Vitoria-Gasteizko Udala

Edukia

Edukia ez dago indarrean.

2015-2019 Gobernu Planaren kontu-ematea

2015-2019 Gobernu-plan Estrategikoan jasoa du Gasteizko Udalak aldi horretako bere udal ekintzaren bide-orria. Hiru ardatz handi eta zazpi ildo estrategikotan egituratuta dago plan hori, eta udal gobernuak lortu nahi duen hiri-eredua itxuratzen dute horiek.

Udal gobernuak hartutako konpromisoak zenbateraino bete diren jarraipena egin dezakete herritarrek tresna horren bitartez. Identifikatutako konpromisoetan aurrerapenak gertatu ahala eguneratzen da tresna. Konpromisoak zazpi kategoriatan banatzen dira.

Gauzatze-maila ere kontsulta daiteke motak sailkatutako konpromisoka eta ardura duten sail edo zerbitzuen arabera.

Metodologiari buruzko informazioa.

Planak 206 konpromiso jasotzen ditu, guztira. Azken eguneratzea:

Planaren gauzatze-maila

%

Planaren konpromisoak

Egoera Konpromisoak
gauzatuak 163
gauzatze-aldian 35
baztertuak 8

Ardatzen gauzatze-maila

1 - Bizikidetza sendotzea eta bizi kalitatea hobetzea

100%
1.1 Ildoa - Gizarte-kohesioaren eta giza garapenaren hiria
100%

Udal politikek Vitoria-Gasteizen bizi diren pertsona guztien bizi-kalitate duina bermatzera bideratuta egon behar dute, eta gainera, udaleko gizarte-babeserako sistemaren iraunkortasuna ziurtatu behar dute modu eraginkor eta arduratsuan, orain eta etorkizunerako.

Helburua: Vitoria-Gasteiz gizarte-kohesioaren hiri bezala, non gizarte-ekitatea ez den izango diferentziak ezabatzea, baizik eta diferentzia horiek balioestea eta tratu baliokidea ematea, gizarte-desberdintasunak mantentzen dituzten baldintzak gainditzeko. Ildo horretan, udalaren gizarte-zerbitzuak funtsezko elementua dira gizarte solidarioa, kohesionatua eta inklusiboa eraikitzeko.

1.1 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 34
gauzatze-aldian 0
baztertuak 2

1.1 ildoko konpromisoak

1.1.1 - Adinekoen Bakardadearen eta Isolamenduaren kontrako Plana
100%

Herritarren zahartze aktiboaren aldeko apustua egiten du Gasteizek, eta 2011z geroztik adinekoekin adeitsu diren hirien munduko sarean sartuta dago. Horrela, adinekoekin adeitsu den hiria den aldetik, baliabide-sare zabala eta askotarikoa du Gasteizek —gizarte-etxeak, liburutegiak, antzokiak, hezkuntza-espazioak, adinekoen zentro soziokulturalak, osasun-parkeak eta kirol-instalazioak—, eta jarduera soziokulturalen eta prestakuntza-, ingurumen-, kirol- eta kultura-jardueren programazio ugaria.

Ildo horretatik jarraituz, eta Hiri Planaren barruko munta bereziko proiektu gisa, adinekoen bakardadearen prebentziorako kanpaina jarri zuen abian Gasteizko Udalak 2016ko ekainean, informazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat, adinekoen beharrak detektatzeko eta behar duten erantzun soziala emateko.

Hiru helburu nagusi ditu kanpainak: informatu eta sentsibilizatzea; detektatu eta bideratzea eta laguntza ematea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.2 - Udal prestazioen sistema berrikustea
100%

1985. urtean du jatorria Udal Prestazioen Programak, orduan izan baitzuen benetako hasiera Udalaren gizarte-zerbitzuen hazkundeak, zeinen berrespenik sendoena aurrekontu-zuzkidura izan baitzen, eta antolakuntza-egitura berria. Ez baliabide ekonomikorik, ez beste inongo gizarte-babeserako sistemaren estaldurarik —pentsiorik, langabezia-subsidiorik edo besterik— ez zuten pertsonen beharrei erantzuteko sortu zen programa, eta, beraz, izaera osagarria du.

1999ko irailaren 17an jarri zen indarrean Udal Prestazioen Programa arautuko zuen lehen ordenantza, non biltzen baitzen Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak udal prestazioak emateko aintzat hartu beharreko araudia.

Udal Prestazioen Programa ordenantza berri baten bitartez egokitzeko premia ekarri du berekin lege-garapenak. Ordenantza lantzeko orduan, gizarte-premia berriak kontuan hartu eta gizarte-diagnostikoaren irizpideak erabili behar dira.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.3 - Iruzur fiskalaren kontrako borrokaren protokoloa hobetzea
100%

2015eko azaroaren 18an jarri zuen martxan gizarte-baliabideak kudeatu eta kontrolatzeko protokoloa, nahiz eta 2005eko maiatzeko Gizarte-prestazio ekonomikoetako iruzurraren kontra borrokatzeko protokoloaren luzapena eta eguneratzea den.

Baliabide publikoen kudeaketa egokirako balio du protokolo horrek, eta orobat administrazio-lana bizkortzeko, erabiltzaileek administrazio publikoak lehendik duen dokumentazioa aurkeztu beharrik ez izateko eta, gainera, iruzurra eragozteko.

Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken Sailaren eskumeneko gizarte-prestazioak tramitatu eta kudeatzeko prozesuan aplikatuko da protokoloa.

Gizarte Politiken Sailak, gizarte-prestazioak tramitatzeaz arduratzen den aldetik, protokoloa aplikatzen du, eta inplikatutako gainerako udal sailen laguntza jasotzen du, baliabide publikoak, gizarte-prestazioak kasu honetan, hobeto kudeatze aldera. Sailen helburua da protokoloa hobetzea.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.4 - "Hobetu etxebizitza" plana, adinekoen etxebizitzak egokitu eta irisgarri eta erosoago bihurtzeko
100%

Etxebizitzak eraberritzeko laguntzak emateko deialdien barruan adinekoen kolektiboari arreta berezia eskaintzeko konpromisoa hartua du Udalak bere gain. "Hobetu etxebizitza" planaren bitartez, etxebizitzak irisgarriago eta erosoago bihurtu nahi dira. Helburua da erorikoei aurre egiteko lan egitea, adinekoen etxeetako arrisku-guneak detektatu eta desagerrarazteko, bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko eta etxebizitzetako tenperatura egokia bermatzeko.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
21 Zabalgunea
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.5 - Haur eta Nerabeentzako Tokiko II. Plana
100%

Honela definitzen du Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak bere egitekoa: hiriko haur eta nerabeen eskubideak babestea, beren ongizatea xede, beren beharrizanei erantzungo dieten prebentzio- eta babes-neurriak garatuz. Babes berezia behar duten haurren alorreko berariazko gizarte-zerbitzu bat da, zeinek haurrei, nerabeei eta gizarte osoari zuzendutako lanarekin batera bideratzen baitu bere lana, haurren eskubideak eta familiak sustatzen dituzten printzipio eta programak bultzatuz, horien funtzioak zabal daitezela lortzeko, eta, hartara, seme-alaben erabateko ongizatea eta garapena.

Testuinguru horretan onetsi zen, 2009ko apirilean, Haur eta Nerabeentzako Tokiko Plana (2009-2013). Haur eta nerabeen eskubideak eta ongizatea bermatzeko aginduari erantzuten dion ekimena da plana, eta, horrenbestez, Gasteizko Udalaren helburu estrategikotzat identifikatzen da —udal sail guztiei eragiten die—, eta koordinazioaren eta zeharkako kudeaketaren garrantzia azpimarratzen du.

Zeregin hauek ditu planak: udal jarduna koordinatzea, haur eta nerabeen eta horien familien eskubideak bermatzeko —bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako udal jarduerak optimizatuz—, eta garapen ebolutibo egokia sustatzea, gizartean eskubide osoko herritar gisa parte har dezaten eta integra daitezen.

Gerora, 2015-2016 urteetara luzatu zen plan hori, ildo estrategiko berberekin, eta, luzapena bukatu ondoren, udalerriko haur eta nerabeen egoerari buruzko ikerketa-diagnostikoari ekin zitzaion. 2017ko urrian bukatu zen hori, eta Haur eta Nerabeentzako II. Tokiko Planaren oinarria izango da.

Haur eta Nerabeentzako II. Tokiko Plana egiteko beste arrazoi bat, eta ez munta txikiagokoa, 2015eko urrian talde politiko guztien aldeko botoekin onetsi zen mozio bat dugu. Izan ere, horren bitartez, 2018an Haurren lagun den hiriaren ziurtagirira aurkezteko konpromisoa hartu zuen Udalak, hartara gure hiria hainbeste urtez haurren, nerabeen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko egiten ari den lana ezagutua izan dadin.

Plana lantzeak duen konplexutasuna dela eta, eta orobat Haurren lagun den hiriaren ziurtagirira aurkezteko eskatzen den dokumentazio guztia lantzeko beharra, kanpoko idazkaritza tekniko bat kontratatu behar izan zen, planaren bultzatzaile den Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuarekin koordinaturik.

2018ko uztailaren 31ra arteko epea du idazkaritza tekniko horrek lan hori egiteko.

Une honetan, sailen arteko batzorde teknikoetan ari da lantzen planaren ildo estrategikoen diseinua eta ekarpenak. Era berean, partaidetza-prozesu bat egiten ari da entitate sozialekin, haurrekin, nerabeekin, familiekin eta, oro har, herritarrekin.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.6 - Gizarte-zerbitzuak eskumen-esparru berriaren arabera berrantolatu eta indartzea
100%

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila helburu estrategikoren bat da gizarte-zerbitzuak eskumen-esparru berriaren arabera berrantolatze eta indartzea. Eskumen-esparru hori hainbat aldaketa izan dira azken urteotan eta Udalak egokitu behar ditu bere zerbitzuak.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.7 - Gizarte Larrialdietarako Arabako Funtsa
100%

Garapenerako lankidetzaren nahiz ekintza humanitarioaren arloko beren programen barruan, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak aspalditik ematen dute laguntza GGKE gasteiztarrek larrialdiak egokitzen diren lurraldeetako proiektu-kideekin egiten dituzten larrialdiko ekintzetarako. Marko horretan, Garapen-bidean dauden Herrialdeetako Larrialdietarako Arabako Funtsa eratu zuten, 2005ean, Gasteizko Udalak, Arabako Foru Aldundiak eta Vital Kutxak, beren arteko lehen hitzarmena sinatu zelarik.

Erakunde horiei garatzen ari diren herrialdeetako larrialdi-egoeretan laguntzeko aukera emango dien tresna gisa dago pentsatua Larrialdietarako Arabako Funtsa; hartara, laguntza ekonomiko azkarra eman ahal zaie, unean-unean, larrialdietan esku hartzeko gaitasuna frogatua duten entitateei.

Gerora, 2013an, aldatu eta luzatu egin zen Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmena, Larrialdietarako Arabako Funtsari jarraipena emateko. Hitzarmenean jasota dagoenez, sinatzen dutenek urtero finkatuko dute beren ekarpenaren zenbatekoa, eta, beraz, entitate bakoitzak aukera du berea handitzeko, erabilgarri daukan aurrekontuaren arabera eta larritasun humanitario bereziko egoeren aurrean.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua
Froga nagusiak:
1.1.8 - Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren bitartez, Gasteiz adinekoekin adeitsu den hiri gisa are gehiago nabarmendu dadila lortzeko ekintzak definitzea
100%

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ardatz estrategikoetan lagundu da sailetik, eta, bere garaian, hiri inklusiboari buruzko zeharkako ardatz bat sor zedila proposatu zen, adinekoen ikuspegia aintzat hartzeko hiriaren diseinuan, baita emakumeena, haurrena eta abar ere. Proposamen hori onetsi egin zen, eta lanari ekin zitzaion, baina geroztik eten egin zen, eta berriro heldu beharra dago.

Nolanahi ere, adinekoekin adeitsu den hiriaren programatik, lanean jarraitu da, ekintzak gehituz, eta gaur egun programaren ekintza-planaren ebaluazioa egiten ari da. Une honetan, ebaluazio hori bukatu zain gaude, emaitzak aurkeztu ahal izateko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.9 - Familia zaintzaileei laguntzeko programa indartzea
100%

Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programak familia zaintzaileei jardun horretan laguntzeko asmoa du; adinekoa familiartean zaintzen jarraitzerik izan dezaten ahalbidetzen du, ahalik eta baldintzarik hoberenetan, familia zaintzaileek edo horiek osatzen dituzten kideek izan ditzaketen disfuntzioei aurre eginez. Gasteizen erroldatuta egonik, familia giroan 65 urtetik goragoko pertsonak zaintzen dituzten pertsonei zuzenduta dago programa.

- Adineko pertsonen arretan familiek eta zaintzaile informalek betetzen duten zeregin garrantzitsuaren aitorpena sustatzea.

- Adinekoak beren kargura dituzten pertsonei familia-bizitza, laneko bizitza eta bizitza soziala bateratzeko aukera ematea, adinekoak ohiko ingurunean jarrai dezan.

Honako hauek osatzen dute programa hori:

- Atseden hartzeko zerbitzuak: laguntza eta zaintza profesionala (familia-langileak, zaindu behar den pertsonaren etxebizitzan bertan edo ospitalean, behar izanez gero); asteburuetarako eguneko zentroa (asteburuetan adinekoen beharrizan pertsonalak betetzeko arreta integrala; San Prudentzio egoitzako eguneko zentroan).

- Programa psikosozialak: informazio- eta prestakuntza-jarduerak, elkarri laguntzeko taldeak, banako edo familientzako laguntza psikosoziala eta zaintzaileen elkartzeak.

Programa horren etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua egiten da Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailetik, bai giza baliabideei bai baliabide ekonomikoei dagokienez.

Handitu egin da adineko zaintzaileei eskaintzen zaizkien ikastaro eta lantegietako lekuen kopurua. 2017-2018 ikasturterako, 260 leku eskaini dira (2016-2017 ikasturtean 140 izan ziren). 55 pertsona apuntatu ziren.

Aldatu egin da prestakuntzaren formatua, gai berriak sartuz, baita zaintzaileak eta zainduak elkarrekin egin ditzaketen jarduerak ere.

Hau izan da programaren azken eskaintza berritzailea: Hobeto zaintzen ikasten, etxean. Ordu eta erdiko saio praktikoak dira, profesional batekin egiten direnak, etxean.

Bestalde, lantaldean gizarte-langile bat gehiago edukitzearekin, programako familien % ehunaren jarraipena egin ahal izan da, baliabideak beren beharretara egokitzeko, eta horrek aukera eman du programako familiei buruzko informazio eguneratua edukitzeko.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.10 - Etxez etxeko laguntzaren programa berrikustea
100%

2015eko abenduaren 1ean, 2016-2019 aldirako Gizarte-zerbitzuen Plan Estrategikoa onetsi zuen Gobernu Kontseiluak, EAEko gizarte-zerbitzuen mapa barne. Gerora, 2016ko uztailaren 22an Araba Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa onetsi zen, Arabako Foru Aldundiaren eta lurraldeko udalen arteko lan-prozesua burutu ondoren.

Azpimarratu beharra dago leku-kopuruaren gehikuntza onetsi zela 2017rako helburuen artean; izan ere, bi erakundeek hartutako konpromisoari erantzuten zaio horrela, eta estalita egon behar duten behar sozialei erantzuten die. Hain zuzen ere, bere eskumeneko zerbitzu bakarra handitzeko konpromisoa hartu zuen Udalak: etxez etxeko laguntzaren programa, ELZ.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.11 - Gasteizen kaleko heziketarako programa indartzea
100%

2015etik 2017ra bitartean, hiru alditan indartu da Kaleko Heziketarako programa:

- Pilar auzoaren ingururako kaleko hezitzaile berri bat kontratatzea.

- Salburua auzorako bi kaleko hezitzaile kontratatzea, Salburuko gizarte-etxea zabaltzearekin batera.

- Zabalgana auzorako bi kaleko hezitzaile kontratatzea, Zabalganeko gizarte-etxea zabaltzearekin batera.

Bestalde, 2016-2017 ikasturtean hitzarmena egin zen Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Kaleko Heziketarako programaren ebaluazioa egiteko —berriki bukatu da, eta aurki argitaratuko—.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.12 - Gasteiz haurren hiriaren eredura biltzea
100%

1998az geroztik dihardu lanean Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak haur eta nerabeen partaidetzan, Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena gauzatu dadin udalerrian, eta benetako partaidetza izan dezaten esparru lokalean eta, bereziki, Gasteizko Udalean.

1998an egin zen haurren partaidetzarako lehen kontsulta, Lagun Gutuna programaren bitartez, UNICEFen laguntzarekin. Gerora, apurka-apurka, handitu eta sendotuz joan da haurren partaidetzarako udal programa.

2009an Haur eta Nerabeentzako Tokiko I. Plana (2009-2013) onetsi zen, zein gero 2016ra arte luzatu baitzen.

2015eko azaroaren 6an, Sumando - Hemen Gaude udal taldearen mozio bat onetsi zuen udalbatzak, eta Haurren lagun den hiriaren ziurtagiria eskuratzeko aurkezteko konpromisoa hartu.

