo ataletan xedatzen dena kontuan izan beharko da instalazioa diseinatzerakoan:

4.1. Azalera eraikia, guztira, 100 m2-tik beherakoa duten establezimenduetan instalatzen denean, hustubidea horien fatxadara zuzendu ahal izango da, honako baldintza hauek betez gero:

4.1.1.- Hustubide-xaretak kanpoko lur arrasetik 3 metro gora egon beharko du.

4.1.2.- Kanporatzen den airea fatxadarekiko perpendikularki atera beharko da.

4.1.3.- Kanporatze lastertasunak legez finkatutakoez gaindiko zarata-mailarik ez sortzeko modukoa izan beharko du.

4.1.4.- Kanporatze sistemaren funtzionamendu-erritmoak ez du inguruko biztanleentzat gogaikarri izan litezkeen usainak metatzeko aukerarik eman beharko.

4.1.5.- Instalazioaren osagai guztiak jardueraren barruan jarri beharko dira; beraz, debekatuta egongo da fatxadaren kanpoaldeko planotik irteten den tresneria edo aparaturik instalatzea.

4.2. Ordenantza hau indarrean jartzen denetik aurrera instalatzen diren establezimendu berrietan, baldin 100 m2-ko edo hortik gorako azalera eraikia badute, aire kutsatuaren hustubideak jarduera kokatua dagoen eraikinaren teilatura zuzendu beharko dira, eta 5.04.31. artikuluan adierazten diren baldintzak bete.

4.3. Haizagailu bakoitzeko emaria orduko 1.000 m3-tik gorakoa bada, zarata jaten duen materialez hornitutako kutxetan sartuta egon beharko dute horiek. Nonbaiten bermatuta jarri beharko dira, eta ez zintzilik. Bibrazioen kontrako materialak tartekatu beharko dira, bermatzen diren lekuan. Halaber, bulkatze eta erauzte ahokadurak modu hermetiko eta elastikoan josi beharko zaizkie dagozkien hustubideei.

4.4. Aireztapen-instalazio orok erregulatzeko aginte-sistema bat eduki beharko du, gutxienez hiru gauzatarako balio beharko baititu: gelditzeko, erdiko indarrean jartzeko eta erabateko indarrean jartzeko.

5.04.31. artikulua.- Leku jakineko erauzketa.

1. Ordenantza honi dagozkionetarako, hauxe joko da leku jakineko erauzketatzat: dena delako establezimenduan kea eta usainak sortzen dituzten tresnak, hala nola sukaldeak, lisaburdinak, frijigailuak edo ondorio berak eragiten dituen beste edozein tresna, kokatuta dauden esparruen aireztapena.

2. Koipea eta solido esekiak harrapatzeko iragazkiz hornitutako kea eta usainak hartzeko kanpai baten bitartez egin beharko da leku jakineko erauzketa. Ondoren, horretarako eta ez bestetarako hustubideetan barrena (tximiniak) bideratu beharko da kea kanpora; ondorengo baldintzak betetzen dituen kanporatze gune batean bukatu beharko dute horiek:

2.1. Jarduera kokatua dagoen eraikinaren hegaletik gutxienez 2 m gora egon beharko du kea kanporatzeko guneak.

2.2. Tximinia kanpoaldetik badoa, kokatua dagoen fatxadaren planotik gutxienez metro eta erdi atzera eraman beharko da kea kanporatzeko gunea.

2.3. Aireztapen-hustubidea proiektatzen den eraikinaren aldamenean altuera handiagoko erakinen bat baldin badago, bertako bizilagunei eragozpenik ez sortzeko modua bilatu beharko da. Hain zuzen ere, eraikuntza-konponbide hauek baliatu beharko dira horretarako:

2.3.1.- Dena delako tximinia eragiten dion aldameneko eraikinaren fatxadatik goraino eraman, eta han 2.1. eta 2.2. ataletan adierazitako baldintzak betetzea.

2.3.2.- Kanporatze gunea eragindako eraikinaren babes-eremutik kanpo geratu arte urruntzea hartatik, luzetara. Kanporatze gunearen eta eragindako eraikinaren arteko distantzia puntu horren eta eragindako eraikinaren teilatu-gailurraren arteko altuera-tartea adinakoa edo handiagoa denean gertatuko da hori. Nolanahi ere, distantzia horrek ezingo du izan 8 m-tik beherakoa.

2.4. Tximinia eraikin baten fatxadan barrena instalatzen bada, haren argi eta ikuspen zorrari ez eragiteko modukoa izan beharko du trazatuak. Zor horri ez zaiola eragiten esan ahal izango da, baldin eta tximiniaren ertzetik gertueneko bizitza-leihorainoko distantzia tximiniaren sakonera adinakoa edo handiagoa bada, haren estaldura barne delarik.

2.5. Korrosioaren kontrako materialekin eraiki beharko dira tximiniak. Osagaien arteko junturak modu hermetikoan egin beharko dira, ez dadin inguruko biztanleei enbarazu egingo liekeen ihesik izan. Tximinia fatxada nagusitik baldin badoa, haren ezaugarri estetikoetara moldatu beharko da diseinua.

2.6. Kea eta usainak kanporatzeko hustubidea barrutik baldin badoa, ondorengo ataletan zehazten diren datuak egiaztatu beharko dira jarduera-proiektuan:

2.6.1.- Hustubidearen ezaugarri materialak.

2.6.2.- Hodiaren ibilbide osoko gutxieneko sekzio librea.

2.6.3.- Kanporatzen den airearen lastertasunaren kalkulua, hodiak inguruko biztanleei enbarazu egingo liekeen zaratarik ez duela egingo justifikatzeko.

2.6.4.- Erauzketa sistemaren lan-presiopean hodia iragazgaitz gertatzen delako justifikazioa.

2.7. Debekatuta egongo da kea eta usainak kanporatzeko erkidego-hodiak erabiltzea. Hodi horiek beheko solairutik edo beheragokotik abiatzen badira, zigilatu egin beharko dira, usainik sor ez dadin. Orobat itxi beharko dira hermetikoki eraikineko erkidego-instalazioen pasabide diren eraikuntza-hutsarteak oro.

3. Leku jakineko erauzketa sistema baten ahalmena zehazteko orduan, honako faktore hauek aintzat hartu beharko dira:

3.1.- Kea erauzteko kanpaiaren xurgatze lastertasunak nahikoa izan beharko du kea eta usainak igorpen-lekuan behar bezala harrapatzeko.

3.2.- Kea eta usainak sortzen diren esparruko (sukaldea) bolumena ordu betean gutxienez zortzi bider berriztatzeko adinakoa izan beharko du erauzte emariak. Sistema tabernaren eremuan instalatzen bada, orduko gutxienez bost berriztapen burutu behar direla joko da, beharrezko den erauzte ahalmena kalkulatzeko.

3.3.- Hustubidearen sekzio erabilgarriak gutxienez 200 cm2-koa izan beharko du.

4. Debekatuta egongo da leku jakineko erauzketa sistema ezinbesteko duten jarduerak instalatzea artikulu honetan adierazten diren betebehar teknikoak betetzea ezinezko denean.

