Jarduera eta irekitze lizentziak ematea - Hobariak eta salbuespenak

Zabaltze tasari dagozkion hobariak eta salbuespenak lizentzia eskabidea aurkezten den unean eskatu behar dira, edo likidazioa jasotzen denean (egindako likidazioa jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita hilabeteko epean).

Izapidetzea

Zuzeneko izapidetzea

Telefono bidezko izapidetzea

  • Herritarrentzako Arreta: 010 (945 161 100 Gasteiztik kanpo egonez gero).

Posta elektronikoz

impreso solicitud Eskabide-orria

Udalbatzak udalerrirako interesgarritzat jotzen dituen enplegu ekimen edo proiektu lokalentzako hobaria

Enplegu ekimen edo proiektu lokal guztiek % 50eko hobaria izango dute tasaren gainean, baldin eta Udalak udalerrirako interesgarritzat jotzen baditu, dela garatuko den jardueragatik, dela egingo den inbertsioagatik, dela sortuko den enpleguagatik.

Estrategikotzat edo biziberritu beharrekotzat jotzen diren eremuetarako baimenentzako hobaria

Udalbatzaren erabakiz estrategikotzat edo biziberritu beharrekotzat jotzen diren eremuetarako ematen diren baimenek % 50eko hobaria izango dute tasaren gainean.

Irabazi asmorik ez duten erakundeentzako hobaria

Tasaren % 50eko hobaria izango dute irabazi asmorik gabeko erakundeek, Irabazte xederik gabeko erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien zerga araubideari buruzko uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauan aurreikusitako moduan, baldin eta beren berariazko xede edo helburua betetzera bideratutako ekonomi ustiapenerako baliatzen badute lokala.

A edo B sailkapen energetikoa ziurtatzen duten lokalek: hobaria

Ehuneko 25eko murrizketa izango dute, sortutako tasaren gainean, apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekretuaren arabera A edo B sailkapen energetikoa ziurtatzen duten lokalek.

Hobariak mikroenpresentzat

Ehuneko 20ko hobaria aplikatuko zaio mikroenpresen sorkuntzari, eta ehuneko 40koa 35 urtetik beherakoak zein emakumeak kontratatzen dituzten mikroenpresei. (Indarreko foru-araudia kontuan hartuta).

Mikroenpresatzat joko dira 10 soldatapeko baino gutxiago eta 2 milioi eurotik beherako balantzea dutenak.

Enpresa mintegietako aretoentzako salbuespena

Zabaltze lizentziari dagokion kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira Udalaren enpresa mintegietako lokalak.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.