2015eko azaroaren 23an, haur eta nerabeen eskubideen aldeko erakunde-adierazpena onetsi zuen udalbatzak.

Une horretan betetzen ez ziren hainbat betebehar betetzea eskatzen zuen ziurtagiri horrek, eta, horrenbestez, eskabidea atzeratu eta 2018kora aurkeztea erabaki zen, eta, horrela, betebeharrak betetzeko beharrezko ziren ekintzak egitea aldez aurretik: haur eta nerabeen egoerari buruzko diagnostikoa diseinatu eta egitea (2017ko urrian bukatu zen), haur eta nerabeen elkargunea diseinatu eta abian jartzea (2017ko abenduan egin zen lehenengo saioa), eta Haur eta Nerabeen II. Plana lantzea (onetsi egin da apirilean). UNICEFekin lankidetza-akordioa sinatzea eskatzen du ziurtagiri horrek —egina, dagoeneko—, sortzen den dokumentazioa webgunean eskuragarri edukitzea eta haurren lagun diren hirien programan partaidetza aktiboa edukitzea.

Hauek dira ziurtagiria eskuratzeko eskabidea egiteko epeak:

- 2018ko apirilaren 30a: II. planaren onespena, oroitidazkiak aurkeztea, Haur eta Nerabeentzako I. Tokiko Planaren gaineko ziurtagiriak. Haur eta Nerabeen Elkargunea badagoela egiaztatzea eta sailen arteko koordinazio-organo teknikoa sortzea (2017ko azaroaren 30ean sortu zen).

Hainbeste urtez haurren, nerabeen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko egiten ari den lana aitortuko dio ziurtagiri horrek gure hiriari.

UNICEFen Espainiako Batzordearen 2018ko deialdira aurkezteko eta Haurren lagun den hiriaren ziurtagiria eskuratzeko konpromisoa betetze aldera Udalak bete beharreko betebeharren mugarri nagusiak azaldu dira aurreko atalean. 2018ko urrian Vitoria-Gasteizek ziurtagiria lortzen badu jakingo dugu.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.13 - Harrera-baliabideen sarea birdefinitzea
100%

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legera eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 185/2015 Dekretura egokitzeko lanean murgildua dago Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila.

Udal-eskumeneko zerbitzuen artean hauek daude Udalaren gizarte-zerbitzuen baliabideen sareko parte diren eguneko arreta-zerbitzuak, gaueko harrera-zerbitzuak eta ostatu emateko zerbitzuak.

Horregatik, Gizarte Zerbitzuen zorroari buruzko Dekretua onetsi zenetik, batzorde tekniko batean lan egiten dihardu sailak, egungo zerbitzu eta zentroak Zorroari buruzko Dekretura egokitzeko.

Bestalde, Arabako Foru Aldunditik, gizarte-inklusiorako erakundeen arteko mahaia eratu zen, zeinetan Udalak parte hartzen baitu eta zeregintzat baitu eskariaren analisia egitea, bigarren mailako zentro berrien aurreikuspena egitea eta pertsonei arreta emateko ibilbide eta prozesuak zehaztea, GOFEren esklusioa balioesteko zerbitzu berriarekin.

Lan hori konplexua ari da gertatzen Udalaren gizarte-zerbitzuentzat, eta, bereziki, harrera-baliabideentzat; izan ere, bigarren mailako saretik ez dira sortu udal baliabideen erabateko okupazio-egoera —denboran dirauen egoera— arindu lezaketen zerbitzu espezializatuak, behar duten pertsonak zerbitzu horietara bideratzeko.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak deitutako mahai autonomikoan parte hartzen ari gara, hiru aldundiekin, Eudelekin eta beste udal batzuekin batera, Etxegabetasunaren Euskal Estrategia abian jartzeko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.14 - Gizarte zerbitzuak: udal baliabideen mapa sortzea
100%

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak, konpromiso hori bete ahal izateko, udal baliabideak definitu eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretura egokitzeko lana bukatu beharra dauka. Eta, bestalde, beharrezkoa da Arabako Foru Aldundiak zerbitzu eta prestazio berriak sortzeko konpromisoak bete ahal izatea, udalerriko baliabideen mapa egin ahal izateko.

Nolanahi ere, esan beharra dago 2015-2016 ikasturtean Udalak modu aktiboan lagundu zuela Araba Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Mapa landu eta onesten —2016ko uztailean onetsi zen—.

Gaur egun Enplegu Planaren programan kontratatutako bi pertsona ditu Udalak udalerriko baliabideen mapa lantzeko, profesionalentzat, beren gain hartuak dituzten beste zeregin batzuk gorabehera.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.15 - Neguan ostatu emateko bitartekoa hobetzea
100%

Gizarte Inklusioaren Zerbitzuaren harrera-baliabideen sarean, neguan ostatu emateko bitartekoa baliabide horietako baten parte da. Neguan, urteko hilabete hotz eta gogorrenetan, Udalak ostatua emateko dituen lekuak baliatzeko aukera ematen zaie etxebizitzarik gabeko pertsonei. Azarotik martxora bitartean izaten da erabilgarri. Alabaina, irizpide hori malgua da: aldia murriztu egin daiteke eguraldia ez bada hain txarra, baita luzatu ere, Udalaren eguraldi txarraren aurreko larrialdi-planak —elurte-planak eta abar— aktibatuz gero.

Neguaren hasieran jakinarazten da jendaurrean neguan ostatu emateko baliabidearen kokapena eta araudia, eta etxerik ez dutelako kalean lo egiten duten pertsonei zuzendua dago.

Lehen gauean, beren ekimenez jo dezakete bertara, eta egiaztagiriaren —DAI txartela— beharrik gabe. Hortik aurrera, nahitaez beharko da DAI txartela, Oinarrizko gizarte-zerbitzuetako erreferentziazko profesionalak emana. Eta, erreferentziazko profesionalik ez badu, Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzura (GLUZ) jo beharko du erabiltzaileak, eta han emango diote txartela.

2016-2017 denboraldirako eutsi egin zitzaion kanpoko entitate baten kontratazioari, hori kudeatzeko, eta kontratazioaren zenbait baldintza hobetu egin ziren, sektoreko hitzarmen kolektibora egokituz.

2017-2018 denboraldirako, Udalaren erabakia izan da zerbitzu horren kudeaketa bere gain hartzea, kontratatutako udal langileekin. Uste dugu horrela hobetu egiten direla, are gehiago, neguan ostatu emateko baliabidearen arretaren baldintzak, udal lantaldean sartuz, eta etengabe moldatuz arreta ematen zaien pertsonen ezaugarri eta profiletara.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.16 - Larrialdietarako udal protokoloa lantzen ari da
100%

2017ko urtarrilean jarri zen abian Gasteizko Larrialdietarako Udal Plana egokitu eta eguneratzeko prozesua. Une horretan, Herritarren Segurtasunaren Saileko eta Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko zinegotzi ordezkariei, zuzendariei eta teknikariei eman zitzaien enkargua.

Hilabete horretan bertan hasi zen biltzen lantaldea —Herritarren Segurtasunaren Saileko (Udaltzaingoa, Suhiltzaileak) eta Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko teknikariak—, larrialdietarako plana berrikusten hasteko, dokumentazioa partekatzeko eta Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko Herri Babeserako Planaren arduradunekin koordinatzeko.

2017ko apirilean eta abenduan jarraitu zuen lantaldeak bilerak egiten, eta hainbat zirriborro egin ziren, kontrastatu eta azken dokumentua adosteko —beste zenbait sailek ere parte hartu zuten bitarte horretan, hala nola Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailak, Partaidetza eta Gizarte-etxeen Sailak eta Funtzio Publikoaren Sailak—.

2018ko urtarrilean Kirol Sailak eta Gizarte Etxeen Sailak eskainitako lekuak bisitatu dira, bertatik bertara ikusteko larrialdi-egoera posibleak planifikatu ahal izateko espazio eta lekuak.

Berrikuspenaren azken fasean dago plana, gerora onetsi, aurkeztu, zabaldu eta inplikatutako agenteei prestakuntza emateko.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.17 - Kaleratzeen kontrako Plana
100%

Krisi ekonomikoaren ondorio larrietako bat izan da familia ugarik ezin dituztela bete beren ohiko etxebizitza erosteko eskatu zituzten maileguek edo hipoteka-kredituek dakarzkieten betebeharrak, edo alokairu-errentak ordaindu, eta, kasu askotan, bi bider zigortuak gertatzen direla, enplegua eta etxebizitza galtzen dutelarik.

Egoera horren aurrean, toki-administrazioek ezin dute ezikusiarena egin, eta herritarrei laguntzeko behar diren jarduerak bideratu beharra daukate, etxebizitza edukitzeko eskubidea benetakoa izan dadin, eta horrek, zenbaitetan, gaur egun finantza-entitateen eta herritarren artean dagoen desoreka konpentsatzera behartuko ditu aginte publikoak.

Gasteizko Udalak, herritarrengandik gertuen dagoen administrazioa den aldetik, eta herritarren arazoen, premien eta eskaeren jakitun, milaka familiek bizi duten babesgabetasun-egoera kezkagarria —langabeziak eta berek sortu ez duten krisiak jasanezin bihurtu dituen hipotekek itota— zuzendu beharra dauka.

Horregatik, beharrezko diren bitarteko eta baliabide guztiak jarriko ditu Udal honek, lehen etxebizitzetatik kaleratzeak geldiarazteko eta, halaber, eragindako pertsonei ordezko bizilekua bermatzeko.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.18 - Indarkeria matxista gertatzen deneko egoerak modu aktiboan detektatzea
100%

Gasteizko Genero-berdintasunerako IV. Planean (2018-2021), 4. ildoan, "Indarkeria matxistarik gabeko hiria" jarduera jasotzen da, 2018an gauzatzekoa, zeinen bitartez indarkeria matxistaren prebentzio integralerako sailen arteko estrategia definitu eta martxan jarriko baita, indarkeria matxistaren prebentziorako eredu bat finkatzeko, udal ekintza osorako.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Berdintasunerako Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.19 - Udalaren III. Berdintasun Plana ebaluatzea
100%

Genero-desberdintasunaren egoerari buruzko diagnostikoa egin ondoren planifikatutako neurri multzo bat da Gasteizko emakumeen eta gizonen Berdintasunerako III. Plana (2014-2015), zeinen helburua baita finkatutako lan-helburuak lortzea, Gasteizko udalerrian berdintasun-printzipioan aurrera egite aldera. Guztira, 185 ekintza biltzen ditu planak, eta Gasteizko Udaleko 18 sail, zerbitzu eta atalek dute horiek gauzatzearen ardura. Gauzatze-aldia bukatu ondoren, ebaluazioa egin beharra dauka Gasteizko Udalak, planari jarraipena emate aldera, eta hartara landutako dokumentuen kalitatea areagotzeko, baita Udalak berdintasunaren arloan bideratzen duen planifikazio-prozesua ere.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Berdintasunerako Zerbitzua
Froga nagusiak:
1.1.20 - Enplegu publikoaren alorrean gizon eta emakumeen berdintasuna lortzeko I. plana
100%

Enplegu publikoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko asmoz, emakumeen eta gizonen artean benetako berdintasuna lortzeko 3/2007 Lege Organikoan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan, Gasteizko emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. Udal Planean (2009-2011), Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Antolamendurako Plan Estrategikoan eta azken urte hauetan udal ordezkaritza duten sindikatuak horrekin loturik egiten ari diren eskaeretan esandakoarekin bat etorriz, beharrezko ikusi da Gasteizko Udalean enplegu publikoaren eremuan berdintasunaren aldeko Plan berezi bat abian jartzea. Horregatik, 2012ko uztailean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako batzorde paritarioa eratu zen, Funtzio Publikoaren Saileko eta Berdintasunaren Zerbitzuko langileek eta Udalean ordezkaritza duten sindikatuetako ordezkariek osatua, zeinek, besteak beste, Gasteizko Udalean enplegu publikoaren alorrean genero-berdintasunerako I. plana lantzeko ardura hartu baitzuen bere gain.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.21 - Gasteizko Emakumeen Etxea abian jartzea
100%

Emakumeen Etxea abian jarri nahi du Udalak Gasteizen. Horretarako, partaidetza-prozesu bat jarriko da abian, zeinen bitartez, besteak beste, emakume guztien oinarrizko premiak eta interes estrategikoak identifikatzeko balio beharko baitu, eta etxearen funtzionamenduaren oinarriak ezartzeko. Parte hartzen duten emakumeen ikaskuntza kolektiborako eta ahalduntzerako esperientzia gisa dago pentsatua prozesua, eta sektoreen arteko ikuspegi feministatik diseinatuta.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Berdintasunerako Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.22 - Gauekoak programa berreskuratzea
100%

Asteburuko —ostiraletik igandera— aisialdi-programa bat da Gauekoak —asteko beste egun batzuetan egiten diren ekintza bereziren batzuk gorabehera—, zeinen ezaugarria baita gazteen partaidetzarekin moldatzen dela —eta gazteek osatzen dituzten kolektibo edo elkarteen nahiz gazteekin lan egiten eta programaren printzipioak eta helburuak bere egiten dituzten elkarteenarekin—. Programa desagertu egin da, eta berriro martxan jartzea da gobernu-taldearen asmoa.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gazteria Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.23 - IV. Gazte Plana lantzea
100%

Udalaren IV. Gazte Plana onetsi eta martxan jartzea —udalerriko gazteen inguruan 2017-2019 urteetarako hartutako konpromisoak jasoko dira bertan—.

Gazteekin lan egiten duten entitateekin, udal talde politikoekin, gazte partikularrekin landua eta adostua izan behar du planak, eta udal zerbitzu eta sailen inplikazioa eskatzen du.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gazteria Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.24 - Gazteen lonjak arautzeko ordenantza (baztertua)
0%

Udalaren IV. Gazte Planean jasotako ekintzetako bat da gazteen lonjak arautzeko ordenantza lantzea. Horretarako, Sindikoaren Bulegoak egindako proposamena oinarritzat harturik —ordenantza-proposamen zehatza egin baitzuen—, eta Arartekoak udalei esparru hori arautu zezaten egindako gomendioa kontuan izanik, araudi hori onesteko prozesuari ekin beharra dago. Prozesu horretan Gazteria elkargunea dago murgildua, eta, era berean, udal taldeak ere murgiltzea aurreikusten da, eta lonjen erabiltzaile diren gazteak, zirriborroa aberasten ahalegintzeko.

2018ko lehen hiruhilekoan prozesu teknikoa bukatu eta ordenantzaren zirriborroa edukitzea aurreikusten da, ondoren zirriborro horrek legeak ezarritako urratsak egin ditzan udal ordenantza gisa onetsia izateko.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Gazteria Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.25 - Gazteentzako Enplegu Plana
100%

Gehienez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egin duten eta lan-esperientzia handirik ez duten 30 urtetik beherako gazte langabeei zuzendutako berariazko enplegu-plan bat ezartzea. Genera 30 izena eman zaion plan horren helburua da behar den prestakuntza eta lan-esperientziarik ez dutelako lan-merkatuak ateak ixten dizkien gazteek lan-munduan txertatzeko dituzten aukerak hobetzea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
1.1.26 - Belar artifizialeko futbol-zelai berritzea
100%

Obra hauetan gauzatuko da konpromiso hori:

- Ariznabarreko aldageletako saneamendua berritzeko obrak. Dagoeneko bukatuta daude, eta 2017ko martxoaren 30ean jaso zituen Udalak.

- Lakua 03ko kirol-esparruko futbol-zelaia berritzeko obrak. Eguraldi txarra zirela eta, lanak atzeratu ziren bi aldiz, vaina bukatu ziren 2018/05/17an.

- Aranbizkarrako zelaiko aldagelak berritzeko obrak. Proiektua garatu da, eta 2018ko apirilerako bukatuta egotea espero da. Administrazioaren eraikinetan 2018ko abenduaren 31tik aurrera eta gainerakoetan 2020an nahitaezkoa izango den Europar zuzentaraura —energia-kontsumo ia hutseko eraikinak— moldatuko da eraikina.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.27 - Mugikortasun-agenteen figura ezartzea, hirigunean zirkulazioa erregulatzeko (baztertua)
0%

Hiria mugikortasun-agentez hornitzea da gobernu-taldearen apustua, hirigunean zirkulazioa erregulatzeaz ardura daitezen, Udaltzaingoko agenteen mende, jakina.

Mugikortasun-agenteen talde hori sortzeak berekin ekarriko du gaur egun zeregin horietara dedikatu behar duten udaltzainek hurbileko poliziaren edo auzoko poliziaren zereginak hartu ahal izatea beren gain, eta, hartara, kalitate handiagoko zerbitzua eman ahal izango zaie herritarrei, eta, bidenabar, etsaitasunezko inguruneak edo jarrera intoleranteak baketzen lagundu, arazoen sorrerari aurrea hartuz eta gehiago jardunez prebentzio-lanetan erreakzio hutsez baino.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.28 - Genero-indarkeriaren alorreko taldearen barne egitura berrikustea
100%

Udaltzaingoan bada Familiako Indarkerian Esku hartzeko Talde bat, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko. Emakumeek osatzen duten zerbitzu horrek laguntza eta babesa ematen die indarkeriazko jokabideen biktima izan diren edo diren emakumeei, eta, ahal den neurrian, tratu txarren ondorioak arintzen saiatzen da. Talde horren barne egitura berrikusi eta indartzea da agintaldi honetako asmoa, eta lan-kargara egokitzea. Gainerako udaltzainekin lankidetza estuan lan egingo du talde horrek, eta haiekin koordinatuta, baita zerbitzu sozial, sanitario eta judizialekin ere.