5. Debekatuta egongo da sukaldeetan itxi eta ireki daitezkeen leihoak jartzea. Argiztapen naturala ahalbidetzen duten leiho zabal finkoak bakarrik onartuko dira.

6. Komunen aireztapena modu naturalean egin ahal izango da, zuzenean kanpoaldera, edo mekanikoki. Modu mekanikoan egiten bada, ondoren adierazten diren ezaugarrietara moldatu beharko da sistema:

6.1.- Aireztapen-sistemak gainerako aireztapen-tresneriatik bereizia izan beharko du.

6.2.- Erauzte emariak aski izan beharko du orduko sei berriztapen bermatzeko.

6.3.- Establezimenduaren fatxadara bideratu ahal izango da aireztapena, 5.04.30.4.1. artikuluan adierazitakoaren ildotik.

5.04.32. artikulua.- Aire girotuaren instalazioa.

1.- Instalazio hori ez da nahitaezkoa establezimendu publikoetan. Nolanahi ere, instalatzekotan, ondoren adierazten diren ezaugarri teknikoak bete beharko dira:

1.1.- Kondentsatutako airea bulkatu eta erauzteko xaretek kanpoaldeko bide publikoaren lur arrasetik gutxienez 3 m gora egongo beharko dute.

1.2.- Erauzten den aire kondentsatua fatxadarekiko perpendikularki atera beharko da, Zaratei buruzko Udal Ordenantzan zehaztua dagoenaz gaindiko zaratarik ez sortzeko moduko lastertasunez.

1.3.- Kanporatzen den aire kondentsatuaren tenperaturak inguruko biztanleei enbarazurik ez egiteko modukoa izan beharko du.

1.4.- Instalazioaren deskribapen teknikoa jaso beharko da jarduera-proiektuan, dagokion memoria eta makineriaren kokalekuaren eta hodi-sarearen oinplanoko banaketaren planoak erantsiz. Orobat justifikatu beharko da tresna elektromekanikoen bibrazioen kontrako muntaketa.

1.5.- Halako instalazioak erabilera-zor edo jabetza eskubidea norberak duen patio, teilatu-lau edo terrazetan jartzekotan, legez finkatuta dauden kanpoko zarata-mailen ingurukoak beteko direla bermatu beharko duen isolamendu akustiko egokia jarriz babestu beharko dira.

1.6.- Giroa berriztatzeko kanpotik hartzen den airea konpentsatze aldera aire kutsatua erauzteko instalazioak 5.04.30 eta 5.04.31 artikuluetan xedatutakoa aintzat harturik diseinatu beharko dira.

1.7.- Nolanahi ere, dagokien sektoreko araudiak aintzat harturik diseinatu beharko dira airea girotzeko instalatu nahi diren sistemak, eta orobat eskuratu beharko dira, horretarako, administrazio eskudunek zehazten dituzten baimenak oro.

5.04.33. artikulua.- Lokalen gutxieneko altuerak.

1. Ordenantza honen menpeko jardueretakoren bat beren baitan hartzekotan, beheko solairuan kokatutako lokalek gutxienez 3,20 m-ko altuera librea izan beharko dute beren hasierako egoeran, osatzen duten instalazioak behar bezala gauzatuko direla bermatze aldera. Gutxienez barrutiaren azaleraren % 80ak izan beharko du altuera hori.

Solairuarteetan edo beste maila bateko solairuetan kokatutako lokalak direnean, hasierako altuera gutxienez 2,80 m-koa izatea galdatuko da, era berean gutxienez barrutiaren azaleraren % 80an, 5.04.23.1. artikuluan aurreikusten diren salbuespenak salbu.

Betebehar horiek betetzen direla egiaztatzeko, egungo egoeraren planoak sartu beharko dira jarduera-baimena eskuratzeko eskabideari erantsitako dokumentazio teknikoan.

2. Jardueraren gauzatze materiala egin ondoren, hura osatzen duten zona desberdinen erabileraren araberakoa izango da eskatzen den gutxieneko altuera librea.

Zehazki, ondoren adierazten direnak izango dira gutxieneko altuerak.

2.1. Beheko solairuan kokatutako jarduerak:

Erabilera publikoa 2,80 m (*)

Sukalde nahiz sukalondo erabilera 2,50 m

Komunak 2,20 m

Biltegia 2,00 m

(*) Gutxienez 2,50 m-ko kotak onartuko dira, azaleraren % 20a baino gutxiago hartzen badute.

2.2. Solairuartean edo beste maila bateko solairuan kokatutako jarduerak:

Erabilera publikoa 2,50 m (*)

Sukalde nahiz sukalondo erabilera 2,40 m

Komunak 2,20 m

Biltegia 2,00 m

(*) 50 m2tik beherako azalera badute, 2,30 m-ko kotak onartuko dira.

3.- Erdi Aroko hiriguneko eraikuntzen egituraren taxu berezia dela eta, 2,50 m-ra arte jaitsi ahal izango dira bezeroentzako eremuko kotak beheko solairuan, eta 2,30 m-ra arte beste maila bateko solairuetan.

VI. TITULUA.- Higiene eta osasungarritasun betebeharrak.

5.04.34. artikulua.- Definizioak.

1. Hauxe joko da sukaldetzat: modu batean edo bestean beroa baliatuz janariak prestatzeko barrutia, gainerako erabileretatik bereizia.

2. Hauxe joko da sukalondotzat: janari hotzak prestatu, eskuztatu eta kontserbatzeko lekua, lokaleko gainerako espazioetatik bereizia. Hozkailua, harraska eta laneko mahaia beste hornikuntzarik ez dute izango leku horiek. Halaber, horretarako baimendutako catering zerbitzuren batek hornitzen dituen janariak berotzeko mikrouhin labea ere izan ahalko dute.

5.04.35. artikulua.- Sukaldearen eta sukalondoaren gutxieneko azalera.

Sukaldearen azalera erabilgarriak gutxienez bezeroentzako eremuaren % 15ekoa izan beharko du. Jantokirik izanez gero, horretarako baliatzen den azaleraren % 20 gehitu beharko zaio sukaldearen azalerari. Nolanahi ere, gutxienez ere 10 m2 izan beharko ditu beti ere.

Sukalondoaren azalerak lokal osoaren azalera erabilgarriaren % 10a izan beharko du, eta, beti ere, gutxienez 5 m2.

5.04.36. artikulua.- Sukaldeen gutxieneko hornikuntza.

1. Gutxienez ere, ondorengo ataletan adierazten den hornikuntza izan beharko dute sukaldeek.

1.1. Janariak gordetzeko nahikoa toki duen hozkailua, kanpotik irakur daitekeen termometroa duena.

1.2. Nahikoa toki duen ontzi-garbigailua, urberritzeko urak 80 ºC-ko tenperatura hartuko duela bermatzen duena.

1.3. Lehengaiak eta higiene araupean jarritako produktuak eskuztatzeko lan-azalera egokiak, erraz garbitu eta desinfektatzeko eta korrosioa jasateko moduko material ez-toxikoz eginak, egin beharreko lana egiteko behar adinakoak izan beharko baitute, eta behar bezala bereizita egon, kutsatze gurutzaturik gerta ez dadin.

1.4. Erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko zakarrontzia, estalkiduna, eskuak erabili gabe zabal daitekeena.

