Gasteizko Udaleko Gobernu-Batzarra

Tokiko Gobernu Batzarrak, alkatea buru duelarik, hari berez dagokion zuzendaritza politikoaren zereginetan laguntzen dion organoa da, eta  Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 127. artikuluan adierazitako zeregin betearazle eta administratiboez arduratzen da.

Osaera, harremanetarako datuak, funtzionamendua eta zereginak

Osaera

Batzarreko kideen kopurua ezin da Udalbatzako legezko kide-kopuruaren herenetik gorakoa izan, alkateaz gain, eta hark libreki izendatu nahiz kargutik kenduko ditu. Vitoria-Gasteizko Udaleko Udalbatza 27 pertsonak osatzen dutenez, Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarrak ez du 9 kide baino gehiago izango, alkateaz gain.

Batzarraren idazkaria alkateak izendatutako zinegotzi batek beteko du; hura arduratuko da bilkuren aktak idatzi eta erabakiak ziurtatzeaz.

Burua

Gorka Urtaran Agirre jn. (EAJ-PNV)

Kideak. Zinegotziak

Harremanetarako datuak

Helbidea:
Udaletxea. Espainia plaza (Plaza Berria), z.g. 2. solairua
01001 Vitoria-Gasteiz
Telefonoa:
+34 945 16 13 19 / +34 945 16 18 91
Faxa:
+34 945 16 16 83
posta-e:
secgral.0102@vitoria-gasteiz.org
secgral.0104@vitoria-gasteiz.org

Zereginak

(Toki-araubidearen oinarriakarautzen dituen Legea, 127. artikulua)

Tokiko gobernu-batzarrari hauek dagozkio:

 • a) Ordenantzen eta erregelamenduen proiektuak onartzea, organikoak barne, osoko bilkura eta bertako batzordeak arautzeko arauak salbuespen direla.
 • b) Aurrekontu-proiektua onartzea.
 • c) Hirigintza-antolamenduko tresnen proiektuak onartzea, horien behin betiko zein behin-behineko onarpena osoko bilkurari dagozkionean.
 • d) Osoko bilkurari berariaz egotzi gabeko plangintza orokorra garatzeko plangintzako tresnak onartzea, baita hirigintza-kudeaketako tresnak eta urbanizazio-proiektuak onartzea ere.
 • e) Edozein lizentzia-mota ematea, arloko legediak berariaz beste organoren bati egotzitakoa ez bada.
 • f) 127. artikuluko 1. zenbakiko f) letra, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen xedapen indargabetzaile bakarraren b) letrak indargabetua (urriaren 31ko EAO). Indarraldia: 2008ko apirilaren 30a.
 • g) Ekonomiaren kudeaketa garatzea, bere eskumeneko gaietan gastuak baimendu eta xedatzea, osoko bilkurak aurrez baimendutako gastuak xedatzea, eta langileen kudeaketa.
 • h) Lanpostuen zerrenda, osoko bilkurak onartutako aurrekontuarekin bat datozen langile-ordainsariak, enplegu publikorako eskaintza, lanpostuak betetzeko hautaketa-deialdietako oinarriak, eta behin-behineko langileen kopurua eta araubidea onartzea, udaleko funtzionarioak zerbitzutik kentzea, lege honetako 99. artikuluan xedatutakoa errespetatuz, lan-kontratupeko langileak iraiztea, diziplina-araubidea, eta berariaz beste organoren bati egotzi gabeko gainerako erabakiak langileei buruzko gaietan. Nagusiki teknikoa izango da oposizioetako epaimahaien osaera, eta deialdiko lanpostuetan sartzeko eskatutako tituluaren maila bereko edo goragokoa eduki beharko dute epaimahaiko kide guztiek. Epaimahaiko lehendakaria korporazioko kideen artetik izendatuko da, edo herri-administrazioen zerbitzura dauden langileen artetik.
 • i) Udal-administrazioko zuzendaritza-organoetako titularrak izendatzea eta kentzea, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioentzat zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren aurka jarri gabe.
 • j) Bere eskumeneko gaietan akzio judizialak eta administratiboak baliatzea.
 • k) Bere egintzak ofizioz berrikusteko ahalmenak.
 • l) Zehatzeko ahala baliatzea, legez beste organoren bati egotzita dagoenean izan ezik.
 • m) Udala partaide den erakunde, fundazio edo sozietateen gobernu- edo administrazio-organo kolegiatuetan udal-ordezkariak izendatzea, edozein dela ere haien izaera. 127. artikuluaren 1. zenbakiko m) letra, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen lehen artikuluaren hogeita hamabigarren zenbakiak idatzia (EAO, abenduaren 30a). Indarraldia: 2013ko abenduaren 31.
 • n) Dagozkion gainerakoak, indarrean dauden lege-xedapenekin bat etorriz. 127. artikuluaren 1. zenbakiaren n) letra, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko abenduaren 27ko 27/2013 Legearen lehen artikuluaren hogeita hamabigarren zenbakiak sartua (EAO, abenduaren 30a). Indarraldia: 2013ko abenduaren 31.

Tokiko gobernu-batzarrak alkateordeei, tokiko gobernu-batzarreko gainerako kideei, kasua bada, gainerako zinegotziei, koordinatzaile nagusiei, zuzendari nagusiei zein antzeko beste organo batzuei eskuordetzan eman diezazkieke aurreko paragrafoko e), f), g) eta h) idatz-zatietan aipatutako eginkizunak, salbuespen direla lanpostuen zerrenda onartzea, langileen ordainsariak, enplegu publikorako eskaintza, behin-behineko langileen kopurua eta araubidea zehaztea, eta funtzionarioak zerbitzutik kentzea; eta horiekin bat, l) idatzzatikoak ere eman diezazkieke.

X. titulua Toki-gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen lehenengo artikuluaren 4. paragrafoak sartua (abenduaren 17ko EAO). Indarraldia: 2004ko urtarrilaren 1a.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.