Atal horretako agenteen kopuruak gora egin du azken lau urteetan, urteko agente bat gehiago, eta 2018an beste bi gehitzea aurreikusten da.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.29 - Hurbileko poliziaren edo auzoko poliziaren langile-dotazioa handitzea
100%

Mugikortasun-agenteak sortzen direlarik, aukera izango da hurbileko poliziaren esparrura langile gehiago destinatzeko, baina, gainera, LEP txikiak egitearen alde egiten da, aukera izan dadin udaltzain berriak hobeto hartzeko eta tutorizatzeko, organizazioan bertan. Langileria berritu edo handitzen joateko premiak aztertzen joatea da asmoa, eta pausuak ematea, gehitze horiek gauzatzeko, eta Udaltzaingoa modernizatu eta sendotzen joateko, agintaldia bukatu aurretik.

Gertueneko helburua da lehen LEP bat egitea Udaltzaingoan, zein azken sei urteetako lehena izango balitzateke.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.30 - Talde politikoei Udaltzaingoaren funtzionamenduari buruzko informazioa helarazteko batzorde tekniko-politikoa
100%

Batzorde tekniko-politikoa berriro deitzea, hiru hilean behin bil dadin, talde politikoei Udaltzaingoaren funtzionamenduari buruzko informazioa helarazteko, eta orobat poliziaren jarduera dela eta jasotako kexa eta zoriontzeen nahiz horien ondorioz hartutako neurrien ingurukoa. Funtzionamenduaren barruan ezartzea ezen, gizartean alarma sortzen duen jarduera polizialen bat gertatzen edo salatzen delarik —neurriz kanpokotzat jotzen delako— nahiz jardueraren batek oihartzun mediatiko handia izan duelarik, batzordea deitu ahal izateko aukera, dela gobernu-taldeak berak hala erabakita, dela edozein talde politikok eskatuta.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.31 - Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuaren orientabidea, prebentziorako
100%

Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuaren esparruan agintaldi honetan garatu beharreko lanaren ezaugarria prebentziorako orientabidea izango da, gero eta garrantzi handiagoa izango baitu zeregin horiei eskainiko zaien dedikazioak, bai nahitaezko neurriak betetzeari dagokionez, bai zabalkundeari eta prestakuntzari dagokienez.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.32 - Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuko ekipo zaharkituak berritzeko plana
100%

Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuaren ekipoak berrikusteko premia, eta zaharkituenak ordeztekoa; izan ere, azken urteetan ez da egin horien ordezkapen progresiboa. Ahalmen ekonomikoaren eta ekipoen hornikuntza gauzatzeko epeen araberako berritze-plan bat landuko da.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.33 - Su Itzaltze eta Salbamenduko Eskualdeko Unitateen zerbitzua eskaintzeko hitzarmen berria
100%

Su Itzaltze eta Salbamenduko Eskualdeko Unitateak abian jartzeko Aldundiarekin sinatutako hitzarmenetik dator Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuaren funtzionamenduaren inguruko kezka nagusia.

Hasierako behin-behinekotasun egoera bederatzi urtez luzatu da, eta horrek arazoak ekarri ditu, dagokion antolakuntza-egiturarik gabe handitu delarik suhiltzaileen kopurua.

Horregatik, asmoa da Aldundiko arduradunekin biltzea, zerbitzua Arabako lurralde osoan eskaintzeko hitzarmen berria aztertu, idatzi eta sinatzeko, harik eta Foru Aldundiak bere eredua zehazten duen arte, eta beharrezko diren azpiegitura, langile eta bitartekoak jartzen.

Su Itzaltze eta Salbamenduko Eskualdeko Unitateen funtzionamendua dela eta planteatu diren arazoak konpondu nahi dira hitzarmen horren bitartez, bai Prebentzio eta Su Itzaltze Zerbitzuaren ikuspegitik ageri direnak, bai unitate horiek kokatuta dauden edo zerbitzua ematen duten udalen mozioetan planteatutakoak.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
1.1.34 - Baliabideen administrazio hobearen politika eta herritarren kontzientziazioa, Elurteetarako Planaren barruan
100%

Begi bistakoa da elurrak aldatu egiten duela hiriko jardunaren ohiko bilakaera. Modu askotan erantzun dakioke errealitate horri, baina udal gobernuak bere buruari planteatzen diona da kostu/efizientzia terminoetan proportziozko erantzuna emateko gai izatea, herritarrek ere arduraz jokatuko dutela espero izanez, eta prebentzio- eta kontzientziazio-neurriak zirkulazioa errazteko neurri praktikoekin uztartuz. Horretarako, erantzunak aztertzeko Udalean eratutako lantaldea biltzea planteatzen da, eta hiriko sarrerak Aldundiarekin eta toki-erakundeekin koordinatzea, baliabideak ahalik eta ongien ustiatu ahal izateko.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
1.1.35 - Terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko jarduerak
100%

Terrorismoaren biktimei aitorpen- eta erreparazio-ekintzak eskaintzeko konpromisoa hartu zuen alkateak. Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak "Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, herriz herri" agiria argitaratu ondoren, gobernu-taldeak konpromisoa hartu zuen 2016an omenaldiak egingo zituela hilketa bakoitzaren urteurrenean, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioari jarraituz betiere.

Gasteizen jaiotako, bizi izandako edo hildako biktimak aitortzea hartu zen irizpidetzat. Guztira 43 pertsona zenbatu ziren. Hilketen egileei dagokienez, 32 kasutan ETA talde terrorista izan zen, 10etan Estatuko segurtasun-indarrak, eta batean Batallón Vasco Español izenekoa. Datak hurbil zirenean, alkatea harremanetan jartzen zen familia bakoitzarekin, ekimenaren berri eman eta oniritzia eskatzeko. Hala ez zenetan, ez zen ekitaldirik egin, baina familiek oro har eskertu egin zuten, harremanari uko egin zion batek izan ezik. Azkenean, 10 kasutan senideek nahiago izan zuten omenaldirik ez egitea.Terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko aurreikusitako ekitaldi guztiak burutu dira 2016an, guztira 24 ekitaldi. Guztira, terrorismoaren eta polizia-indarkeriaren 33 biktimari egin zitzaien omenaldia urte osoan. Familiek 23 kasutan hartu zuten parte aitorpen-ekitaldietan: harrera udaletxean eta lore-eskaintza hilketak gertatu ziren lekuan.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Bizikidetza eta Aniztasunaren Zerbitzua
Froga nagusiak:
1.1.36 - Bizikidetza Plana: Bizikidetza Plana lantzea
100%

2016an, Bizikidetza eta Aniztasun Elkargunea sortu zen, hiru mahai tematikorekin: bakea eta giza eskubideak, dibertsitate funtzionala eta kulturartekotasuna.

Apirilean sortu zelarik, urteko azken lauhilekoan ekin zitzaion Udalaren I. Bizikidetza Plana lantzeko partaidetza-prozesuari. 2017an lantzen bukatu berria da plana.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Bizikidetza eta Aniztasunaren Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:

2 - Krisi ekonomikoa gainditzea eta kalitatezko enplegua sortzea

93%
2.1 Ildoa - Enpleguaren eta ekonomiaren hiria
93%

Vitoria-Gasteizen azken eraldaketa sozial eta ekonomikoaren euste-puntua industria izan zen, eta orain ere funtsezko gakoetako bat da. Industria-sarea izan zen hiriaren eraldakuntzaren eragile aurreko mendeko 60ko hamarkadan, eta, inolako zalantzarik gabe, zientziaren eta teknologiaren laguntzaz, Vitoria-Gasteizek krisialdi honen ondoren sortuko den eredu ekonomiko eta sozial berrian ondo posizionatuta egoteko behar duen bultzadan zeregin estrategikoa izan behar du.

Hiria ekonomiaren eragile, sustapen ekonomiko iraunkorrerako eta kalitatezko enplegurako aukerak eskaintzen dituen gune bihurtzeko prozesu horretan Udalaren jarduna funtsezkoa da. Eta horretarako beharrezkoa da Vitoria-Gasteizek biztanleria aktiboaren talentuaren eta prestakuntzaren aldeko apustua egitea.

2.1 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 52
gauzatze-aldian 7
baztertuak 0

2.1 ildoko konpromisoak

2.1.1 - Industrialdeetan jarduteko plan integrala
100%

Helburua da Industriari Laguntzeko 2017-2020 Plana onestea. Industria-azpiegiturak garatu eta sustatuz —eta industria modernorako erakargarri bihurtuz— Gasteizen lehiakortasuna —hiri industrial gisa— sendotzera bideratutako ekimena da plan hori. Planak esku-hartze garrantzitsuak aurreikusten ditu: industrialdeak biziberritzekoak, erabili gabeko lurrak berreskuratzekoak, eta ekonomia zirkularraren eta 4.0 industriaren ingurukoak, besteak beste.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.2 - Gasteizko Industriaren aldeko Mahaia sortzea
100%

Foro horren (Tokiko Industriaren aldeko Mahaiaren) helburua da elkarrizketarako espazio bat izatea, Udalaren ahalegin tekniko eta ekonomikoak eragile pribatuenen norabide berean joan daitezen.

Elkarrizketa prozesuko lehenengo lan-saioa 2015eko azaroaren 19an izan zen, goizeko 10:00etan, Europa jauregian, denon artean lan-arloak eta lehentasunak zehazten ahalegintzeko.

Industriaren arloko enpresa-elkarte eta enpresek osatzen dute Industriaren Mahai hori.

Lehenengo urtean, lau alditan bildu da Industriaren Mahaia.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.3 - Industriari laguntza logistikoa emateko zentro multimodala: bideragarritasun-azterlana
70%

Arabako lurralde historikoa, eta Gasteizko udalerria bereziki, leku estrategikoan daude komunikazioei dagokienez, penintsula eta Europa trenez eta errepidez lotzen duen komunikazio-ardatz nagusiaren ondoan baitaude. Hori dela eta, lurralde ezin hobeto kokatuta dago logistika eta enpresa-jarduerak ezartzeko, batez ere esportatzeko xedea duten enpresentzat.

Horrek eskatzen du jarduerak azpiegitura baten bidez antolatzea, zehazki, geltoki intermodal baten bidez, zeina Lille-Gasteiz trenbidearekin batera apustu argia izango baita enpresa espezializatuak ezartzeko, eta batez ere errepide-sare nagusia ibilgailu astunez arintzeko eta, ondorioz, CO2-ren eta partikula kutsatzaileen isurketak nabarmen gutxitzeko.

Tren bidezko garraioa hobetzeko tarte handia dago, gaur egun % 2 eta 4 bitartekoa baita Estatuan; Europan, berriz, % 16 eta 20 bitartekoa da.

Azpiegitura hori sortzeko beste erakunde batzuen konpromisoa beharko litzateke, bai eskumenei bai inbertsioari dagokienez. Gasteizko Udalaren ardura litzateke azpiegitura hori ezartzea ahalbidetuko luketen hirigintza-prozedurak bideratzea.

Ebidentziak: Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordean Erdialdeko Arabako Lurraldeko Plan Partzialaren aldaketa onetsi zen, azpiegitura horren ezarpenari egokitzeko. Industriarako hiri-lurzoru sektorizatuari sailkapena kentzeko zenbait jarduera planteatzen dira, proiektua garatzen laguntzeko eskatutako lurzoru-beharrak konpentsatzeko. Gasteizko Udalak ekintza horiek kontuan hartu ditu HAPOaren berrikuspenari begira.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana idaztea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.4 - Industriari laguntza logistikoa emateko zentro multimodala: Forondan VIAParen lehen fasea martxan jartzea
0%

Forondako aireportuak aukera handiak ditu aeronatikaren industriaren arloan Estatuko erreferente bihurtzeko, baita lehen mailako logistika-gune gisa ere.

H24 jarduera-ordutegia eta Mugako Ikuskaritza Gunea berreskuratzea beharrezkoak dira beste aireportu batzuen aldean lehiakortasuna lortzeko, baina askoz garrantzitsuagoa da aeronautika enpresak eta pista ondoko operadore logistikoak ezartzea ahalbidetzen duen industria-espazio bat sortzea, VIAP (Vitoria Industrial Air Park) delakoa.

VIAP gabe, lur hartzeko pistara eta kontrol-dorrera mugatzen da aireportua, beraz, enpresak ezarri eta jardutea ahalbidetzen duten azpiegiturak garatu beharra dago.

SPRILUR entitateak sustatzen du VIAP ezartzea, eta hark zehaztu behar du azpiegiturak zenbat leku behar duen. Forondako aireportuaren ondoan VIAP jartzeko aurreikusi den eremua, berriz, uholdeek hartzeko arriskua duten eremua da. Hori dela kausa, arloan eskumena duten erakundeek —Ebroko Konfederazio Hidrografikoa eta URA— baimena eman behar dute, uholde-arriskuarena konpontzeko.

Espazioa zedarritu eta uren arloko erakundeek baimenak eman eta baldintzak ezarri ondoren, Udalak behar diren izapideak egin ahalko ditu hirigintza eta desjabetzeei dagokienez, bere eskumenen barruan.

Ebidentziak: Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) aireportuko industrialde bat ezartzeko espazioa aurreikusten du.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.5 - Enpresei laguntzea: laguntzetarako sarbidea, aholkularitza, izapideak eta abar erraztea
100%

Enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko zerbitzuak. Enpresa-proiektuak garatzeko laguntza eta aholkularitza pertsonalizatua esparru estrategiko guztietan, enpresen kudeaketa eta hazkuntzarako: laguntza ekonomikoak, enpresentzako aholkularitza, udal informazioa eta izapideak, enpresentzako espazioak, gaitze-programak eta abar.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.6 - Ekoizpen-sektoreak bultzatzea: eraikuntza iraunkorrarako prestakuntza
100%

Eraikuntza iraunkorraren bide-orriarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Planarekin bat etorriko den udal politika ezartzea, eraikinen ikuskapen teknikoak aprobetxatuz.

Iraunkortasunari buruzko prestakuntza-ikastaroak programatzea da asmoa; zehazki, eraikuntza eta birgaikuntza iraunkorrari buruzkoak.

2015etik gaurdaino, guztiz garatu dira eraikuntza iraunkorraren arloan aurreikusitako prestakuntza-plan guztiak, hala nola: eguzki-instalazioak, klimatizazioaren kudeaketa, passive house espezializazioa edo eraikinaren kalifikazio energetikoa

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.7 - Eraikuntza iraunkorra: eskaera kualifikatua sortzea
100%

Egiteko modu iraunkorragoei buruzko prestakuntza, lantegiak eta sentsibilizazioa antolatzea, hirian eskaera kualifikatua sortzeko.

Sailaren urteko prestakuntza-programazioetan, eraikuntzaren arloko iraunkortasunari buruzko prestakuntza- eta sentsibilizazio-jardunaldiak sartu dira.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.8 - Eraikuntza iraunkorra: laguntza publikoetarako betebeharrak
100%

Urtero eguneratzen da Gasteizen etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko araudia. Gasteizko udalerrian etxebizitzak eta bizitegi-eraikinak birgaitzeko jarduerak sustatzeko laguntza ekonomikoak emateko prozedura eta baldintzak arautzea da helburua.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
21 Zabalgunea
Froga nagusiak:
2.1.9 - Sorkuntza-industriak: sektoreko akordioak
100%

Bi urte darama Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak jarduera-ildo hauek diseinatu eta lantzen, kultura- eta sorkuntza-industrien esparruan:

- Kultura- eta sorkuntza-industrien barruan espezializazio-sektoreak finkatzeko baterako lan-markoa ezartzea, ekonomia lokala dinamizatzeko elementu gisa balio dezaten, baita Udalaren ikuspegi estrategikoa garatzeko ere, eta posizionatzeko.

- Kultura- eta sorkuntza-industrien mapa osatu eta argazkia egitea, agente esanguratsuenak identifikatzeko.

- Sektoretik ekitaldiak sor daitezen laguntzea, ikusarazi eta ezagutarazteko.

- Kultura- eta sorkuntza-enpresak sortzen eta profesionalizatzen laguntzea.

- Sektoreko premietara egokitutako prestakuntza-eskaintza diseinatzea, kalitateko enplegua sortzera zuzendua.

- Sektoreko agente nagusiekin lan-mahaiak sortzeko erraztasunak ematea, sinergiak biltze aldera.

- Ekintzailetzaren kultura eta diseinuaren eta ikus-entzunezkoen sektoreko espezialitateekin zerikusia duten prestakuntza-zentroetako baliabideak sustatzeko jardunaldiak martxan jartzea, talentuari eusten lagun dezaten.

- Elkarte profesionalekin lankidetza-hitzarmenak egitea, kultura- eta sorkuntza-industriaren sektoreko enpresen artean elkartze- eta lankidetza-kultura sustatzera zuzenduta.