1.5. Iturriko ura, edatekoa, hotza nahiz beroa, janariak prestatu eta garbitzeko lanak egiteko nahikoa.

1.6. Garbitzeko tresnak: xaboi-dosifikagailua eta eskuak lehortzeko sistema (erabili eta botatzeko papera).

1.7. Nekez iristeko moduko tarterik utzi gabe jarrita egon beharko dute altzariek.

1.8. Irinarentzako oragailua duten establezimenduek horretarako gune bereizi bat izan beharko dute.

1.9. Eskuz irekitzen ez diren iturriekiko harraskak eta konketak; garatuko diren jardueren bolumenaren arabera behar diren guztiak ezarriko dira eta toki egokietan kokatuko dira.

1.10. Ondo bereizita dauden lan-azalera desberdinak ezarriko dira, berorien arteko kutsadurak saihesteko.

1.11. Erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko materialez egindako armairu bat izan beharko dute, ontziteria gordetzeko, kanpoko kutsaduratik babestuta.

1.12. Ke erauzketa duten sukaldeetan erauzketa behartua izango da, eta lokalaren bolumenerako nahikoa ahalmen izan beharko du.

2. Ahalmen handiko sukaldeak dituzten establezimenduetan (150 jankide baino gehiagorentzako lekua), ondorengo ataletan adierazten den hornikuntza eskatuko da, aurreko atalean finkatutakoaz gain:

2.1. Berariaz prestatutako jakien kontserbaziora zuzenduko den hotz-ganbara; neurri egokiak izango ditu honek, beroguneetatik eta lehengaiak dauden tokietatik urrun egongo da eta ganbara horretara jotzeko ez da beharrezkoa izango janariak lantzen diren ingurutik pasatzea.

2.2. Langileek aldageletara sartzeko ez dute lan-eremutik pasatu beharko.

2.3. Lehengaiak sartzeko eta prestatutako jakiak ateratzeko sarbide bereiziak.

2.4. Berariaz lehengaiak prestatzera zuzenduko den zona; honek bere hotz-ganbara egokiak, lanabesak, konketak eta harraskak izango ditu.

2.5. Tresneria eta ontziteria garbitzeko lokal edo eremu bat, janariak eskuztatzeko eremuetatik nahiko bereizia, kutsadura eta zipriztinak saiheste aldera; aireztapen egokia eta nahikoa izan beharko du gainera.

2.6. Sail handietan plateretaratzen badira jakiak, beste jardueretatik bereizitako eremu edo lokal bat eduki beharko da, kutsatze gurutzaturik gerta ez dadin, eta bertako giro-tenperatura 12 oC-tik 15era bitartean kontrolatuta eduki beharko da.

5.04.37. artikulua.- Sukalde eta sukalondoen eraikuntza-baldintzak.

1. Sabai, zoru eta hormen baldintzak.- Horma eta zoruen gainazalek irazgaitzak izan behar dute, ez xurgatzaile ez toxikoak, eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak. Zoruek ez irristatzeko modukoak izan beharko dute, eta hormek alikatatuak eta kolore argikoak.

Sabaiak diseinatu eta eraikitzerakoan eta akabera ematerakoan, kontuan hartuko da ez dutela zikina bildu behar eta kondentsazioa murriztu behar dutela, lizunen agerpena saihestu behar dutela eta partikulei erortzen ez diela utzi behar. Orobat izan beharko dute kolore argikoak eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak.

Hormen arteko ageriko junturek eta horma eta zoruen artekoek ez dituzte angelu eta ertz zorrotzak eratu beharko.

2. Leihoak- Sukalondoetan argiztapen eta aireztapen naturalerako aurreikusitako zuloek intsektuei sartzen ez uzteko sareta egokiez hornituta egon beharko dute. Sukaldeetan galarazita egongo dira zabaldu daitezkeen leihoak; beirate finkoak baino ezingo dira jarri, argiztapenerako.

3. Argiztapena.- Argiztapen-sistema naturala argiztapen-sistema artifizialarekin osatu behar da, horrela lokalean nahikoa argitasun izateko (gutxienez 500 lux). Sistema hau behar bezala babestu behar da, hautsi edo hondatuz gero janariak ez kutsatzeko; argiak horman edo sabaian finkatzerakoan, gero erraz garbitzeko moduan ezarriko dira eta ahalik eta hauts gutxien hartzeko moduan kokatuko dira.

5.04.38. artikulua.- Janariak jendaurrean jarri eta saltzea.

1. Ordenantza honen xede diren lokalek aukeran izango dute janariak barran eskaintzea, barra dagoen espazio bereko mahaietan edo aparteko jantokian. Aukera horietako bakoitza jarduera-izendapen orokor batek hartuko du bere baitan, hau da, hurrenez hurren, taberna, kafetegia edo jatetxea izango da, produktu jakin bat pertsonalizatzeko merkataritza-izendapen desberdinak gorabehera.

2. Sukalderik ez duten establezimenduek enpresa baimenduek hornitutako produktu ontziratuak bakarrik saldu ahal izango dituzte, eta behar diren bitartekoak izan beharko dituzte janari horiek modu egokian kontserbatzeko.

3. Barran jendaurrean jarritako janariek behar bezala estalita egon beharko dute, eta tenperatu egokian kontserbatuta. Behar den instalazioa beharko dute horretarako: hozteko edo berotzeko bitrinak, janaria hotz ala bero eduki beharrekoa den.

4. Horretarako egokitutako jantokian bakarrik zerbitzatu ahal izango dira menuak. Barraren eremuan pintxoak, puskak eta plater konbinatuak bakarrik zerbitzatu ahal izango dira.

5.04.39. artikulua.- Barraren eremua.

1. Barraren eremua jendeak sartu ezin duen eta janariak eta edariak zerbitzatzeko langileek erabiltzen duten ingurua izango da. Barrarik gabeko jatetxeetan, kortesiazko barra delakoak ez du metro eta erditik gorako luzera izan beharko, eta bertan ematen diren zerbitzuek zerikusia izan beharko dute otorduekin.

2. Eremu horretan instalatutako altzarietan janariak eta edariak zerbitzatu ahal izango dira; higiene eta osasungarritasun baldintza egokietan jarri beharko dira jendaurrean.

3. Erabilitako edalontziak, ontziteria eta gainerako tresnak garbitu eta desinfektatzeko ur beroko ontzi-garbigailua izan beharko du barraren eremuak, 80 ºC hartzen dituena, eta ur hotz eta beroko harraska edo esku-garbitokia, eskurik erabili gabe irekitzeko modukoa.

4. Jendeari zuzentzen zaion barraren kanpoaldean paperontziak edo paperak eta zaborrak botatzeko desmunta daitezkeen ontziak eduki beharko dira.

5. Barraren eremuko zoladurak finkoa eta jarraitua izan beharko du. Barraren eremuko horma, zoru eta sabaiek material irazgaitzekoak izan beharko dute, eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak. Erabiltzen diren altzariak ondo zainduta eduki beharko dira.

5.04.40 artikulua.- Biltegiak.

1. Establezimendu guztiek izan behar dute biltegi modura erabiltzeko gela bat, gutxienez 6 m2-koa.

2. Edukiera handiagoko establezimenduetan, merkantziak ezingo dira lan-eremuetan barrena sartu.

3. Biltegiko paramentuek lisoak eta erraz garbitzeko modukoak izan beharko dute, eta erraz garbitzeko materialez egindako apalak eduki beharko dituzte, janariak eta gainerako tresnak modu egokian jarri ahal izateko, lurra ukitu gabe.

4. Aireztapen natural edo artifizial egokia izan beharko du; hautsa sartzea galarazi beharko da, baita kontrolik gabeko aire zirkulazioa ere.

5. Hozteko nahiz izozteko instalazioak eduki beharko dituzte, kanpotik irakur daitekeen termometroarekin, hotzean gordetzea eskatzen duten produktuentzat, eta landutako produktuak eta lehengaiak elkarrengandik aldenduta eduki beharko dute bertan.

6. Garbiketa produktu toxikoentzako armairu edo zona berezi bat eduki beharko da, janarietatik ondo bereizita gordetzeko.

7. Goitegiak edo goiko nahiz beheko solairuko gelak erabiltzen badira biltegi gisa, bertara jotzeko sarbideek ez dute sukaldean barrena izan beharko.

5.04.41. artikulua.- Higiene-zerbitzuak.

1. Ostalaritza establezimendu guztiek nornahik erabiltzeko higiene-zerbitzuak eduki beharko dituzte, komunak eta komun-aurrekoak osatuak. Komun-ontzia dagoen gelatxoa izango da komuna eta komun-aurrekoa, berriz, hura lokaleko gainerako aretoetatik bereizten duen espazioa, janariak prestatu, gorde edo jaten diren eremuekin komunikatuta egotea galarazten duena. Ur bero eta hotzez hornitutako konketa, xaboi likidoa, eskuak lehortzeko erabilera bakarreko sistema eta zakarrontzia jarri beharko dira komun-aurrekoan, gutxienez. Pixatokiak ezingo dira jarri komun-aurrekoan.

2. Komunek sexuaren arabera bereizita egon beharko dute, eta lauki honetan adierazten diren azalerak eta hornidurak izan beharko dituzte.

AZALERAK ETA HORNIDURAK
LOKALAREN AZALERA KOMUNEN AZALERA HORNIKUNTZA
100 m2-ra arte Bi komun (bat egokitua)Baterako komun-aurrekoaAzalera, guztira > 7 m2 2 komun-ontzi (bat egokitua)
100 eta 200 m2 artean Bi komun egokituBaterako komun-aurrekoaAzalera, guztira > 12 m2 2 komun-ontzi egokitu
200 eta 400 m2 artean Bi komun egokituBaterako komun-aurrekoaAzalera, guztira > 17 m2 4 komun-ontzi (2 egokituak)Gizonezkoentzako 2 pixatoki
400 m2-tik gora Bi komun egokituAzalera, guztira > 20 m2 6 komun-ontzi (2 egokituak)Gizonezkoentzako 3 pixatoki

3. Horma eta zoruek material lau, iragazkaitz, ez-xurgatzailez eginak izan beharko dute, erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak. Hormen arteko ageriko junturek eta horma eta zoruen artekoek ez dute ertz zorrotzik eratu beharko.

4. Komunen aireztapena modu naturalean airea kanpora isuriz edo mekanikoki egin ahal izango da. Aireztapen-sistema mekanikoa instalatuz gero, ezaugarri hauek izan beharko ditu:

4.1. Aireztapen-sistema gainerako aireztapen-ekipoetatik bereizita egongo da.

4.2. Ateratzen den emaria nahikoa izango da ordu betean airea sei aldiz berritzeko.

4.3. Aireztapen-sistemak usain txarrak saihesten dituela bermatuko da.

5. Ezingo dira hustubide gisa erabili auzokideek ere erabiltzen dituzten eraikin barrualdeko hodiak (Shunt). Hodi horiek hermetikoki itxita egon beharko dute, eraikineko gainerako tokietara usainik zabaldu ez dadin.

6. Higiene-zerbitzuak garbi, desinfektatuta eta usainik gabe mantendu beharko dira.

Komunetan beti eduki beharko da papera eta eskuila, eta emakumezkoenetan, gainera, edukiontzi higienikoak.

5.04.42. artikulua.- Langileentzako gela.

1. Sukalondoa duten establezimenduek eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2002ko martxoaren 15eko Aginduaren arabera I. multzoan sailkatuta daudenek langileentzako armairu edo armairutxo bana izan beharko dute, laneko eta kaleko jantziak eta oinetakoak uzteko atal bereiziekin.

2. Sukaldea duten establezimenduek eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2002ko martxoaren 15eko Aginduaren arabera II. eta III. multzoetan sailkatuta daudenek komunerako espazio bereizi bat izan beharko dute, eta aldagela edo komun-aurreko bat, non jarri ahal izango baitira armairutxoak eta eskurik erabili gabe irekitzeko moduko esku-garbitokia -ur beroa eta hotza-; langile kopuruaren arabera egoki diren neurriak izan beharko ditu.

5.04.43. artikulua.- Hondakinak biltzea.

1. Bezeroentzat 150 m2 edo gutxiagoko azalera duten establezimenduek berek bakarrik erabiltzeko zakarrontziak izan beharko dituzte, erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak, eskurik erabili gabe ireki daitezkeenak. Sortzen diren hondakinen bolumenaren eta birziklatzeko aukeren araberakoa izango da horien tamaina, baita kopurua ere. Sukaldetik kanpo kokatuta egon beharko dute, eta betetako zabor poltsak bertan uzteko baliatuko dira.

2. Bezeroentzat 150 m2-tik gorako azalera duten establezimenduek gela itxi bat izan beharko dute zaborrak uzteko. Ezingo da egon janariak eskuztatzeko eremuekin zuzenean komunikatua. Gutxienez 3 m2-ko azalera erabilgarria izan beharko du, eta 75 m2 osagarriko, m2 bat gehiago. Pareta eta zoruek iragazgaitzak, lauak eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak izan beharko dituzte.

3. Janariak lantzen dituzten eta zaborrak egunero eramateko zerbitzurik ez duten establezimenduek, beharren arabera, neurri egokiko lokal edo zona bereizi bat izan beharko dute, erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko materialez egina.

4. 6 m2-tik gorako zabor-gelek ura hartzeko leku bat izan beharko dute, eta isurbide batera inklinatutako lurzorua, eta behar bezala aireztatuta egon beharko dute.

5.04.44. artikulua.- Higiene eta osasungarritasun baldintza orokorrak.

1. Lokalak kontserbazio-egoera onean eta garbi eduki beharko dira. Horretarako erabiltzen diren metodoek ahalik eta egokienak izan beharko dute, hautsik ez harrotzeko, ezta janariak hondatu edo kutsatu ere. Gutxienez ere egunean behin, eta beharrezko den guztietan, zoruak eta hormak garbitu eta desinfektatu egin beharko dira, baina inolaz ere ez janariak prestatzen diren bitartean.

2. Eguneko lanaldia bukatutakoan, edo, behar izanez gero, lehenago, sistematikoki garbitu eta desinfektatu beharko dira janariekin kontatuan egon diren tresnak eta erabilitako azalera guztiak. Egunero erabiltzen ez diren tresna eta makinak berriro erabili aurretik garbitu eta desinfektatu beharko dira.