- Ikus-entzunezkoen sektorerako laguntzak, APIKS Arabako ikus-entzunezkoen ekoizleen elkartearekin elkarlanean.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.10 - Sorkuntza-industriak: Film Office bultzatzea
100%

Vitoria-Gasteiz Film Office Gasteizko Udalaren zerbitzua da, hirara filmaketak erakartzeko, horiek aberastasuna sortzen eta Arabako ikus-entzunezkoen industria sendotzen lagunduko baitute. Hortik abiatuta, garrantzi berezia eman zaio filmaketen agertoki bihurtu daitezkeen hiriko kokapen esanguratsuenak erakusteari.

Hori dela eta, Lekuen gida osoa sortu da, hiriko kanpoaldeko eta barrualdeko espazioak eta lurraldearen aniztasuna erakusteko.

Horien artean, Arabako Teknologia Parkean duten kroma platoa (6 metro garai) nabarmendu behar da, eta Google-n Street View baliatuz ikus daitezkeen txokoak, ekoiztetxeek espazioak errazago aurkitu eta ikus ditzaten.

Era berean, hiriko ondare historikoa erakusteko berariazko atala sortu da, Erdi Aroko hiri gisa kokatzeko eta edozein garaitako istorioak garatzeko agertoki bikain gisa sendotzeko.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.11 - Basaldea proiektua gauzatzea (nekazaritzako elikagaien sektorea)
100%

Basaldea nekazaritza ekologikoko enpresen zentroa nekazaritza ekologikoko ustiapen berriak sortzeko nekazaritza-haztegi bat da, zeinen helburua baita Gasteizko udalerrian ezaugarri horiek dituen proiektu bat garatu nahi duten ekintzaile berriei lurra, ekipamenduak eta azpiegitura komunak eskaintzea.

Hektarea bat eta hektarea eta erdi arteko 11 lursail biltzen ditu zentroak, baita negutegiak —lursail bakoitzeko bat— dauden erabilera komuneko lursail bat ere, 300 m2 ingurukoa.

Sarrerako eremuan zerbitzu komunak jarri dira: ur-biltegiak, aparkaleku-eremua, komunak, bulegoak eta lanabes- eta produktu-biltegiak.

Udalak bere jabetzako lursail bat (Basaldea izenekoa) jarri du proiekturako, Zadorra ibaiaren ondoan, Abetxukutik gertu, bertan Basaldea nekazaritza-haztegia sor dadin.

Baratzen esparruak udal jabetzako 6 sail hartzen ditu zehazki, A-624 errepidearen eta Zadorra ibaiaren artean. Lursailen azalera 21,32 ha da, guztira. Ureztaketa, bide eta instalazio komunetarako erabili behar den zatia kenduta, landatzeko 19,00 ha geratzea aurreikusi da.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.12 - Nekazaritzako elikagaien sektorea: merkaturatzea
100%

Tokiko nekazaritza sektorearen eraldaketa bultzatzen duten ekintzak, produktu ekologikoen merkaturatzea eta tokiko merkatu ohikoetan hurbiltasuna babestea.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.13 - Nekazaritzako elikagaien sektoreko tokiko kontsumoaren kanpaina
100%

Proposatzen den komunikazio-kanpainaren helburua da gertueneko enpresen jarduera ekonomikoa sustatzea, gure lurraldean enplegua eta aberastasuna sortzerik izan dezaten:

- Herritarrak sentsibilizatuz, produktu eta zerbitzu lokalak kontsumitu ditzaten, eta tokiko merkataritzan eros dezaten.

- Bertako denda, azoka eta enpresei pizgarriak emanez, berek ere, beren aldetik, hornitzaile lokalekin lan egin dezaten.

- Administrazio lokalei pizgarriak emanez, publizitaterik gabeko kontratu negoziatuetan enpresa lokalak kontrata ditzaten.

Hori guztia argudio sendoekin, justizia sozialarekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa bilatuz, eta kontsumitzailea hiriarekin identifikatu dadin ahaleginduz.

Hirurogei mila euroan (60.000,00 euro) esleitu zen tokiko kontsumoa sustatzeko komunikazio-kanpaina, BEZ barne, eta 2015ean jarri zen abian.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.14 - Merkataritza Plan Estrategikoa
100%

2015-2022rako Merkataritza eta Ostalaritza Plan Estrategikoaren betetze-mailaren balantze positiboa egin da, abiarazte, diagnostiko eta hausnarketa faseen ondoren aktibatu zenetik urte eta erdi bete denean. Agirian jasotako 55 neurrietatik, 38 gauzaturik edo garatzen daude, eta gainerako gehienak 2018an martxan jartzekoak dira.

Plan Estrategikoa osatzen duten sei lan-ildoetatik merkataritza- eta ostalaritza-jarduera sustatzeari dagokiona da aurreratuena. Horien artean ekintzaileentzako zerbitzu espezializatuaren emaitza ona nabarmentzen da, 327 pertsonari eman baitzaie arreta eta 62 ekimen abiarazi, negozioen iraupen handiarekin. Merkataritza eta ostalaritza ekimen berrientzako "Senior couching" programaren emaitza ere ona izan da, orain arte 15 proiektuk jaso baitute orientazioa. Negozioak eskualdatzeko "Berriz Enpresa" programaren bidez, aldiz, saltzaile eta erosle potentzialen zerrenda luzea osatu da (ia ehun kasu batean zein bestean), eta 8 negozio aldatu dira eskuz.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.15 - Bost Enparantza proiektua burutzea
70%

Bost Enparantza proiektu estrategikoa da, zeinaren bidez hiri eta merkataritza ardatz handia sortu nahi baita, Posta kalean barrena Andre Maria Zuriaren plaza, Plaza Berria, Foru plaza, Santa Barbara plaza eta Leizaola Lehendakariaren kalea lotuz. Proiektua Erdigunerako Masterplanaren barnean dago, Gasteizko erdigunea birgaitu, biziberritu eta berpizteko 20 ekintzatik gora biltzen dituena. Erdigunerako Masterplana 3 B-en filosofian oinarritzen da: espazio publikoak berpiztea, erabiltzen ez diren eraikinak berrerabili eta birgaitzea, eta merkataritza eta ostalaritza biziberritzea.

Ferrovial, Agroman eta Onaindia enpresek eratutako aldi baterako enpresa-elkarteak 6,7 milioi euroko aurrekontuarekin Santa Barbara plazan burutuko duen obra. Helburu nagusia espazio publiko bat, Santa Barbara plaza, hiriarentzat berreskuratzea da, zati batean oinezkoentzat izango den super-etxadi moderno, funtzional eta atseginagoa sortuz. Gainera, inguruan trafikoa hobetzeko neurriak hartuko dira, eta alderdi osoa biziberrituko da, ekonomia- eta merkataritza-berpizteari bultzada ematearren, alkateak iragarritako Erdigunerako Masterplana ekimeneko esku-hartze guztien ildo beretik.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.16 - Merkataritza-sektorea: merkataritza elektronikoari laguntzea
100%

Nahiz eta Merkataritza Ganberaren eskumenekoa izan, Gasteizko Udaleko Enplegu Saileko Merkataritza Zerbitzuak hainbat sentsibilizazio-ekintza bideratu ditu merkataritza elektronikoa garatzeko —Urban Commerce biltzarra, 2016an—, bai zuzenean, bai hitzarmenak sinatuz Arabako Merkataritza Federazioarekin eta Gasteiz Onekin.

Orobat izan da kontuan bultzada horren premia merkataritza-enpresa txikiak ezarri eta modernizatzeko laguntzak emateko orduan.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.17 - Salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzaren aldakuntza (merkataritza-sektorea bultzatzea)
100%

Gasteizen Salmenta ibiltaria arautzeko ordenantza aldatu behar da, garai berrietara egokitzeko: saltzeko formati berriak agertu dira kalean (saltoki-ibilgailuak)eta errealitate hori udal araudian jaso beharra dago.

2016ko apirilaren 8an onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizen Salmenta Ibiltaria arautzeko Ordenantzaren berrikuspena; Udalbatzak 2005ean onetsi zuen testu hori, eta 2010ean aldatu zen. Araudiaren azken aldaketak espazio publikoan merkataritzako formula berriak erabiltzeko bide emango du, saltoki-ibilgailuak, esaterako; orobat, salmenta ibiltarian aritzeko baimenen iraunaldia luzatu eta azken urteetan gertatutako aldaketak kontuan hartuko ditu.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.18 - Turismo Mahaia bultzatzea
100%

Zuzenean edo zeharka Gasteizko turismo-jarduerarekin eta establezimenduekin zerikusia duten udal sail, zerbitzu eta enpresak koordinatzeko tresna gisa sortua da Gasteizko Zeharkako Turismo Mahaia.

Helburu operatiboak:

- Turismo-enpresen jarduerari eta oro har sektoreari eragiten dieten gorabeherak konpontzea, udal esparru osoan.

- Turismoaren sektoreak edo beste zerbitzu batzuek aprobetxa ditzaketen ekimen eta jarduerak partekatzea.

- Munta handiko udal informazioa trukatzea: bai Biltzar eta Turismo Zerbitzutik beste arlo batzuetara, bai haietatik zerbitzura.

- Turismo-jarduerari eragiten dioten alderdi teknikoak kontsultatzea.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.19 - Biltzar-azpiegiturak bultzatzea
100%

Nazioarteko biltzarren zirkuituan hiriaren posizioa finkatu eta sendotzea da sail honen helburua. Horretarako, promozio- eta sentsibilizazio-izaerako hainbat eratako publizitate-jarduerak burutu dira, sektorean espezializatutako enpresa bat kontratatu delarik.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.20 - Gasteiz turismoaren jomuga gisa bultzatzea: turismo iraunkorra ustiatzea
100%

Gasteizek ekimen iraunkor ugari garatu ditu ingurumenaren, gizartearen, kulturaren nahiz ekonomiaren arloan. Hiriaren balioak erakundeen eta herritarren konpromiso etengabearen emaitza dira, eta etorkizunerako lan-ildoak markatzen dituzte.

Gasteiz turismo-helmuga iraunkor gisa ezagutzeko alderdi sendoen artean hauek nabarmentzen dira: klima-aldaketaren kontra borrokatzeko udalerriko planak, konpromisoak eta ekimenak; Eraztun Berdea osatzen duten hiri-parkeen sarea, eta biodibertsitatea babesteko orduan zenbait eremuk, hala nola Salburuko hezeguneek, jokatzen duten papera edo herritarrak ingurumenaren gainean sentsibilizatzeko ekintzak. Horietaz gain, ez dugu ahaztu behar kirola praktikatzeko erraztasuna, ekipamendu-sarearen kalitateari esker eta Gasteizek garapenerako lankidetzaren alorrean duen konpromisoa.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.21 - Gasteiz turismoaren jomuga gisa bultzatzea: familia-turismoa ustiatzea
100%

Familientzako turismo-helmuga izan nahi du Gasteizek, eta, horretarako, haurrekin bisitatzeko leku ideala deneko ideia zabaltzen da. Familiei esaten die: "Natura gogoko baduzu, hona interpretazio-zentro interaktibo bat, eta hezeguneak eta hegazti eta oreinak ikusteko behatokiak dituen parke bat. Bestalde, historian barrena bidaiatzeko aukera emango dizute bisita gidatuek. Aldiz, jolasean ibiltzea nahi izatera, ez ezazue ahaztu Nazioarteko Jolas Jaialdiak espazio ludiko handi bihurtzen duela hiria.

Gasteizera haurrekin etorriz gero, haurrek nahiz helduek primeran pasatzeko iradokizunak proposatzen dizkizuegu."

Era guztietako familientzat egoki diren lekuen eta jardueren zerrenda luzea ageri da Udalaren webgunean.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.22 - Turismo enologikoa ustiatzea
100%

Turismo enologikoari dagokionez, Gasteizko Ardoaraba azoka babesten du Udalak, eta ekintza osagarriak egituratzen ditu Arabako Errioxako Koadrilaren laguntzarekin, turismo enologikoa sustatzeko, hala nola Biasteriko Enoturismo Iraunkorraren Foroan standa jartzea.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.23 - Norberaren kontuko enpleguari laguntzea: Ekintzailetzaren Mahaia sortzea
100%

Ekintzailetzaren inguruan lan egiten duten lurraldeko agente guztiak biltzen ditu Araba Ekinean ekimenak. Ekimenaren helburua da ekintzaileen jarduera aitortu eta sustatzea, eta, aldi berean, sinergiak sortzea eta —ekintzaileei begira— ahaleginak partekatzea eta interes komunen alde egitea. Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia eta BIC Araba buru dituelarik, Araba Ekinean-en asmoa da ekintzaileak bistaratzea, eta lurraldea garatzen egiten duten lana aitortzea. Herritarrak ekintzailetzarekin identifikatzeko ahaleginak egin dira, ekintzaileen kultura zabalduz, hala pertsonen arloan (profil eta gaitasun berriak) nola enpresen arloan (merkatuen globalizazioa, nazioartekotzea, teknologia, gizarte eta antolakuntza aurrerapenak).

Erakunde eta entitateek negozio ideia bat duten pertsonei eskaintzen dizkieten baliabideei buruzko informazio guztia dago jasota eta eskuragarri Araba Ekinean-en webgunean.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.24 - Lankidetza-markoa, coworkingaren ildotik (norberaren kontuko enpleguari laguntzea)
100%

Mintegien eta enpresa-zentro publikoen nahiz ekimen pribatukoen arteko lankidetza-marko bat ezartzea (coworking), zeinen adierazgarri nagusia Cocolab jardunaldiak baitira.

Lan-ereduaren erreferente gisa posizionatzen ari da coworkinga; lortzen ari den heldutasun- eta esperientzia-maila nabarmendu beharra dago, eta azken urteotan izan duen hazkunde handia. Coworking mugimendu horren balio nagusia komunitatea da, esan nahi baitu partekatzea, elkarlanean jardutea eta ezagutzak trukatzea, eta, ondorioz, sinergiak bildu eta proiektu berriak abian jartzea. Lan-harremanak ulertzeko modu bat da, zeinetan elkarlanak funtsezko papera jokatzen baitu.

Eta, testuinguru horretan, Cocolab jardunaldiak antolatzen dira urtero, eta hainbat sektore eta jarduera-esparrutako lankidetza-esperientzia arrakastatsuak jorratzen eta ezagutzera ematen dira, baita lan partekatuko espazio horiek enpresen arteko lankidetzarako eskaintzen dituzten aukerak ere.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.25 - Balio teknologikoa duten enpresei laguntzea
100%

Balio teknologikoa duten enpresa gazteak sortu eta sendotzeko laguntza-neurriak ezartzea, EHUrekin, BIC Arabarekin eta prestakuntza-zentroen sarearekin elkarlanean.

BIC Arabako —Arabako Eraberrikuntza Industrialdea SA— bazkidea da Gasteizko Udala. Eta Startup Europe ekimenean parte hartzen du, BIC Araba eta EHUren Arabako campusarekin elkarlanean.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.26 - Norberaren kontuko enpleguari laguntzea: Gasteiz Talent
100%

Udalerriaren hazkunde sozioekonomikoa bultzatzea du helburuen artean Gasteizko Udaleko Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak, baliabide endogenoak aprobetxatuz, hiriko agente sozial eta ekonomikoekin batera. Enpresak sortzen laguntzea, enpresa-lehiakortasuna sustatzea, dibertsifikatzen laguntzea eta sinergiak sortzea, horiek dira bere lan-ildoetako batzuk.

Kasu honetan, helburu da arlo hauek jorratzeko ekimenak sustatzea: teknologia berrien ikerketa, azterketa eta erabilera; berrikuntza; fabrikazio digitalaren teknologiak; kode irekiko programazio-lengoaiak; hodeiko fabrikazioa; 3D-ko inpresioa; material eta gaitasun berrien ikerketa; gauzen interneta (IoT) eta abar. Arlo honetan lanerako aukera berriak zabaltzeko asmotan, dibulgazio espazio bat bultzatuko du, eremu horretan lan egiten duten enpreseen elkargune gisa baliotzeko, eta erreferentzia izateko hiri osoarentzat —herritarrak, enpresa txiki eta ertainak, industria, ikastetxeak eta abar—.

2016. urtean hasi dira "Astearte teknologikoak" jardunaldiak.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.27 - Besteren kontuko enplegua sortzen bultzatzea: kontratatzeko laguntzak
100%

2015eko Vitoria-Gasteiz Enplegu Planari esker 398 pertsona kontratatzeko laguntzak eman dira, guztira 2.297.479 euro. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren laguntza ekonomikoa duen ekimenak nabarmen gainditu ditu 2014ko emaitzak, orduan 160 kontratu egiteko laguntzak eman baitziren, guztira 906.465 euro.

Hona hemen kontrataziorako laguntzekin lotutako beste alderdi aipagarri batzuk:

- Emakumeen enplegua sustatzea: diruz lagundutako 398 kontratuetatik, 270 emakumeei egindakoak dira.

- Luzaroko langabezian izandako eragina: sortutako enpleguetako 133 horrelako langabeei dagokie.

- Diruz lagundutako kontratuetako 135 mugagabeak dira.