3. Komunak garbi, desinfektatuta eta usainik gabe mantendu beharko dira.

4. Beharrezko gertatzen den guztietan egin beharko dira desinfektatzeko eta intsektu eta arratoiak hiltzeko lanak; aldez aurretik, aplikazio plan idatzia egin beharko da. Kimikarik gabeko prozeduren bitartez badira desinfektatzeko eta intsektu eta arratoiak hiltzeko lanak, establezimenduko langileek berek egin ahal izango dute. Intsektuak eta arratoiak hiltzeko bestelako lanak behar bezala baimendutako enpresek egin beharko dituzte.

5. Leihoak eta zuloak irekitzeak janariak kutsatzea ekar balezake berekin, itxita eduki beharko dira.

6. Bide publikora jotzen duten leihoak ezingo dira erabili janariak edo edariak zerbitzatzeko, salbu eta, aurreko paragrafoan xedatutakoa bermatzen dutelarik, aldez aurretik baimenduta daudenak.

7. Haragia, arraina eta barazkiak -gordinak nahiz prestatuak- moztu eta eskuztatzeko azalerak ezingo dira berberak izan. Beren lan-bolumen txikia dela-eta arrisku gutxi duten establezimenduetan bakarrik baimenduko da azalera bera erabiltzea, erabilera bakoitzaren ondoren garbituko dela bermatzen delarik.

8. Janariek babestuta egon beharko dute kanpoko eragile orotatik, eta jendearentzat eskuraezin, hau da, bitrinetan sartuta edo bestelakoez estalita. Janari galkorrak kontserbazio eta tenperatu baldintza egokietan eduki beharko dira.

9. Janariak gordetzeko orduan, erabat bereizita jarri beharko dira gordinak eta prestatuak, elkar kutsatzeko modutik izan ez dadin, ezta elkarri usain edo zapore arrotzik emateko aukerarik ere. Gordetako janariek dagozkien etiketak edo osasungarritasun edo merkataritza agiriak eduki beharko dituzte.

10. Horretarako erabiltzeko baimendutako konpartimendu, ontzi edo bilgarrietan babestuta egon beharko dute janariek, eta ezingo dira latetan eduki, ireki ondoren.

11. Janariak gorde, kontserbatu, garraiatu, saldu eta zerbitzatzeko tenperatura egokietan eduki beharko dira prestatutako janariak, indarrean dagoen araudian eskatzen denaren ildotik, janariek osasungarritasuna bermatzeko:

12. Janari izoztuak: -18 ºC edo gutxiago.

- Janari hoztuak, 24 ordu baino gutxiago irauten dutenak: 0 eta 8 ºC artean.

- Janari hoztuak, 24 ordutik gora irauten dutenak: 0 ºC eta 4 ºC artean.

- Janari beroak: 65 ºC edo gehiago.

13. Tratamendu termikoa baliatuz prestatutako janariak, jango diren establezimenduan bertan landuak eta hotzean gordetzeko direnak, tratamendu termikoa bukatzen denetik bertatik eta ahalik eta eperik laburrenean hoztu beharko dira, beren barrualdean 8 ºC edo gutxiagoko tenperatura lortzeraino hoztu ere. Nolanahi ere, finkatutako muga gainditu ahal izango da, arrazoi teknologikoengatik, prestatutako janarien segurtasuna eta osasungarritasuna bermatzen duen ziurtasun zientifikoa edo teknikoa badago eta, edonola ere, eskumena duen agintaritzak hala egiaztatu badu.

14. Azkar izozteko aukera ematen duen tresna egokia eduki beharko da janariak izoztekotan: 0 ºC-tik -10 ºC-ra bi ordu baino gutxiagoan.

15. Kontsumituko diren unetik ahalik eta aurrerapenik txikienarekin prestatu beharko dira janariak, salbu eta izozteko edo luzaroan kontserbatzeko modua bermatzen duen beste tratamenduren bat emateko direnak. Halakoetan, ongi ikusteko moduko etiketen bitartez adierazi beharko da zein egunetan prestatu diren.

16. Janariek ez dute giro-tenperaturan egongo beharko prestatzeko edo eskuztatzeko behar-beharrezko den denbora besterik; bereziki, osasun-arrisku handiena dakartenek.

17. Janarien higienea bermatzeko orduan erabakigarria den beren jardueraren baitako alderdi oro identifikatu beharko dute establezimenduen arduradunek, eta autokontrol sistemak bete eta eguneratzeaz arduratu, arriskuen analisiaren eta kontrol gune kritikoen sistemaren (HACCP/APPCC) printzipioen haritik.

18. Hondakin likidoak (frijitze olioak eta koipeak) ontzi itxi eta identifikatuetan jaso beharko dira, eta enpresa baimenduek eraman beharko dituzte -ikuskaritza zerbitzuen eskueran geratu beharko dute hori egiaztatzen duten agiriek.

19. Jateko ez diren produktuak eta garbiketa tresna eta produktuak janarietatik bereizi gorde beharko dira.

20. Langileek prestakuntza egokia eta iraunkorra jaso beharko dute janarien higieneari dagokionez, beren lan jardueraren arabera. Agirien bitartez egiaztatu beharko dute prestakuntza hori enpresek.

21. Janariak eskuztatzen dituzten langileek oro kontu berezia eduki beharko dute beren buruaren garbiketari dagokionez, eta lanean bakarrik erabiltzeko kolore argiko jantziak baliatu beharko dituzte, eta beren zereginetarako egoki diren oinetakoak, zein garbi eduki beharko baitituzte.

22. Janariak eskuztatzen dituztenek ezingo dute erre janariak eta edariak prestatu, gorde eta erakusteko lekuetan.

23. Berariaz debekatzen da:

1. Landako perretxikoak erabiltzea, osasun-bermerik gabe.

2. Janariak prestatzeko etxeko kontserbak erabiltzea.

3. Prestatutako janariak sukaldeko zapiekin babestea.

4. Janaria biltegian edo sukaldeaz beste edozein lekutan girotzea.

5. Janariak prestatzeko esparruak janariak eskuztatzen dituzten langileentzako jantoki gisa baliatzea.

6. Janariak biltegian, jantokian edo sukaldeaz beste leku ezegokietan eskuztatzea.

7. Jarduerarako egoki ez diren altzari, tresna, lanabes edo objektuak bertan edukitzea.

8. Janariak kutsa ditzakeen gaixotasunen bat duten pertsonek horiek eskuztatzea.

VII. TITULUA.- Baldintza akustikoak.

5.04.45. artikulua.- Musikaren eta ikuskizunen inguruko arauak.

1. Establezimendu publikoetan bitarteko elektronikoen bidezko soinu-erreprodukziorako edozein sistema jartzea joko da musika-instalaziotzat.

Soinu-erreprodukziorako edozein sistema jartzerakoan, indarrean dagoen Zaratei buruzko Udal Ordenantzan xedatutakoa bete beharko da.

2. C kategoriako establezimendu publikoetan zuzenean eskaintzen diren ikus-entzunezko adierazpen artistikoak oro joko dira ikuskizuntzat, eta 'ikuskizuna eskaintzen duten B kategoriako jatetxe?etan eskaintzen direnak.