- Diruz lagundutako kontratuen % 71 lanaldi osokoak dira.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.28 - Sektoreen arteko akordioak, besteren kontuko enplegua sortzen laguntzeko
100%

Besteren kontuko enplegua sortzen laguntzea, sektoreen arteko akordioen bidez. Adibidez, Gasteizko Udalaren, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetzari esker sortu da Empleo Gune. Empleo Gune topagune izatea helburua duen foroa da. Honako hauek elkartzen ditu: gure inguruko enpresetako giza baliabideen arloko profesionalak; lurraldearen barruan enplegua sortzen ari diren entitate publikoak; enplegu-bilaketa aktiboan diharduten pertsonak; unibertsitateko eta Lanbide Heziketako ikasleak eta pertsonak laneratu eta gizarteratzeko orientazioan lan egiten duten profesionalak.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.29 - Gaitzeko eta birgaitzeko prestakuntzarako ekintzak
100%

Langabeak gaitzeko eta birgaitzeko prestakuntza-ikastaroak, lan-merkatuan sartzeko.

2015, 2016 eta 2017an gauzatu den programazioan, atal hauek landu dira:

- Birgaikuntza eta eraikuntza iraunkorra.

- Industria eta automozioa.

- Enplegu berdea eta iraunkortasuna.

- Berrikuntza, informazio- eta komunikazio-teknologiak eta sorkuntza-industriak.

- Pertsonentzako eta komunitatearentzako zerbitzuak.

- Sektore tradizionalak: merkataritza, ostalaritza eta abar.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.30 - Besteren kontuko enplegua sortzen laguntzea: Lanbiderekin lankidetzan jardutea
100%

Lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak dira enplegu-sorkuntzaren arloan Lanbideren eta Udalaren artean dagoen lankidetzaren adierazgarri nagusietako bat. Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatzen dituen Eskualdeko Enplegu Planen barruan sartzen dira horiek. Adibidez, 2.757.558 euro egiten zuten Gasteizko Udalak 4. ekimenera (2016) aurkeztu zituen enplegu-sorkuntzarako proiektuek, eta abuztuan jaso zuen ebazpena, zeinen arabera eskatutako kopuruaren % 100 jasoko baitzuen.

Eskualdeko Enplegu Planak abian jarri zirenetik Gasteizko Udalak jaso duen ekarpen ekonomikorik handiena da kopuru hori, ia 2.800.000 euro. 2013an 1.812.120 euroko diru-laguntza jaso zen; 2014an 2.736.361 eurokoa, eta 2015ean, berriz, 2.732.842 eurokoa. Gaur egun V. Plana ari da garatzen.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.31 - Klausula sozialak kontratazio publikoan ezartzea
100%

Kontratazio publikoan oro har eta bereziki gizarteratze-enpresetan klausula sozialak garatzearen inguruko jarraibidea garatu da 2016an.

Jarraibide horren 2.3. atalean —Erosketa eta Kontratazio Gizartearekiko Arduratsua eta Iraunkorra Egiteko Plana— honela dago jasota:

Tokiko Gobernu Batzarrak Erosketa eta Kontratazio Gizartearekiko Arduratsua eta Iraunkorra Egiteko Plan bat (EKIP) onartuko du urtero sail guztientzat. Plan hori, halaber, erreferentzia izan daiteke erakunde autonomoentzat eta udal-sozietateentzat.

Plana dokumentu argia eta zehatza izango da, erosketa eta kontratazioari lotutako premia espezifiko eta praktikoetara egokituta egongo da beti, eskuragarri egongo da prozesuan parte hartzen duten langile guztientzat, eta gizarteari jakinaraziko zaio.

EKIPak udal-kontratazioan gizarteratzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, Bidezko Merkataritza eta ingurumenarekiko errespetua bultzatuko duten jardunbideak ezartzeko eginkizuna izango du.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.32 - Besteren kontuko enplegua sortzen laguntzea: lan-munduan txertatzeko tresnak gazteentzat
100%

Lan-munduan txertatzeko tresnei dagokienez, Genera 30 proiektua inplementatzen ari da. Gasteizko Udalak abian jarritako proiektu bat da, gazte batzuek lan-munduan txertatzeko dituzten aukerak hobetzeko asmoz, behar diren prestakuntza eta lan-esperientzia ez izateagatik ez baitute lan-merkatuan enplegua lortzerik.

30 urtetik behera duten eta langabezian dauden gazteei zuzendua, gehienez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako prestakuntza-maila dutelarik, eta lan-esperientzia esanguratsurik ez.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Froga nagusiak:
2.1.33 - Zergak berrikustea: OHZ (balioen txostena)
100%

Zergen alorrean, Udalak ezinbestekotzat jotzen du berehalakoan ekitea Ondasun Higiezinen gaineko Zergan aplikatzen diren balioen txostena berrikusteari, katastro-balioak merkatuaren egoerara egokitzeko eta zergaren tasan behar diren aldakuntzak egiteko.

Nolanahi ere, diru-bilketaren eta presio fiskalaren mailak egungo zifretan mantentzeko ahaleginak egingo dira, oro har KPIaren inguruko gehikuntzekin. Salbuespen gisa, kontu bereziren batzuk direla eta, hortik goragoko igoerarik gerta liteke, baina behar bezala justifikatuta egongo dira beti.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.34 - Zergak berrikustea: Gainbalioa
100%

Udalak, bere politika fiskalaren barruan, konpromisoa hartua du, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga sakon berrikustekoa. Zerga hori sakon berrikusi beharra dago, bai kontzeptua bera, bai zergari aplikatzen zaizkion balioak zehazteko sistema desfasatuta baitaude; izan ere, une honetan, posible da benetan balio-murrizketa izan arren zerga ordaindu beharra dakarren egitatea egokitzea.

Zerga horren oinarria kalkulatzeko sistema objektiboak hainbat eztabaida ekarri zituen, ezarri zenetik bertatik. Izan ere, ez zuen kontuan hartzen benetan balioaren gehikuntza gertatua zen, eta, gertatu bazen, zenbaterainokoa zen, hau da, besterik gabe, ziurtzat jotzen zuen hiri-lurzoru ororen eskualdaketan gainbalioa egokitzen zela.

Zenbait epaitegik agerian jarria zuten zerga-egitatea eta horren kuantifikazioa —zerga-oinarria— ez zetozela bat.

Egoera hori areagotu egin zen azken urteetako krisi ekonomikoarekin, higiezinen merkatuko balioaren murrizketa gertatua baitzen, eta, horrenbestez, gerta baitzitekeen higiezin jakin baten eskualdatze-balioa erosi zenekoa baino txikiagoa izatea, eta, hala eta guztiz ere, gainbalioa ordaindu behar izatea. Auzitegi Konstituzionalaren martxoaren 1eko 37/2017 epaia betearazteko Aldundiko Gobernu Kontseiluaren martxoaren 28ko Zerga Premiazko Araugintzako 3/2017 Foru Dekretuaren bitartez —apirilaren 12ko 8/2017 Foru Arauaren bitartez baliozkotua (martxoaren 3ko ALHAO, 49. zk.)—, auzitegiak adierazitakora moldatu zen zergaren araudia.

Ondasuna eskualdatzeko unean balioaren gehikuntzarik egokitzen ez bada —erosketa-balioa eta eskualdatze-balioa alderatzen direlarik—, ez da zerga likidatuko.

Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren aurreikuspenak bereganatu ditu ordenantza fiskalak. Udalbatzaren 2017ko irailaren 27ko erabakia. 2017/12/1eko ALHAO, 138. zk.

Lurralde historiko guztietan eta Estatu osoan zergari taxuera berria noiz ematen zaion itxoin beharra dago orain.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.35 - Ingurumenaren arloko iraunkortasun-irizpideak sartze Ibilgailuen zergan
100%

Zergei dagokienez, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan ere planteatzen du Udalak ingurumen-iraunkortasunaren alorreko irizpideak sartzea. Asmoa da gehien kutsatzen duten ibilgailuen eta gutxien kutsatzen dutenen arteko bereizketa egitea.

Nolanahi ere, diru-bilketaren eta presio fiskalaren mailak egungo zifretan mantentzeko ahaleginak egingo dira, oro har KPIaren inguruko gehikuntzekin. Salbuespen gisa, kontu bereziren batzuk direla eta, hortik goragoko igoerarik ere egokitu daiteke, baina, edonola ere behar bezala justifikatuta egongo dira.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.36 - Diru-bilketaren eta presio fiskalaren mailak egungo zifretan mantentzea (KPI oinarritzat hartuz)
100%

Gasteizko Udalak zergen alorrean bideratzen dituen jarduera guztiek helburu orokor bat izango dute, zein baita diru-bilketaren eta presio fiskalaren mailak egungo zifretan mantentzea, oro har KPIaren inguruko gehikuntzekin. Salbuespen gisa, kontu bereziren batzuk direla eta, hortik goragoko igoerarik ere egokitu daiteke, baina, edonola ere behar bezala justifikatuta egongo dira.

Tasa eta prezio publikoen alorrean, kostuen inguruko azterlanak eguneratu egingo dira, eta aplikatuko, Ogasun Batzordearen barruan, eta fiskalitateari buruzko batzorde txostengilea abian jartzea bultzatuko dugu horren barruan. Esparru horretan, aurrekontuak eta zergadun erabiltzaileak gastuak zenbateraino estali behar dituzten zehazteko lana planteatzen dugu, bi ekarpen horien arteko oreka lortzeko, tasa eta prezio publiko guztietan. Desorekarik izanez gero, igoerak agintaldi osoan zehar modu mailakatuan aplikatzea planteatuko litzateke.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.37 - Lau urterako aurrekontu-plan bat egitea, helburuak lehenetsiz
30%

Helburu eta programak modu efikazagoan kudeatzea lortzeko, eta hartara aurrekontuen efizientzia hobetzeko, lau urteko aurrekontu-plan baten beharra dago. Ildo horretatik, planifikazio hori egiteko aukera emango duen eredu bat lantzen hasia da Udala.

Aurrekontua osatzen duten partida nagusien bilakaera historikoa aztertzea dakar berekin planak —bai diru-sarreren partidak, bai gastuen partidak—, horien bilakaera aurreikusteko eta joeretan eragiten duten faktoreak berri izateko. Partiden kopurua handia denez, eta oso konplexua horien izaera ekonomikoa, lehenik eta behin multzokatu egin dira horiek, txostenaren ulerkuntza eta analisia errazte aldera.

Diru-sarreren eta gastuen aurrekontu-masa desberdinak lortzen direlarik, lau urteko aurrekontu-aurreikuspena egingo da, ereduan eragiten duten beharrezko premisa guztiak ezarriz. Eragiten dioten faktoreak aldatu ahala eredua eguneratzen joan ahal izango da.

Aurrekontu-masen bilakaerak koherentea izan behar du gobernu-taldeak markatzen dituen helburuekin, eta beste hainbat faktore garrantzitsu ere aintzat hartu behar dira, hala nola Udalak eskumen propioen ondorioz hiria mantentzeko bere gain hartu behar dituen gastu finkoak, zorra, hurrengo urteetan egin nahi den politika fiskala eta aurrekontuko gastu eta diru-sarreretan eragiten duten beste hainbat alderdi.

Aldi berean, ekonomiaren eta finantzen orekari dagokionez ereduak bete behar dituen gutxieneko betebeharrak ere finkatu behar dira.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Aldez aurreko azterlana
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.38 - Zorra murriztea
100%

Zorra murrizteko asmoz, helburu nagusia da epe ertaineko zorpetze-egutegi bat lantzea, zor bizia murrizteko aukera emango duena, bai Udalaren mailan, bai aurrekontu bateratuaren mailan.

Bi faktoreri erantzun behar die zorpetze-kronograma horrek: indarrean dauden finantzaketa-eragiketen amortizazio-epeak eta zorpetze-aurreikuspenak, Udalaren aurrekontu-ahalmenaren eta etorkizuneko aurrekontuetan jasotzen diren inbertsio-proiektuen arabera.

Hauek dira lortu nahi diren helburuak:

- Halako zorpetze-eragiketak formalizatzea, non beren amortizazio-egutegiak, gainerako eragiketenekin batera, aukera emango baitu apurka-apurka murrizten joango den amortizazio-egutegi bat planifikatzeko, aurrekontu-ekitaldi jakin bateko aurrekontu-ahalmenean eragin lezakeen gorabehera handirik gabe.

- Pasiboetara joz finantzatzen diren inbertsioen ehuneko egonkor bat ezartzea.

- Zorpetzeak zorra amortizatzeko baliatzen den kopuruak baino txikiagoa izan behar duela dioen printzipio betetzea.

- Finantzatzen den inbertsioaren bizi baliagarriarekin erlazioa izan behar dute finantzaketa-eragiketen epeek.

Lau urteko zorpetze-plan bat planifikatu ahal izango da, epe horretarako garatutako aurrekontu-planaren arabera.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.39 - Diru-sarrera eta gastuen plan berria
0%

Diru-sarrera eta gastuen plan berri bat egiteko konpromisoa hartzen du Udalak, honetarako aukera eman dezan:

- Udalaren diru-sarrerak berrikustea, eta horiek herritarren artean banatzeko orduan ekitate- eta justizia-xedeetara egokitzea. Diru-sarrerak benetako kostuetara egoki nahi dira, lehentasun sozialik ez duten diru-sarreretan.

- Udalaren gastuak ahalmen eta egoera ekonomikora egokitzea, udal aurrekontuaren nahikotasun ekonomikoa kontuan izanik.

Ekimen hori egiteke dago, beharrezkoak diren baliabideak ez izateagatik. Hala ere, aurreikusita dago 2018an egitea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
2.1.40 - Gauzatzearen kontrola, udal sailen aldetik
100%

Aurrekontua gauzatzearen gaineko kontrola indartzea da helburua, desbideratzeak ekiditeko, eta aldian aldiko kontrolak ezartzea, helburuak behar bezala bete daitezen.

Aurrekontua gauzatzearen inguruko informazioa jasotzeko tresnak sortu dira —hilabetez hilabetekoa, zuzendaritza eta sailentzat, eta hiru hilean behingoa, aldiz, herritarrentzat eta udal organoentzat—.

Aldi berean, aurreko informazioarekin, aurrekontu-desbideratzeak zuzentzeko eta urte bukaerara orekarekin iristeko balio duten plan ekonomikoak mantentzen dira.

Hainbat aurrekontu-aldaketa egin dira, aurrekontua gauzatzean izandako desbideratzeak egokitzeko: 95 dosier 2015. urtean; 124 2016. urtean eta 123 2017. urtean.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.41 - Gardentasuna eta partaidetza, aurrekontuen alorrean bultzatzea
100%

Bai lantzen diren aurrekontuen inguruko informazio publikoa, bai aurrekontuak betetzearen ingurukoa zabaldu eta eskuragarri jartzea da helburua. Lantzen ari direnak: gardentasuna, webgunearen bitartez; entzunaldiak eta partaidetza, Gizarte Kontseiluaren eta aurrekontu partizipatiboen bitartez, eta Gasteiz Hobetuz ekimena.

Gauzatzen ari direnak: gardentasuna, webgunean: gauzatzeari buruzko informazioa, hiru hilean behin eta datuak ireki formatuetan Datu irekien atariaren bitartez.

Beste helburua da informazioa eskuragarri jartzea, erraz ulertzeko moduan, grafikoak eta alderatzeak sartzeko lan eginez. 2018an sartzea aurreikusten dena eta horregatik CIVIO fundazioarekin kontratatu da aurrekontu-informazioaren kudeaketa. Udalaren webgunean erakutsi ahal izango dira (grafikoen bitartez) bai diru-sarrerak, bai gastuak; aldi berean, hornitzaileei egiten zaizkien ordainketen inguruko informazioa eta herritarren ahalegin fiskalaren adibideak gehituko dira.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.42 - Efizientzia, iraunkortasuna eta gizarte-errentagarritasuna udal kontratazioan
100%

Kontratazio eta erosketa publiko iraunkorraren barruan, sektore publikoak, bere kontratazio- eta erosketa-jardueren bitartez, zeregin eredugarria bete behar du iraunkortasunari dagokionez.

Udal kontratazioari dagokionez, efizientzian, iraunkortasunean eta gizarte-errentagarritasunean oinarritutako estrategiaren aldeko apustua egiten da. Gainera, efizientzia, iraunkortasuna eta gardentasuna areagotuko dituen kontratazioa ekarriko duten neurriak ezarri nahi dira, gizarte-errentagarritasun handiagoa lortzeko —zentzu zabalean— ondasun eta zerbitzuen hornikuntzan egiten diren inbertsioekin, helburu sozialak betetzeaz gain, eta orobat ingurumenaren, berrikuntzaren eta enpresa txiki eta ertainen sustapenaren arlokoak.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.43 - Etxebizitza publikoen parkea mantendu eta berritzeko plana
30%

Barne planifikazio erreal eta egingarria eduki nahi da, hutsik dauden Udalaren jabetzako etxebizitzak egokitzeko, erabiltzeko nahiz zertarako erabiliko diren erabakitzeko.