2.1. Ez dira ikuskizuntzat joko, aitzitik, B kategoriako establezimenduetan publizitate-erakargarri edo marketing gisa, noiz edo noiz eta doan eskaintzen diren bakarrizketak, ilusionismo-saioak, kontu-kontaketak, zuzeneko musika emanaldiak eta antzeko saioak, 'ikuskizuna eskaintzen duten jatetxe'ak direnean salbu. Halakoetan, saioaren soinu-maila lokalak eskaintzen dituen aukera akustikoetara moldatu beharko da, eta establezimenduaren lizentziari dagozkion ordutegia eta edukiera zaindu beharko.

5.04.46. artikulua.- Musika-instalazioen sailkapena.

1. Musikarik gabeko jarduerak.- Telebista nahiz irratia eta/edo erreprodukzio digitaleko sistema besterik ez duten establezimendu publikoak izango dira, dena delakoak gehienez 75 dB-A-ko emisio-bolumen osoa badu eta bozgorailuak bereiz erabiltzeko aukerarik ematen ez badu.

2. Erdi-mailako bolumeneko musika duten jarduerak.- 76 dB-A-tik 90era bitarteko emisio-maila duen soinu-sistema duten edo instalatu nahi duten establezimendu publikoak izango dira.

3. Maila handiko bolumeneko musika duten jarduerak.- 91 dB-A-tik 95era bitarteko emisio-maila duen soinu-sistema duten edo instalatu nahi duten establezimendu publikoak izango dira.

4. Dantzarako pista duten jarduerak.- Dantzarako pista edo 96 dB-A-tik 105era bitarteko emisio-maila duen soinu-sistema duten edo instalatu nahi duten establezimendu publikoak izango dira.

5. Agertokia duten jarduerak.- Edozein eratako ikuskizunak zuzenean eskaini nahi diren establezimendu publikoak izango dira. Horrelako jarduerak bideratu ahal izateko, nahitaezkoa izango da 96 dB-A-tik 105era bitarteko emisio bolumena aintzakotzat hartzea, dagokion isolamendua kalkulatzeko orduan.

5.04.47. artikulua.- Isolamendu akustikoa.

1. Establezimendu publikoei eskatuko zaien aireko zaratetatiko isolamendu akustikoaren maila, Ia, jarduera horretan instalatutako soinu-tresneriaren emisio-maila aintzat hartuta zehaztuko da, besteak beste.

Aurreko artikuluan egindako sailkapenaren ildotik, honako isolamendu hauek zehazten dira:

1.1. Musikarik gabeko jarduerak.....................Ia >= 60 dB-A

1.2. Erdi-mailako musika duten jarduerak.........Ia >= 67 dB-A

1.3. Maila handiko musika duten jarduerak ......Ia >= 75 dB-A

1.4. Dantzarako pista duten jarduerak...Ia >= 80 dB-A, eta kanpoko zarataren justifikazioa

1.5. Agertokia duten jarduerak......Ia >= 80 dB-A, eta kanpoko zarataren justifikazioa

2. Orobat hartuko da aintza, isolamendu akustikoa zehazteko, eskatutako ordutegia, edo Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuaren arabera, establezimenduak duen lizentzia izanik, dagokiona. Zaraten inguruko udal ordenantzaren 21.3. artikuluaren ondorioetarako, honakoak dira galdatutako isolamendu mailak:

1. multzokoak (296/97 dekretua) - Maila TXIKIA (60 dB-A)

2. multzokoak (296/97 dekretua) - Maila ERTAINA (67 dB-A)

3. multzokoak (296/97 dekretua) - Maila HANDIA (75 dB-A)

4. multzokoak (296/97 dekretua) - Maila BEREZIA (80 dB-A)

3. Aurreko ataletan adierazitako irizpideak aplikatuz isolamendu akustikoaren balio desberdinak ateratzen badira, horien arteko handiena bete beharko da.

4. Isolamendu akustikoaren kontrola.- Zaratei buruzko Ordenantzan xedatutakoaren ildotik, Udal Zerbitzu Teknikoek kontrolatuko dute isolamendu akustikoa, obra-zati hori egin ondoren. Kontrol-lanak egin eta aldeko txostena eman arte ezingo da gainerako obrekin jarraitu.

5.04.48. artikulua.- Dantzarako pista eta agertokia.

1. Dantzarako pistak jarduera garatzen den lokaleko azalera eraiki osoaren % 10 hartu beharko du gutxienez, eta gutxienez 25 m2. Diskoteka jardueretan nahitaezkoa izango da eraikuntza-elementu hori.

2. Agertokiak jarduera garatzen den lokaleko azalera eraiki osoaren % 5 hartu beharko du gutxienez, eta gutxienez 20 m2. Agertokiak gutxienez 4 metroko sakonera izan beharko du eta haren gutxieneko altura 2,5 metrokoa. B kategoriako jardueretan (ikuskizuna eskaintzen duten jatetxeak) eta ikuskizunak eskaintzen dituzten C kategoriakoetan nahitaezkoa izango da eraikuntza-elementu hori.

5.04.49. artikulua.- Artisten aldagelak.

Ikuskizunak eskaintzen diren jardueretan nahitaezkoak dira artisten aldagelak. Bi jarri beharko dira, bakoitza gutxienez 10 m2-koa, eta zerbitzu hauek izan beharko dituzte:

Apaintze mahai bat eta bi aulki.

Arropak gordetzeko armairu bat.

Komunak

VIII. TITULUA.- Bestelako xedapenak.

5.04.50. artikulua.- Jantoki kolektiboei buruzko araudia.

Langileei, horien jantziei, lokalen garbitasunari, lehengaien eta prestatutako janarien osasun-baldintzei, onartzen diren eta debekatuta dauden eskuztatzeei eta antzekoei dagokienez, Jantoki Kolektiboen Araudi Tekniko-Sanitarioari buruzko 2.817/1983 Errege Dekretuan edo hori aldatu nahiz ordezten duten araudietan xedatutakoa aintzat hartu beharko da.

5.04.51. artikulua.- Alkohol eta tabako salmenta.

Erabat debekatuta egongo da 18 urtetik beherakoei edari alkoholdunak eta tabakoa saltzea, eta arlo horretako araudietan xedatutakoa bete beharko da.

Era berean, establezimenduan erretzeko aukerari dagokionez, arlo horretan indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera jokatu beharko da.

5.04.52. artikulua.- Joko eta ikuskizunei buruzko araudia.

1. 300 pertsonatik gorako edukiera duten ostalaritza establezimenduek dagokien larrialdi plana taxutu beharko dute, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzen dituen Legean xedatutakoaren ildotik.

2. 700 pertsonatik gorako edukiera duten ostalaritza establezimenduek, udalak emandako arauzko jarduera-baimenaz gain, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren menpeko Jolas eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren baimena eduki beharko dute.

3. Halaber, jolas, joko edo apustu makinak jarri nahi dituzten ostalaritza establezimenduek, udalak emandako arauzko jarduera-baimenaz gain, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren menpeko Jolas eta Ikuskizunen Zuzendaritzak eman beharreko baimena izapidetu beharko dute.

4. 4/1995 Legean horren inguruan xedatutakoaren ildotik, ostalaritza establezimendu guztiek erantzukizun zibileko aseguru bat izan beharko dute. Jardueraren edukieraren arabera zehaztuko da horren zenbatekoa, 389/1998 dekretuan edo bera ordezten duenean finkatutakoaren arabera.

5.04.53. artikulua.- Aparkalekuak.

1. OR-10, OR-11 edo OR-13 ordenantza aplikagarri zaien lekuetan kokatuta dauden ostalaritza-jarduerei aparkaleku propioak izatea galdatuko zaie, ondorengo puntuetan finkatzen diren proportzioetan.

2. Guztira eraikitako azaleraren 30 m2-ko, aparkaleku bat, A kategoriako eta 2. multzoko ordutegia duten (Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Drekretuaren arabera dagokien ordutegia) B kategoriako establezimenduetan.

3. Guztira eraikitako azaleraren 25 m2-ko, aparkaleku bat, 3. multzoko ordutegia duten (Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuaren arabera dagokien ordutegia) B kategoriako establezimenduetan.

4. Guztira eraikitako azaleraren 20 m2-ko, aparkaleku bat, 4. multzoko ordutegia duten (Eusko Jaurlaritzaren 296/1997 Dekretuaren arabera dagokien ordutegia) C kategoriako establezimenduetan.

IX. TITULUA.- Behin-behineko establezimenduak.

5.04.54. artikulua.- Definizioa.

Janariak eta edariak zerbitzatzen dituzten baina urte sasoi jakin batzuetan baino funtzionatzen ez duten instalazio edo ekipamenduak joko dira halakotzat, baita une jakinetan, festak edo sustatzaile publiko nahiz pribatuek -kultur, gizarte, politika, erlijio edo kirol ekitaldiren bat, edo besterik, helburu dutela- deitzen dituzten elkarretaratze publikoak direla eta instalatzen direnak ere.

5.04.55. artikulua.- Kokalekua.

Kutsagune orotatik distantzia egokira jarrita egon beharko dute jarduera horiek, bestela sor litezkeen kalteak saiheste aldera.

Beren funtzionamenduak auzokoei eta erabiltzaileei enbarazurik egingo ez dien eta arriskurik sortuko ez duen lekuan kokatu beharko dira, eta ezingo dute kutsadurarik sortu.

5.04.56. artikulua.- Baimena ematekotan bete beharrekoak

Jarduera horien titularrek udal baimena eskatu beharko dute hura funtzionatzen hasi aurretik. Dena delako instalazioaren planoa eta krokisa aurkeztu beharko dira, bertan zer jarduera burutuko diren eta zer produktu eskainiko diren -eta nola eskuztatuko diren- azaltzen duen idazkiarekin batera. Halaber, erantzukizun zibileko asegurua eduki beharko dute.

Nolanahi ere, dagokion udal baimenaren bitartez baimenduko da kokalekua, zeini eskatzaileak bete beharko dituen higiene eta osasungarritasun baldintzen orria erantsiko baitzaio.

5.04.57. artikulua.- Lokal eta instalazioen higiene eta osasungarritasun baldintzak

1. Lokal eta instalazio guztiek bestelako zeregin edo jardueretatik behar bezala bereizita eta isolatuta egon beharko dute, eta ezingo dira lo egiteko leku gisa baliatu.

2. Janariak zerbitzatu, prestatu, kontserbatu eta gordetzeko lekuek horretarako egokiak izan beharko dute, eta ezingo dira aldi berean beste ezertarako erabili.

3. Halakoak eraikitzeko baliatzen diren materialek erabilera horretarako egokiak izan beharko dute, iragazgaitzak, erraz garbitzeko modukoak, eta inolako intoxikazio edo kutsadurarik sortuko ez dutenak.

4. Janari edo edaririk eskuztatzekotan, behar den estaldura duten etxola edo instalazioetan egin beharko da, eta orobat izan beharko da jendeari janariak gordeta dauden edo eskuztatzen diren lekuetara sartzea galaraziko dion sistemaren bat.

5. Zoruak erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoa izan beharko du, eta hondakin solido nahiz likidoak pilatzea saihesteko modukoa.

6. Janariak eskuztatzen diren azalerak, haiekin kontaktuan jarriko direnak, aski izan beharko dute, material lau, geldo eta ez-xurgatzailez eginak, eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak.

7. Instalazioek, gehienbat, sareko edateko ura eduki beharko dute, tresnak garbitzeko harraskan eta eskurik erabili gabe irekitzeko modukoa izan beharko duen langileentzako esku-garbitokian, eta saneamendu sarerako hustubidea. Janaririk eskuztatzekotan, gainera, iturriko ur beroa ere eduki beharko da harraska eta esku-garbitokietan. Eskuak garbitzeko behar direnez hornituta egon beharko dute esku-garbitokiek. Inguruan ur-hartunerik ez badago, ur bidoi higienikoak (edateko ura) erabili beharko dira, izango den ur premiari erantzuteko adina ur edukitzeko.

8. Bitarteko eta instalazio egokiak izan beharko dituzte, salduko dituzten janariak kontserbatzeko.

9. Hala gorde beharreko janariak hotzean gordetzeko nahiko leku izan beharko dute.

5.04.58. artikulua.- Higiene eta osasungarritasun baldintza orokorrak.

1. Kontsumorako janariak prestatzeko produktu edo lehengaien jatorria erraz identifikatzeko modua izan beharko da. Behar bezala etiketatuta egon beharko dute, alor horretako araudiari jarraiki. Ez da iraungitze data igaroa duen edo gaizki kontserbatuta dagoen produkturik erabili beharko. Nolanahi ere, elikagaiei buruzko legedian finkatutako ezaugarriak bete beharko dituzte janariek.

2. Behin erabili eta botatzekoak izan beharko dute ontziek. Ur beroa duen eta zerbitzuaren beharrei erantzuteko ahalmena duen ontzi-garbigailua izanez gero bai baimenduko dira behin eta berriz erabiltzeko ontziak.

3. Jendaurrean jarritako janariek kanpoko kutsaduratik behar bezala babestuta egon beharko dute, eta behar izanez gero, hotzean gordeta (hozteko bitrinetan).

4. Produktu guztiak behar bezala babestuta eduki beharko dira, kanpotik kutsa ez daitezen, eta inolaz ere ez zuzenean lurraren gainean. Lanaldia bukatu ondoren, garbitu eta desinfektatu egin beharko dira barrutia eta erabilitako tresnak, janariak garbiketa-lanetatik behar bezala babestuta.

5. Edozein motatako janariak izanik ere, ez dira eguzkitan eduki beharko.

6. Garbitzeko produktuak janari eta edarietatik bereiz gorde beharko dira, eta argi etiketatuta egon beharko dute.

7. Zaborra ontzi itxietan bota beharko da, eta, behar den guztietan, hustu egin beharko dira horiek, instalazioaren osasungarritasuna bermatze aldera; gutxienez, egunean behin.

8. Hondakin likidoak (frijitze olioak eta koipeak) ontzi itxi eta identifikatuetan jaso beharko dira, eta enpresa baimenduek eraman beharko dituzte -ikuskaritza zerbitzuen eskueran geratu beharko dute hori egiaztatzen duten agiriek.