Horretarako, Udalak gaur egun hutsik dituen etxebizitzetako bakoitzaren kontserbazio-egoeraren, bizigarritasun-mailaren eta erabiltzeko moduan jartzeko beharko litzatekeen aurrekontuaren inguruan Mantentze Zerbitzuak egin duen azterlana hartu da abiapuntutzat. Etxebizitza bakoitzeko instalazioen egoera aztertzen da bertan —gasa, berokuntza, telefonia eta abar—, eraikuntza-elementuena, irisgarritasuna, banaketa, altzariak eta gainerako ekipamenduak, eta etxebizitza horietako bakoitza erabiltzeko moduan jartzeak berekin ekarriko lukeen kostua ezartzen.

Hortik aurrera, erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera modu mailakatuan egingo diren esku-hartzeak hautatu beharra dago, eta dagoeneko erabilgarri dauden etxebizitzei lehentasunez zein erabilera emango zaien aukeratu beharra, honako hauen artetik: Gizarte Politiken Sailaren hainbat premia, artean zehazteke daudenak, edo, era berean, sail horretako zerbitzuek zehazten dituzten berariazko kolektiboentzat eskuragarri izango diren alokairuak egiteko lehiaketa-prozesuetan esleituko diren etxebizitzen erreserba.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Aldez aurreko azterlana
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.44 - Lokalak eta instalazioak lagatzeko prozedura eraginkorra, igualitarioa eta bakarra
100%

Aginte publikoek elkarteak eratu eta garatu daitezela sustatzeko obligazioa dutela jasota dago Elkartzeko Eskubidearen Lege Organikoan. Toki Araubidearen Oinarrien Legeak, berriz, toki-korporazioen betebeharren artean jartzen dute elkarteen garapena erraztea, bitarteko publikoen erabilera ahalbidetuz.

Lege-esparru horretan, Partaidetza Zerbitzuaren eta elkarteen etxeen sarearen bitartez betetzen du betebehar hori Udalak, baita Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailaren bitartez ere, dagozkion sektoreetan.

Ikusirik goian zehaztu diren baliabide horien funtzionamenduaren eta xede horietarako diren lokalen erabilera adjudikatzeko deialdi publikoen esperientzia positiboa, komenigarritzat jo da Udalak hirian barrena hutsik dituen lokalekin metodo bera baliatzea, elkarteen etxeetan garatu ezin diren zenbat helburu bertan gauzatzeko modua izan dadin, hala nola esparru soziosanitarioko elkarteek garatzen dituztenak, zeinek espazio handiagoak eskatzen baitituzte, lantegiak eta hainbat jarduera terapeutiko egin ahal izateko.

Asmo horrekin, elkarteen jarduna sustatzera bideratutako eraikinen udal-sarea sortzea erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko apirilaren 7an, guztira 25 lokal bildurik. Gerora, organo beraren erabakia dela medio, beste lokalik ere gehitu ahal izango da sare horretara, hutsik geratzen direlarik edo Udalak edozein modutan eskuratzen dituelarik ere.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
2.1.45 - Zerga-tarifa laua abian jartzea
100%

Zerga eta tasak ordaintzeko modalitate berri bat proposatzea ekarri du berekin azken urteetako egoera ekonomikoak, familia eta enpresei beren betebeharrak ordaintzea errazteko. Hartara, zerga guztiak batera bildurik, hileko kuota bera ordainduko luke herritarrak, urte osoan zehar.

Abenduko kuotan, berriz, urteko zenbateko osoa erregularizatuko litzateke, zergetan eragin duten zirkunstantzia guztiak kontuan harturik.

Hainbat abantaila ematen ditu ordaintzeko modu horrek:

- Erosotasun handiagoa, herritarrek beren zerga-betebeharrak betetzeko orduan; izan ere, urte osoan banatuko dira ordainketak, banku-helbideratzea dela medio, egutegi fiskaleko epe orokorrak kontuan hartzeko beharrik gabe.

- Inpaktu homogeneoagoa familien ekonomian, urte osoan hilabetez hilabete banatuta egingo baitute ordainketa.

- Zergadunak udal bulegoetara joan edo deitu behar izatea ekidingo du, urtero berrituko baita automatikoki, kontrakorik esan ezean.

- Zerga eta tasak ordaintzeko epe orokorrak igaroz gero ordaindu beharko liratekeen gainordain eta interesak ordain behar izatea saihestuko du.

- Herritarrak edozein unetan eman ahal izango du baja ordaintzeko modalitate horretatik.

- Egungo epekako ordainketa sistemarekin bateragarria da, zergen arabera banakatuta, nahiz eta herritarrak bata edo bestea aukeratu beharko duen.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko urriaren 16an onetsitako Smart Green City Planean (2017-2024) sartuta dago ekintza hori. 2017/11/3ko ALHAO, 126. zk.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.46 - Iruzur fiskalaren kontra borrokatzeko programa
100%

Zerga eta tasen inguruko informazio-, kontrol- eta erregulazio-jarduerak biltzen ditu, 2017-2019 aldian garatzekoak, zerga-sistemaren aplikazio zuzen eta efektiborako.

Lau jarduera-ildo handik egituratzen dute plana: zerga-betebeharrak betetzen diren kontrolatzea; zerga- eta bilketa-prozeduren hobekuntza eta eraginkortasuna bultzatzea; beste administrazio batzuekiko lankidetza eta sailen arteko koordinazioa, eta zergadunei ematen zaizkien zerbitzuak hobetzea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Ogasun Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.47 - Giza Baliabideen Antolamendurako Plan Estrategikoa
100%

Giza baliabideak optimizatzea da Funtzio Publikoaren Sailaren helburua —zerbitzuak emateko orduan aintzat hartu beharreko efikazia- eta efizientzia-printzipioen ildotik—, zerbitzuak herritarren behar eta eskaeretara moldatzeak organizazioari sortzen dizkion premiei erantzuteko. Horregatik, 2015-2019 agintaldirako, Giza Baliabideen Antolamendurako Plan Estrategikoa egitea planteatzen da, helburu orokorrak eta operatiboak finkatzeko, horiek ahalbidetuko dituzten ekintza eta neurriekin batera.

Udal antolakuntza osatzen duten estratu desberdinen analisia, diagnostikoa eta ebaluazioa egin beharko du planak, eta beharrezkotzat jotzen diren azterlan eta auditoriak egiteko aukera emango du. Bi urrats horiekin, udal antolakuntza zehazten diren helburuetara egokitzeko ekintzak ezarri ahal izango dira.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.48 - Langile publikoen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa negoziatzea
90%

Legezkotasunera moldatuz, aurreko aldietan egindako ordainsari-murrizketak errekuperatzea ekar lezaketen neurriak aztertzeko borondatea agertzen du gobernu-taldeak. Negoziatzera esertzeko borondatea dago, eta akordioetara iristekoa, hainbat kontutan, hala nola lanaldiak, ordu sindikalak edo beste.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Araua argitaratzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.49 - Udal langileentzako prestakuntza-planak
100%

Giza Baliabideen Antolamendurako Plan Estrategikoan markatzen diren helburuen artean egon behar du langileen prestakuntzaren esparruko egoeraren analisiak. Analisi horretatik etorriko da langileentzako prestakuntza-planak martxan jartzea, beren prestakuntza lanpostuko beharretara egokitzeko nahiz karrera profesionala garatzeko aukera izan dezaten. Prestakuntza on line egiteko aukera izango da.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.50 - Enplegu-eskaintza publikoak abian jartzea, legez posible bada
100%

Kontuan izanik lege-esparruak ezartzen duen berritze-tasa, helburua da enplegu-eskaintza publikoak —orokorra edo kolektiboz kolektibo— martxan jartzea, legez ahal bada, hornikuntza eta sustapena egin ondoren. Helburua da langileriaren berrikuntzan aurrera egitea, aldibatekotasun-tasa murriztea eta kontratazio-zerrendak berritzea.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.51 - Lanpostu Zerrendaren aldaketak
100%

Aldi horretan bideratzen diren ekintza guztien ondorioz beharrezko egokitzen diren aldakuntzak egingo ditu Funtzio Publikoaren Sailak lanpostuen zerrendan, baita lanpostuen zerrendaren beraren eta aldakuntzen analisia ere.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.52 - Udaltzaingoa: Enplegu-eskaintza publiko txikiak, erakundean bertan agente berrien harrera eta tutorizazio hobea ahalbidetuko dituztenak
100%

Udaltzaingoaren kasuan, LEP txikiak egitearen alde egiten da, aukera izan dadin udaltzain berriak hobeto hartzeko eta tutorizatzeko, organizazioan bertan. Langileria berritu edo handitzen joateko premiak aztertzen joatea da asmoa, eta pausuak ematea, gehitze horiek gauzatzeko, eta Udaltzaingoa modernizatu eta sendotzen joateko, agintaldia bukatu aurretik.

Gertueneko helburua da lehen LEP bat egitea Udaltzaingoan, zein azken sei urteetako lehena izango balitzateke.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
2.1.53 - Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente-kategorian sartzeko ikastaro berria
100%

Eusko Jaurlaritzako Segurtasunaren Saileko Koordinazio Zuzendaritzak sortu eta deitutako Hautaketa eta Prestakuntza Mahaian parte hartuz —Ertzaintzaren Akademiak eta Euskadiko udalerrietako udaltzaingoen arduradunak biltzen dira bertan—, Euskadiko Poliziaren kidegoetako oinarrizko eskalako agente-kategorian sartzeko ikastaro berri bat diseinatu eta egiteko lan egitea da konpromisoa.

Ikastaro hori —komuna, Euskadiko edozein udaltzaingotan sartzeko— egungo hiru hilabeteetatik sei hilabete ingurura igaroko litzateke —1.048 ordu—, poliziek berek eskatu bezala, eta poliziaren zereginekin zerikusia duten gaiak jorratuko lirateke bertan —herritarrenganako gertutasuna eta tratua azpimarratuz—, baita hiri bakoitzeko ordenantzak ere.

Ikastaro berri horren diseinuan, orobat hartuko da kontuan gerora egin beharko den praktikaldia, eta horiek nolakoak izan behar duten arautuko, baita geroko tutoretza eta balorazioa ere.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.54 - Udaltzaingoko agenteen eta agintarien etengabeko prestakuntza, trebetasun sozialei, ingurumenari eta lege-aldaketei dagokienez
100%

Udaltzaingoko agenteen eta aginteen etengabeko prestakuntzan lan egiten du sailak —trebetasun sozialak, ingurumena eta lege-aldaketak—, kontuan hartzen direlarik aginte eta udaltzainek agertutako kezkak, baita, oro har, herritarrek aurkeztutakoak ere, eta prestakuntza espezializatua ematen Gasteizko Udaltzaingoak lan egiten duen esparruetan, baita sortzen diren eta detektatzen diren problematiken inguruan ere.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.55 - Programak sendotzea
100%

Aurrekontu-plantillan egiturazkotzat definitzen diren enplegu-programak sendotzeko konpromisoa hartzen du bere gain Funtzio Publikoaren Sailak, 2015-2019 aldirako. Estatuko aurrekontu orokorrek sortzen duten araudiak aukera ematen duen neurrian, aldi bateko enplegu-programen kudeaketa lanpostuen zerrendara aldatu nahi da, enplegu-segurtasun handiagoa sortzeko, eta langile publikoen arteko baldintza homologoak.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.56 - Concilia Plana langileen beharrizanetara egokitzea
100%

Gasteizko Udalean dauden kontziliazio-neurriak aztertu eta berrikustea, eta langileen premietara egokitzea, bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa benetan bateragarri egiterik izan dadin.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.57 - Lan-egutegiak berrikusi eta egokitzea
100%

Gasteizko Udalak, legeek esleitzen dizkioten eskumenen barruan eta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak aitortzen dion autoerregulaziorako ahalmenaz baliatuz, hainbat lan egutegi eta ordutegi zehazten ditu, gizarteari zerbitzu emateko eta interes orokorra ahalik eta kosturik txikienarekin betetzeko xedez. 2015-2019 aldian, lan-egutegiak berrikusi eta zerbitzuen beharretara egokitu nahi dira, herritarrei zerbitzu hobea eskaintzea helburu.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.58 - Absentzien Mahaia abian jartzea
100%

Absentzien Mahaia abian jartzea da konpromisoa, horien jarraipena egin eta gorako joerari buelta emateko. Absentismoaren arrazoiak aztertzea eta neurri proaktiboak aplikatzeko proposamena egitea izango da mahaiaren helburu nagusia.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
2.1.59 - Sailen arteko mugikortasuna, udal langileentzat
100%

Sailen arteko mugikortasun-planak martxan jartzeko konpromisoa hartzen da, eta lanpostu-atxikipen berriak egitekoa, sortzen ari diren premiei aurre egiteko, langile-soberakinak eta premiak non dauden detektatuz, eta behar den prestakuntza emanez lanpostu berrietara moldatzeko. Organizazioko langileen mugikortasuna erraztera bideratutako hainbat jarduera-ildo garatu nahi dira, langileen destinoak aldatzeko ahalmena lanpostu bakoitzeko zereginei lotutako talentuaren kudeaketarekin bateragarri eginez, udal sail bakoitzean.

Konpromiso mota:
Pertsonen garapena
Konpromisoaren egoera:
Prestakuntza edo ekintza neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Funtzio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:

3 - Vitoria-gasteiz eraldatu eta modernizatzea

85%
3.1 Ildoa - Hiri-birgaitzearen eta auzo arteko orekaren hiria
79%

Auzo iraunkorragoak, efizienteagoak eta erosoagoak bertan bizi direnentzat, eta bereziki nagusientzat. Horixe da ardatz estrategiko honen helburua: auzoak hobetzea, hiria barnealdetik jostea kohesionatu ahal izateko, efizientea eta erosoa izateko, urrezko hiru arauen ikuspuntutik: birgaitzea, hiri-berroneratzea eta ekonomia suspertzea.

Hiriak trinkotasuna galdu du eta ez da hain iraunkorra. Beharrezkoa zena baino espazio publiko handiagoa kontsumitu dugu, eta gainera, udal zerbitzuak garestitu egiten dira eta mantentzeko zailagoak dira. Barnealderantz begiratu beharra dago. Auzoen beharrizanei eta eskariei arreta eskaini behar zaie, hirigintza espantsionistaren garai honetan ez zaielako behar adinako arreta eskaini. Barnealderantz hazi beharra dago, egun dagoena hobetuz, baliabide natural berririk kontsumitu gabe eta egun dagoen zerbitzu-sarearen aprobetxamendua maximizatuz.

3.1 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 16
gauzatze-aldian 9
baztertuak 1

3.1 ildoko konpromisoak

3.1.1 - HAPO berrikusteko batzorde txostengilea abian jartzea
100%

HAPO berrikuspena agintaldi honetan eztabaidatu, tramitatu eta onestu. Agintaldiko helburu nagusietako bat da Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspenaren dokumentua aktibatu eta lantzea, behin-behineko onespenera iristeko, atzera-bueltarik gabe, eta denok nahi dugun etorkizuneko hiriari erantzun diezaion. Horregatik, kronograma bat ezarri zen, eta hainbat batzorde txostengile finkatu ziren bertan, zeinek 2015eko urrian izan baitzuten hasiera —orain arte, hamahiru egin dira—.

Konklusio bezala esan beharra dago, batzorde txostengileei dagokionez, helburua bete dela, eta Plan Orokorraren berrikuspenaren garapenari dagokionez, Plan Orokorraren Aurrerapenaren dokumentua 2017ko abenduaren 21ean aurkeztu zela.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.2 - Salburua eta Zabalganaren birtrinkotzea tramitatzeari premiaz ekitea
30%

Agintaldiaren hasieran ekin zitzaion Salburua eta Zabalganaren birtrinkotzearen gaiari, lehenik eta behin aldez aurretik landutako dokumentua aztertuz, zeinen berri ez baitzuen Hirigintza Sailak, eta ondorioztatu zen ez zela dokumentu baliagarria Udalaren interesetarako. Dokumentu berri bat lantzeari ekin zitzaion, aurrekoa abiapuntutzat hartuta, eta dagoeneko bukatua dago, eta garaiz eta behar bezala aurkeztu ziren alegazioei erantzun zaie. Gaur egun, sektore guztietako kontuak likidatzeko prozesuan gauden, eta, horretarako, sektoreetako batzar guztiei dei egiteko prozesuari ekin zitzaion, eta aurki bukatzea aurreikusten da. Helburua da loturarik gabe dauden Arkaiate eta Larreingo zonak lotzeko aukera emango duten jarduerak ezartzea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Aldez aurreko azterlana
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.3 - Herrietan hiri-lurzorua desprogramatu, birtrinkotu eta sailkapenetik askatzea
70%

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspeneko lanen barruan, menpeko toki-erakunde guztietan aurreikusita zeuden hazkundeak berriro aztertzeko lan-ildo bat ezarri zen, hirigintzaren ikuspegitik horietako bakoitzari erantzun logikoagoa emateko, hainbat aukera desberdin baliatuz; besteak beste, hiri-lurzorua desprogramatu, birtrinkotu eta sailkapenetik askatuz, batez ere ingurumen-sentiberatasun handieneko zonetan. Horretarako, berariazko batzorde txostengile bat izan zen, non arazoa azaldu zen, baina kontuan izanik menpeko toki-erakunde bakoitzaren egoera guztiz bestelakoa dela, dela bakoitzak duen fisonomiagatik, dela gauzatze-unitate edo sektoreen garapen-mailagatik. Nolanahi ere, Plan Orokorraren berrikuspena bera izango da menpeko toki-erakunde bakoitzerako konponbidea zehaztuko duena.