9. Janariak ukitu behar dituzten langileek oso zorrotz izan beharko dute une oro beren garbitasunarekin, eta elikagaien higienearen alorreko prestakuntza-ziurtagiria eduki beharko dute.

10. Janariak eskuztatzean higienearen eta osasungarritasunaren alorreko prebentzio arauak oro bete beharko dira, hala nola, esate baterako, janari fresko eta prestatuak giro tenperaturan ez uztea, eskuak behar den guztietan garbitzea, eta kutsatze gurutzatuak eragoztea.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Bakarra.-

Erdi Aroko hirigunean dauden ostalaritza jarduera eta establezimenduek Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko hirigunearen birgaitze integraturako plan berezian xedatutakoari jarraitu beharko diote, aplikatu beharreko araudian zein honako ordenantzan ezarritakoa gorabehera.

Aipatutako antolamendu bereziaren baitan, Vitoria-Gasteizko hirigune historikoaren birgaitze integratutako agentziak hirigune historikoko ostalaritza sektorearen pixkanakako modernizazioa zainduko du, baita interes orokorretara zein Erdi Aroko hiriguneko berpizte ekonomiko eta kulturalaren eskaeretara egokitzen dela ere.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Lehena-

Honako ordenantza indarrean sartu aurretik txoko, elkarte gastronomiko, barrarik gabeko jatetxe, jolas areto, apustu areto eta/edo bingo bihurtu diren establezimendu publikoetan jatorriz burutzen zen jarduera jarri ahalko da martxan berriro, aldaketa, gehienez, 5 urteko epean egiten bada, ordenantza indarrean sartzen denetik.

Epe horretan zehar aintzat hartuko da jarduera aldatu duen establezimendua distantzien ondorioetarako, eragin eremuan jarri nahi duten ostalaritza establezimendu berriekiko.

Bigarrena-

Ostalaritza establezimendu publikoei buruzko ordenantzaren aldaketa indarrean sartu aurretik jarduera baimena eman zitzaien jatetxe eta gastronomia elkarteak B kategoriako establezimendu bihurtu ahalko dira honako ordenantzan xedatutakoarekin bat. Aldaketa horren arabera indarrean zegoen distantziei buruzko araudia betetzeko salbuetsita gelditzen ziren (27. ALHAO, 2007ko martxoaren 5ekoa).

Ondorio horietarako, gehienez, 2 urteko epea izango da aldaketa egiteko, ordenantza hau indarrean sartzen denetik. Epe horretan zehar aintzat hartuko dira establezimenduak distantzien ondorioetarako, haien eragin eremuan jarri nahi diren establezimendu berriekiko.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra.-

Honako ordenantza indarrean jartzen denean Ostalaritza establezimendu publikoei buruzko aurreko ordenantza (hotelak izan ezik) INDARGABE geldituko da. Otsailaren 25eko Diputatuen Kontseiluak hartutako 143/2003 Erabakiaren bidez -2003ko martxoaren 31ko ALHAOn argitaratua- behin betiko onetsi zen Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren berrikuspenari lotua baitzegoen

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.-

Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau.

I. ERANSKINA: ORDUTEGIAK.

ABENDUAREN 16KO 296/1997 DEKRETUA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO JENDAURREKO IKUSKIZUNEN ETA JOLAS JARDUEREN ORDUTEGIAK ETA JARDUERA HORIEI BURUZKO BESTE ALDERDI BATZUK FINKATZEN DITUENA.

Ondorengo zerrendan ageri diren ostalaritza lokal eta instalazioek, establezimendua jartzeko udal baimenetan zehazten diren jardueren arabera, honako ordutegi orokor hau izango dute ixteko, zergei dagokienez aitortzen duten jarduera edozein delarik ere:

1. multzoa.- Berariaz adin txikikoentzat baimendutako lokalak eta instalazioak, edo alkoholik gabeko edariak eta janariak saltzeko baimena dutenak, baina sukaldaritza-jarduerarik gabeak, hala nola:

Gazteentzako dantzaleku eta festa-aretoak, gazteentzako diskotekak, dastalekuak, izozki-dendak, txokolategiak, txurro eta kruasan-dendak, te-aretoak eta antzekoak 22:30

2. multzoa.- Edari alkoholdunak saltzeko eta sukaldaritza-jarduerak gauzatzeko baimena duten lokalak eta instalazioak, hala nola:

Edaritegia, ardandegiak, tabernak, kafetegi-tabernak, snackak, jatetxeak, erretegiak, kafetegiak autozerbitzuak, janari-etxeak, txokoak, gastronomi elkarteak, sagardotegiak eta antzekoak 00:30

3. multzoa.- Jarduera berezi gisa, musika jar dezaketen baina dantzarako pistarik ez duten lokalak eta instalazioak, hala nola:

Taberna bereziak, whiskitegiak, klubak, taberna amerikarrak, pubak, disko-tabernak, karaokeak eta antzekoak 02:00

4. multzoa.- Musika eta dantzarako pista edukitzeko edo ikuskizunak eskaintzeko baimena duten lokal eta instalazioak, hala nola:

Festa-aretoak, dantzalekuak, diskotekak, kafe-antzokiak, ikuskizunak eskaintzen dituzten jatetxeak eta antzekoak 04:00

Dekretuan adierazten den lokal eta instalazioak ixteko eta bestelako ikuskizun edo jarduerak bukatzeko ordutegia luzatu egingo da:

a) Ordu bete, ostiral, larunbat eta jai bezperetan.

b) Ordu erdi, ekainaren 1.etik irailaren 30era bitartean.

c) Bi ordu:

- Udalerriko zaindariaren jaietan. Hain zuzen ere, udalak udalerrirako ofizialki finkatzen dituenak joko dira zaindariaren jaitzat.

- Aste Santuko ostegunetik astelehenera, Inauterietako ostegunetik asteartera eta, Gabonetan, abenduaren 21etik urtarrilaren 6ra.

- Azoka, sariketa, erakusketa edo antzekoak daudenean, baldin eta udalak berak edo autonomia erkidegoko organo eskudunak interes turistikodun gisa kalifikatu baditu; hori guztia, egun zehatz batzuetan eta urte bakoitzeko hamar egunean gehienez ere.

Adierazitako ordutegi-luzapen orokor horiek metagarriak izango dira.

II. ERANSKINA.- ORDUTEGI-KARTELAK.

Ordutegi-kartelak

III. ERANSKINA.

Ekoizpen erabilerako eremuetan c kategoriako ostalaritza jarduerak ezartzeko gaitutako espazioak: Arriaga-Gamarra eremua

Ekoizpen erabilerako eremuetan c kategoriako ostalaritza jarduerak ezartzeko gaitutako espazioak: Arriaga-Gamarra eremua

IV. ERANSKINA.

Ekoizpen erabilerako eremuetan c kategoriako ostalaritza jarduerak ezartzeko gaitutako espazioak: Ehari-Gobeu eremua

Ekoizpen erabilerako eremuetan c kategoriako ostalaritza jarduerak ezartzeko gaitutako espazioak: Ehari-Gobeu eremua

Lotutako informazioa

  

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.