2017ko abenduaren 21ean aurkeztu zen Plan Orokorraren aurrerapenaren dokumentua.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana idaztea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.4 - Dagoeneko kontsolidatuta dagoen nekazaritza-eremuan ustiapenak kontzentratzea
30%

Kontuan izanik Plan Orokorraren berrikuspenaren helburuetako bat hazkunde urbanorik ez izatea zela, eta lehendik zeuden hiri-tarteak aprobetxatzea, bai hirian, bai menpeko toki-erakundeetan, sortutako hiri-aprobetxamenduak kontzentratu egin nahi ziren, ahalik eta azalerarik gutxien kontsumitzeko, urbanizazio-maila txikiagoa galdatuko baitzuen hartara. Bestalde, aintzat harturik menpeko toki-erakundeetan eraikin askotxo daudela hiri-bilbearen barruan nekazaritza eta abeltzaintzarako erabilera ez dutenak, aukerak zabaldu nahi dira, horiei erabilerak emateko, dela bizitegi-erabileraren osagarri gisa, dela bizitegi-erabilera emanez, menpeko toki erakundeen hazkunde begetatiboa bermatuko bailuke, lurzorurik kontsumitu gabe.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspenean jasoko da hori guztia.

Azaldutakoaren osagarri gisa, lurzoru urbanizaezinaren aldakuntza bat prestatu da, zeinek aukera emango baitu, besteak beste, nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerak hiri-bilbera gerturatzeko, beti ere dagokien sektoreko araudia errespetatuz.

2017ko abenduaren 21ean aurkeztu zen Plan Orokorraren aurrerapenaren dokumentua.

Aldakuntzari dagokionez, abenduan erantzun zion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Organoak aldakuntzari.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Aldez aurreko azterlana
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.5 - Lizentziak tramitatu eta emateko prozedurak berrikustea, arintzearren
100%

Konpromisoa, adierazi bezala, lizentziak emateko prozedurak arintzea da, bai obra txikietarako, bai obra handietarako. Horien artetik, arreta berezia jarri behar da beste udal sail edo zerbitzu batzuen txostenak eskatzen dituztenetan, eta horiek egiteko denbora gutxitzeko modua bilatu, zenbait txosten eskatzeko beharra murriztuko duten protokoloak sortuz. Protokolo horiek lantzeko, harremanetan jarri dira Hirigintza Saileko eta Ingurumen Saileko teknikariak. Obra txikiei dagokienez, handitu egin da prozedura laburtua eskatzen dutenen zerrenda, hau da, tramite askoz arinagoak eskatzen dituztenena.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.6 - Udalaren lurzoru-ondarearen kudeaketa arintzea
100%

Udalaren lurzoru-ondarearen kudeaketa arintze aldera, lantalde bat sortu zen, Ogasun Sailaren eta Hirigintza Sailaren artean, hiru helbururekin: Hirigintza Sailaren eta Ondare Kudeaketarako Zerbitzuaren arteko ekintzak koordinatu, Udalaren lurzoru-ondarearen kudeaketa arindu eta udal lursailen egoera argitu.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.7 - Etxebizitzak birgaitu eta espazio publikoak berpizteko proiektuak
100%

Auzo tinkotuak hobetu eta mantentzeko beharrei erantzun, etxebizitzak birgaitu, espazio publikoak berpiztu eta merkataritza- eta gizarte-bizitza biziberritzeko. Guztia ere iraunkortasunaren eta gizarte-kohesioaren irizpideak aintzat harturik. Auzoak hobetzea planteatzen da, hiria barrutik jostea, kohesionatzeko, efiziente eta erosoago egiteko, birgaitzea, hiri-biziberritzea eta ekonomia berpiztea direla medio.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.1.8 - Hiria birgaitu eta biziberritzeko sozietatea bihurtuko da 21 Zabalgunea, udalerrirako
70%

Modu aktiboa hartu behar du bere gain 21 Zabalguneak birgaitzeko zeregina, udal ondarea zaintzeko. Negozio-ereduaren aldakuntza bat da, birgaikuntzaren esparruko jarrera proaktibora, Europako proiektuetan parte hartuz edo Udala jabea den proiektuen aitzindari izanez.

Aldi berean, birgaikuntza- eta biziberritze-sozietatearen profil horretan aurrera egin behar du 21 Zabalguneak, hiriko esparru desberdinetako egoera urbanistiko, arkitektoniko, sozial eta ekonomikoari buruzko azterlan xeheak eginez. Azken helburua da hiriaren ikuspegi orokorra edukitzea, birgaikuntza-premiei dagokienez. Abian dira Angloa, Judimendi, Arana eta San Kristobal.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
21 Zabalgunea
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.9 - Hiriko auzoen ikerketa hirigintza-sozialak garatzea
70%

Modu aktiboa hartu behar du bere gain 21 Zabalguneak birgaitzeko zeregina, udal ondarea zaintzeko. Negozio-ereduaren aldakuntza bat da, birgaikuntzaren esparruko jarrera proaktibora, Europako proiektuetan parte hartuz edo Udala jabea den proiektuen aitzindari izanez.

Aldi berean, birgaikuntza- eta biziberritze-sozietatearen profil horretan aurrera egin behar du 21 Zabalguneak, hiriko esparru desberdinetako egoera urbanistiko, arkitektoniko, sozial eta ekonomikoari buruzko azterlan xeheak eginez. Azken helburua da hiriaren ikuspegi orokorra edukitzea, birgaikuntza-premiei dagokienez. Abian dira Angloa, Judimendi, Arana eta San Kristobal.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
21 Zabalgunea
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.10 - Koroatze auzoaren birgaitze integral eta integraturako proiektuan laguntzea, eta, modu progresiboan, urrezko auzoetara aldatzeko aukera aztertzea
100%

Gasteizko Udalak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Politika eta Etxebizitza Sailak —Etxebizitza Sailburuordetzaren bitartez— eta VISESA elkarte publikoak Gasteizko Koroatze auzoaren birgaitze integraturako proiektuan parte hartzen dute. Proiektu honen helburua da herritarren bizi-kalitatea hobetzea, energia-eraginkortasuna, mugikortasun iraunkorra eta IKTak barne hartzen dituzten irtenbide integratu eta orekatuak hedatuz eta garatuz.

CO2rik gabeko hiri adimentsuak sortzeko estrategia komuna diseinatzea du helburu ekimen horrek —nazioarteko partzuergo batek 2015eko maiatzaren 5ean Europako I+G+Bko "Hiri eta komunitate adimentsuak" programaren deialdira aurkeztutako proposamenaren emaitza—.

Koroatze auzoaren birgaikuntza energetikorako proiektu hau izan da Europar Batasunak aukeratutako lau proiektuetako bat. Guztira 42 proiektu aurkeztu zituzten 100 hirik baino gehiagok. Zehazki, 2015eko abenduaren 8an, Europako Batzordeko Sareak Berritzeko Agentzia Exekutiboak diru-laguntza emateko 691883 erabakia hartu zuen, Gasteizen, besteak beste, 750 eta 1.313 arte etxebizitzaren oinarrizko birgaikuntza energetikoa egiteko, eta egokitutako etxebizitzetarako hiri-berokuntzako sistema bat instalatzeko (District Heating), % 100 berriztagarria den biomasa baliatuko duena.

Dagoeneko proiektuaren hirugarren urtea aurreratua delarik, oinarrizko jarduera gehienen aurreproiektuak definitu dira, barrutiko berokuntza-sareari nahiz espazio publikoa hobetzeko esku-hartzeei dagokionez. Bestelako jarduera sorta bat ere egin da, partaidetzari, informazioa emateari, hirigintzari eta fiskalitateari dagokienez, proiektuaren helburuak lortzen laguntzeko.

2018 urtean zehar, proiektuari lotutako mugikortasun-neurrien paketea definitzeaz gain, informazioa eman eta atxikiko diren komunitateak lortzera bideratu izan dago proiektua —beren etxebizitzen birgaikuntza energetikoa egiteko eta berokuntza-sarera lotzeko—.

2018ko amaieran, 377 etxebizitzak (31 jabeen komunitateak) atxikitu dira proiektutan eta hasi berri dira energetiko-birgatze lehenengo bi obrak Eulogio Serdan kaleko bi komunitateetan. Bigarren fasea, 98 etxebizitxekin (9 komunitate) lizitatu da 2018ko abenduan eta obrak 2020ko otsailean amaituko omen dira. Hirugarren eta laugarren fasea (194 eta 61 etxeibizitzak) kontratatzeke daude eta aurreikusita dago 2019ko udazkenean egitea.

Honez gain, berokuntza-sarea egiteko eraikitzeko-proiektuen erredakzioa aurrera doa eta 2019ko urtean zehar egingo da, 2020an abian jartzeko asmotan.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.11 - Arana auzoko aparkaleku-arazoak konpontzea
100%

Araneko aparkaleku-arazoak konpontze aldera, eraikinik ez duen lursailak azaleko aparkaleku publikoaren erabilera du Aranan, estalita dauden espazioak eta eraikinera sartzeko pasabide arkupedunak barne, eta ingurua oso hondatuta dago.

Obrak egiten direlarik, bi solairuko aparkalekua jarriko da. Beheko solairuan, orain nahierara okupatutako espazioa berrantolatu egingo da, eta 103 aparkaleku (horietako 3 egokituak) jarriko dira. Lehen solairuan, 4 bizikleta-aparkatzeko bikoitz instalatuko dira, eta 52 aparkaleku (3 egokitu).

Aparkaleku berriaren alboak txapa zulatuz estaliko dira, autobus-geltokiko bizikleta-aparkalekuan bezala.

Beste lan hauek ere egingo dira: eraistea; eragindako zerbitzuak berriro jartzea; inguruko urbanizazioa sendotzea; ur-ebakuazio, elektrizitate eta argiztapen instalazioak; seinaleztapena; margotzea, eta espazio berria osatzeko behar diren gainerakoak.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.1.12 - Zaramaga auzoko aparkaleku-arazoak konpontzea
0%

Zaramaga auzoan aparkaleku berri bat sortzea, bertako aparkaleku-arazoak konpontzeko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
3.1.13 - AUHko aparkaleku-arazoak konpontzea
100%

Arabako Unibertsitate Ospitalea handitzen ari dira gaur egun, eraikin berri bat eraikitzen, eta, obra horiek direla eta, ospitalean dagoen lursailean aparkatzeko lekuak galduko dira aldi batez. Aldi bateko arazo hori konpontzeko Gasteizko Udalak proiektu bat idatzi du, Gasteizko Francisco Leandro Viana kalean lurrazaleko aparkaleku bat egiteko beharrezkoak diren obrak definitzeko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.14 - Unibertsitatea erdialdera hurbildu, bere jarduerak iragazkortu eta udalerriko bizitzan integratuz, eta Adurtza sustatzea, unibertsitate-auzo gisa
100%

Erdialdetik unibertsitaterako mugikortasuna erraztea, baita hirian unibertsitate-ekitaldi eta -jarduerak egin daitezela ere, eta behar diren hirigintza-jarduerak eta mugikortasunaren alorrekoak burutzea, Adurtza auzoa unibertsitate-auzotzat jotzerik izan dadin.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.15 - Erabiltzen ez diren eraikinak berrerabiltzeko plana martxan jartzea
100%

Hau da konpromisoa: lehenik, gaur egun erabiltzen ez diren eraikinak detektatzea, eta eraiki gabeko lursailak, hiri-hutsarteak sortzen dituztenak; bigarrenik, jabeekin harremanetan jartzea, beren jabetzekin zer egiteko asmoa duten jakiteko, zenbaitetan Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean aldaketak egitea eskatuko baitu, eta, hirugarrenik, zuzeneko aholkularitza ematea, dela proposamen bakoitzak berekin ekarriko lukeen ibilbide urbanistikoaren berri izan dezaten, dela indarrean dagoen Plan Orokorraren arabera aukeran leudekeen erabilerak azaltzeko, kontuan izanik jarduera zuzenekoa dela.

Datuak aztertu eta detektatu direlarik, hiriaren erdialdean jarri da begirada, hiri-hondamena gero eta handiagoa izaki, eraikin osoak eta lokalak hutsik, jarduerarik gabe geratuak, eta zenbait lursail hutsik, edo eraikinak hondamen egoeran, eta horri irtenbide urbanistiko bat eman beharra baitago. Horretarako, MasterPlan bat landu zen, 20 jarduera biltzen zituena, eta horien artean bada espazio publikoari eragiten dionik.

Orobat aurreikusten da herritarrengandik irits daitekeen beste zenbait jarduera sartzea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.16 - Hurrengo hamar urteetan 50 urte baino gehiago duten 20.257 etxebizitza birgaitzeko plan integrala
100%

Birgaikuntza da hartutako beste konpromisoetako bat, eta, horregatik, 50 urtetik gorako antzinatasuna duten eraikin-komunitate guztiei gutun bat bidali zaie, Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa egiteko beharra gogorarazteko, eta hartara eraikinaren diagnostikoa egin dadin eta, behar izanez gero, txostenaren beraren ondorio diren birgaitze-obrak egin daitezen.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
Froga nagusiak:
3.1.17 - "Etxebizitza bat bera ere ez igogailurik gabe" plana abiaraztea
100%

Halakorik ez duten eraikinetan igogailuak jartzeko programa garatzea, eta eskailera eta atarietan traba arkitektonikoak kentzea.

21 Zabalguneak kudeatzen dituen birgaikuntzarako laguntzen urteroko deialdien barruan, irisgarritasuna lehentasunezko lan-ildotzat jo beharra dago, eta, hortaz, igogailuak instalatzeari emango zaio lehentasuna, atariak 0 kotara jaisteari eta etxebizitzak erosoago egitera bideratutako eraberritze-lanei.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
21 Zabalgunea
Froga nagusiak:
3.1.18 - Espazio publiko kalteberak biziberritzeko plana herritarren partaidetzaren bitartez
100%

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana idatzi zenetik hamar urte igaro direlarik, udalerriko mugikortasun-sisteman izandako aldaketek eta bai udal mugikortasunean inplikatutako agenteen bai herritarren ikuspegi eta itxaropenen bilakaerak bertako zenbait alderdi berriro definitu eta formulatzera behartzen du. Hurrengo zortzi urteetan eman beharreko pausuak zehazten ditu berrikuspen horrek.

Horretarako, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren (2006-2016) lehen etaparen ebaluazio-txostena landu eta argitaratu da, eta, horretatik abiaturik, berariazko partaidetza-prozesu bat ari da bideratzen, dokumentu hori modu partizipatiboan baliozkotzeko eta hurrengo planifikazio-etapan arreta eskaini beharko zaien elementu kritikoak zehazteko.

Aldi berean, hiri-espazioa hobetzeko hainbat jarduera bideratu dira, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren planteamenduarekin bat etorriz.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.19 - Auzo berrietako zerbitzu eta ekipamenduak osatu eta hiri kontsolidatuan integratzea.
70%
Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Hirigintza Saila
3.1.20 - Haurren jolastokiak sortzea, zabuekin, adin guztietakoentzat
100%

Haurren aisialdia sustatzea espazio publikoan, haurrek aukera izan dezaten urte osoan horiek baliatzeko, eguraldia gorabehera; adin guztietakoek erabiltzeko moduko zabuekin, ezintasun motriz edo psikikoa duten haurrentzat berariaz diseinatutako jolasekin, espazio integratu eta integratzaileak izan daitezen.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.21 - Haurren jolastoki estaliak sortzea
100%

Haurren aisialdia sustatzea espazio publikoan, haurren jolastoki estaliak sortuz, haurrek aukera izan dezaten urte osoan horiek baliatzeko, eguraldia gorabehera.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.22 - Santa Barbara Plazaren berriztatzea
100%

Bi ardatz ditu Bost Enparantza proiektuak: bost plazena —Andre Maria Zuriaren plaza, Plaza Berria, Postetxe plaza, Foru plaza eta Santa Barbara plaza— eta Babesgabetuen plazaren, Santa Barbara plazaren eta Leizaola Lehendakariaren plazaren arteko sekuentzia diagonala. Azoka plazaren albo bateko arrapala kenduko da, arrapalek eta parterre goratuek sortutako isolamendua disimulatzeko (proiektuaren helburu orokorra). Espazio ireki handi bat sortzen da, Posta aldera batetik eta Azoka plaza aldera bestetik, espazio berdeak eta landaredia jarriz, emaitzaren hoztasuna hausteko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.23 - Herrandarren kalearen berritzea (baztertua)
0%

Urbanizazioa hobetzeko jarduera sakona eskatzen duen esparrua da hau, are gehiago une honetan, garai bateko autobus-geltokiaren erabilera aldatu denez geroztik. Izan ere, ibilgailuen trafikoa nabarmen gutxitzea ekarri du horrek, eta espazioa ziklista eta oinezkoentzat berreskuratzeko aukera ematen du horrek.

Bere garaian Herrandarren kalearen inguruaren gainean egin zen azterlan urbanistikotik abiaturik, bi kaleetako —Herrandarren kalea eta Jose Mardones kalea— trafikoa biltzea proposatzen da, zonarik zaharrenaren albo batean oinezkoen alderdi zabal bat gera dadin.

Ingurune osoko irisgarritasuna hobetu nahi da hartara, bereziki gaur egun irisgarri ez diren espaloiena. Uste dugu errentagarritasun sozial handia izango lukeela, eta hiriko zona hori biziberritzeko balioko lukeela.

Bi noranzkoko bizikletentzako bidea edukiko luke.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.1.24 - San Frantzisko aldapa eta Adatseko Andre Mariaren plaza inguruaren eraberritzea
30%

Garai bateko Espainiako Bankuaren eraikinean egiten ari den Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Museoaren proiektuak inguru horretan esku hartzeko aukera ematen du, espazioak duintzeko eta Olagibel arkitektoak diseinatutako Arkupeen multzo monumentalaren balioa garatzeko.

Aldameneko espazioan hirigintza-jarduketa bat egingo da, zentro hori Posta kalearen eta Espainia plazaren zonan integratzeko, trafiko-fluxuak aldatuz eta, hartara, eraikinaren sarrera nagusian barrena doana kenduz. Era berean, oinezkoentzako eremu bihurtuko da espazio hori, Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroa eta Arkupeen multzo monumentala nabarmenduz, eta espazio berezi bat sortuko zentroaren aldean.Fase hauetan egingo da hori:

1. fasea: San Frantzisko aldapa.

2. fasea: Adatseko Andre Mariaren plaza

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Kontratazio-prozedura: deialdia
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.1.25 - San Frantzisko aldaparen ingururako lankidetza-hitzarmena
100%

Barne Ministerioa da Espainiako Bankuaren garai bateko egoitzaren jabea, non ari baiten egiten Terrorismoaren Biktimen Oroitzapenezko Zentroa, Agirre Lehendakariaren kaleko 2.ean, 01001 posta kodea, Gasteizko udalerria (Araba). Horrela, Espainiako Bankuaren garai bateko egoitzaren eraikinean Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren obrak egiten ari dira, biktimen memoria kolektiboa gordetzea helburua.

Bi entitateek egingo dituztenez jarduerak zona horretan, espazioa egokitzeko obren finantzaketan laguntzeko borondatea dute, eta horretarako lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko asmoa dago.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.1.26 - Tres Santoseko —Madril kalea— inguruaren eraberritzea
0%

Garai batean izandako ahalmen handiko bide-azpiegituraren izaerak hiria bitan banatzen duen autopista-trazadura utzi zuen, eta iristeko zail diren berdegune zenbait erabilgarri ez izatea dakar berekin. Arazo nagusia da Salburua auzoa bereizita uzten duela, eta zulo urbano gisako bat suertatzen da, eta horrek egiten du oinez ez joatea, segurtasunik eza sortzen baitu hiri-bilberik ezak.

Done Jakue hiribidetik eta Valladolid kaletik Salburura arteko jarraitutasuna planteatzen da, BRTa jartzea, iparretik hegoalderako norabidean bizikletentzako bidea jartzea eta berdearen jarraitutasuna, eta aldi berean oinezkoentzako bilbearena.

Mantxa berde handi bat lortuko litzateke, garai bateko saihesbidearen lotura gehienak kenduz eta Aranbizkarreko parkea Araneko parkearekin eta Salburuko parke linealekin lotuz.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
3.2 Ildoa - Hiri adimenduna eta berdea
95%

Vitoria-Gasteizek Green Capital saria dauka. Oraingo erronka Green and Smart city bihurtzea da, hau da, hiri berde eta adimenduna, teknologia modernoenen erabileran oinarrituz helburu hirukoitza lortzeko: bizi kalitatea hobetzea, enplegu-aukerak handitzea eta ingurumenarekiko errespetuan inplikazio handiagoa lortzea.

Hiri adimendun bat ez da soilik sentsoreak dituen hiri bat, bertako biztanleei entzuten dien, haien proposamen eta eskaerei erantzuten dien, erabakiak hartzerakoan parte har dezaten egiten duen eta bere kudeaketari buruzko kontu guztiak modu gardenean azaltzen dituen hiria da ere. Ez da ahaztu behar Vitoria-Gasteizentzako sentsorerik onena bertan bizi garen pertsonak garela. Ez badugu herritarrekin bat egiten, parte hartzeko gogoarekin eta espiritu autokritikoarekin, nekez lortuko dugu smart city bat izatea.

3.2 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 13
gauzatze-aldian 1
baztertuak 1

3.2 ildoko konpromisoak

3.2.1 - Informazio sistemen segurtasuna sendotzea, etengabeko hobekuntza prozesuaren bidez
100%

Segurtasun Eskema Nazionalean eta Datuak Babesteko Europako Araudi berrian ezarritako segurtasun-araudia betetzea du helburu konpromiso honek. Helburua da ekintza prebentibo eta zuzentzaileak egitea, udal informazioaren komunikazio-sarerako eta sarbide-sistemetarako.

Gaur egun, Gasteizko Udalaren telekomunikazio-sarearen perimetroko babesa 12.000 modeloko CheckPoint suebaki-bikote baten gain utzia dago. Egungo teknologien eta fabrikatzaileen aukerak eta aldeko eta kontrako alderdiak sakon aztertu ondoren, jarraitutasun teknikoaren ildotik jarraitzea erabaki da, eta, hortaz, fabrikatzaile beraren konponbide bat baliatuko da: CheckPoint.

Helburu hauek ditu kontratazioak: Gasteizko Udalaren telekomunikazio-sarearen egungo eta etorkizuneko baldintzetarako egoki den iragazte-ahalmena eta perimetroko babesa lortzea.

Hori lortu ondoren, babes aurreratuko tresnak perimetroko suebakietan integratzeko moduan egotea, segurtasun-zerbitzuak bateratzen aurrera egiteko aukera eman diezaguten, Segurtasun Eskema Nazionalaren irizpideak jarraituz.

Inplementazioa TUVISAn ari da egiten, eta hori eredutzat harturik Udal osora zabaltzeko aukera izango da.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.2 - Energia aurrezteko neurriak: parke informatikoen berrikuntza.
100%

Ordenagailu pertsonalen parkearen antzinatasunak eta Windows XP euskarriaren bukaerak —2014ko apirilean— udal sareko, hau da, sailetako, udal enpresetako eta Udalaren menpeko erakunde autonomoetako lanpostuak berritu beharra ekarri dute berekin. Horretarako, Gasteizko Udalak kontratatutako parkeko ordenagailu PUZak kontratatzea planteatzen da, erosteko aukerarekin, eta berritzen diren ekipoei lotutako zerbitzuak ematea, baita gainerako tresneria mikroinformatikoari dagokiona ere —inprimagailuak, plotterrak, monitoreak, eskanerrak eta abar—, bai zaharkituta geratu diren ekipoak berritzeko, baita lanpostu berriak hornitzeko ere.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.3 - Hiri adimentsua bultzatzeko neurriak: herritarrentzako wifi sarea zabaltzea.
100%

Hiri adimentsuaren kontzeptuak ezartzen duen markoaren barruan, herritarrei doako wifi-konexioa eskaintzen zaien espazioak ugaltzearen aldeko apustua egiten du Gasteizko Udalak. Herritarrak internetera konektatzeko aukera ematea da ideia, kontsultak eta gestioak egiteko orduan edo besterik gabe informazioa bilatzeko orduan lagungarri diren hainbat zerbitzutara sarbidea eduki dezaten. Banda-zabalera mugatuko zerbitzuak jarri nahi dira martxan, gehienez 256 Kbps eskainiko baitituzte, eta hartara Balore Merkatuaren eta Konpetentziaren Batzordeak ezarritako betebeharrak beteko baitira.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.4 - Hiri adimentsua bultzatzeko neurriak: telekudeaketa-sarea handitzea
100%

Instalazioak kontrolatu eta ikuskatzeko teknologia berrien garapenak eta komunikazio-sistemen aurrerakuntzak telekudeaketa-sistemaren eguneratzea bultzatu du. Sistema modernizatzeko proiektu bat garatzen ari da, komunikazio-sareak eguneratzeko helburuarekin, sarbide-abiadura handitzeko eta zentro bakoitzeko programazioa modernizatzeko. Helburu nagusia da sarea handitzea (hasierako puntua zen udal eraikinetako hotz-bero sistemak).

2018ko apirilean aurrera egin zen, Gasteizko hiriko parkeetarako ureztapen automatiko zentralizaturako materiala hornitzeko kontraturen esleipenarekin.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.5 - Hiri adimentsua, herritarren zerbitzura: 39/2015 Legera eta 40/2015 Legera egokitzeko plana
100%

39/2015 eta 40/2015 Legeak hainbat neurri ezartzen dituzte; hala nola, ahalordetzeen erregistro elektronikoari, erregistro elektronikoari, enplegatu publiko gaituen erregistroari, Administrazioaren irispide puntu elektroniko orokorrari eta artxibo elektroniko bakarra. Neurri hauei buruzko xedapenek legea indarrean jartzen denetik bi urtera izango dituzte ondorioak, 2018ko urriaren 2an hain zuzen ere.

Barne-antolakuntzari eta lan-prozesuei dagozkienetan erabakiak hartzeko beharra dakar lege horien aplikazioak. Horrenbestez, administrazio elektronikoaren arloko ordenantza eta araudi lokalak lege horietara egokitu beharra dago, eta, modu mailakatuan Legea aplikatzeko aukera ematen duten tresna informatikoak ezarri eta funtzionatzen jartzen aurrera egin ahala, behar diren erabaki eta ebazpenak hartu beharko dira horien estaldura juridikoa bermatzeko.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.6 - Hiri adimentsua, herritarren zerbitzura: dosier elektronikorako bidean
100%

2018ko urriaren 2an indarrean izango dira 39/2015 eta 40/2015 legeak ezartzen dituzten hainbat neurri. Horregatik, Administrazio Elektronikoaren esparruan aurrerapenak egin beharko lirateke. Bereziki, lan egin behar da prozedura guztiak bide elektronikoaren bitartez egiteko (nahitaezkoa da persona juridiko, nortasun juridikorik gabeko erakunde, derrigorrezko lizentzien jarduera profesionala edo administrazioko langileen kasuetan) eta horretarako beharrezkoa da fitxategien digitalizazioa aurrera egitea, sinadura eta jakinarazpen elektronikoak ezartzea, baimendutako administrazioko langileen erregistroa ezartzea, etabar.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.7 - Hiri adimentsua, herritarren zerbitzura: kontratazio elektronikoa
100%

Barne-antolakuntzari eta lan-prozesuei dagozkienetan erabakiak hartzeko beharra dakar 39/2015 eta 40/2015 legeen aplikazioak. Horrenbestez, administrazio elektronikoaren arloko ordenantza eta araudi lokalak lege horietara egokitu beharra dago, eta, modu mailakatuan Legea aplikatzeko aukera ematen duten tresna informatikoak ezarri eta funtzionatzen jartzen aurrera egin ahala, behar diren erabaki eta ebazpenak hartu beharko dira horien estaldura juridikoa bermatzeko. Ildo honetatik, aldatu egin beharko da kontratazio kontua, barneko prozeduretan tramitazio elektronikoa ezarriz, eta baita lizitazio elektronikoa ere.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.8 - Sofwarearen mantenimenduan aurrezteko plana: Openoffice migrazioa
100%

Gaur egun, sektore publiko erabat fidatzen da software librearekin, eta horrek dakarzkion abantailez baliatzen da: kostu finkoak aurreztu, produktu guztien gaineko kontrola eta eskalatzearen erraztasuna, eta horiek garatu eta mantentzeko enpresa lokalengana jo ahal izatea.

Udal gobernuaren ildo estrategikoetako bat kode irekiaren erabilerari bultzada ematea da, eta, hori lortzeko planaren barruan, bere dosierren sistemak LibreOffice-ra migratzeari ekitea erabaki du Gasteizko Udalak.

Duela hainbat hamarkadetatik, udal langileen erabiltzen dituzten 2000tik gora ordenagailuek Udalaren dosierrak tramitatzeko dokumentuak sortzen dituzten aplikazioak baliatzen dituzte. Orain arte, aplikazio horiek Microsoft Office erabiltzen zuten dokumentuak sortzeko. Kode irekian garatutako tramitazio elektronikoaren plataforma erosi ondoren, zeinek LibreOffice erabiltzen baitu dokumentuak sortzeko, sistema guztiak bateratzeko plan bati ekin zion Udalak, eta aplikazio guztien migrazio integralerako proiektua abian jarri zuen.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.9 - Herritarren artean software librearen erabilera bultzatzea.
100%

Udal gobernuak kode irekiaren erabileraren alde egindako apustu irmoaren haritik, herritarren artean software librearen erabilera bultzatzeko hainbat neurri aurreikusten dira, eta, horretarako, software libreko (Linux) paketeak instalatuko dira zentro publikoetan herritarren eskura jarrita dauden ekipoetan.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.10 - Energia elektrikoa kudeatzeko eredu bateratua ezartzea hainbat udal eraikinetan.
100%

Udal titulartasuneko eraikin eta lokal ugari kudeatzen ditu Gasteizko Udalak, era askotako tipologiak, antzinatasuna, erabilerak, ordutegiak eta abar dituztenak: hirugarren adinekoentzako zentroak, udal eskolak, ikastetxeak, kultur zentroak, kirol zentroak eta abar. Gaur egun 430etik gora kontratu daude udal eraikinetara energia elektrikoa hornitzeko —guztira 36.000.000 kwh inguruko kontsumoa—.

Bestalde, energia-kudeaketarako eredu bat ezarria du Udalak klimatizazio-instalazioetan —berokuntza, klimatizazioa eta aireztapena— eta ur beroaren instalazioetan duela 15 urtetik, guztira 358 udal eraikinetan.

Helburua da energia elektrikoa kudeatzeko eredu bateratua ezartzea hainbat udal eraikinetan, barne hartzen dituelarik instalazioen oinarrizko kudeaketa-, mantentze- eta berritze-prestazioak, berme osoz, aukera izan dadin aurrezpen nabarmena egiteko, eta, aldi berean, horren ondorioz, instalazioetan inbertsoak egiteko aukera.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.11 - Igerilekuetan egunero berritzen den ura berrerabiltzeko sistemak ezartzea. (baztertua)
0%

Osasunaren arloan indarrean dagoen araudia betetzera behartuta daude Gasteizko Udalaren igerilekuak; bereziki, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua.

15. artikuluko 3. atalean honela esaten da hitzez hitz: "Urtegiaren funtzionamendu-aldian sareko ur berriaz berritzeko, urtegian dagoen guztirako ur bolumenaren %5eko gutxieneko ekarpena beharko da egunero. Balore hori arduradun sanitarioek aldatu egin dezakete, urtegiko uraren kalitatea kontuan hartuta."

Egunero ur-bolumen hori ekartzeak beste horrenbeste ateratzea dakar berekin, eta hori, gero zehaztuko denez, Udalaren saneamendu-sarera husten da. Printzipioz husten den uraren kalitatea aski egokia izan daitekeenez edateaz bestelako zenbait erabileratarako, edateko uraren sarekoaren ordez erabiltzeko aukera planteatzen da, lorategiak edo berdeguneak ureztatzeko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.12 - Informazio energetikorako sistema berria, udal eraikinen kontsumoari irispide bizkor eta funtzionala emateko.
30%

Udal eraikin guztietarako geografia- eta ondare-informaziorako sistema bat izan bezain laster, eraikinen benetako erroldan oinarritua, egituratua eta katalogatua, sistemaren erabiltzaileekin batera, erakin horien kontsumoen eta energia-eraginkortasunaren inguruko guztia —ez elektrikoa bakarrik— definitu eta garatzeko beharrezko diren lanak martxan jartzeari ekin beharko zaio. Baita mantentze-protokoloen eta datuak eguneratzearen inguruko kontu guztiak ere, eta informazioa ustiatzeari eta ondoren geografia-informazioko sisteman egin beharreko errepresentazio espazialari dagokionak.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Kontratazio-prozedura: deialdia
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.13 - Udal eraikin guztietan garbiketa-produktu ekologikoak erabil daitezela lortzea.
100%

Era guztietako ekintzetan gauzatu behar da Gasteizko Udalak ingurumena babesteko hartua duen konpromisoa. Udal eraikinetan erabiltzen diren garbiketa-produktuen hornikuntzan eta banaketan produktu ekologikoak lehenestea da konpromisoa. Udal eraikin guztietan garbiketa-produktu efikazak eta ekologikoak erabil daitezela lortzea da asmoa, hartara ingurumena zaintzeko konpromisoa betetzeko.

Hortaz, garbiketa-zerbitzuak kontratatzeko baldintza-agirian zehaztuko da zerbitzua emateko baliatuko diren garbiketa-produktuek ekoetikaren batean definitutako irizpideak bete beharko dituztela, produktuaren formulazioan osagai kimikoak agertzeari dagokionean. Era berean, Udalak zuzenean egiten dituen erosketetan, apurka-apurka era horretako produktuak gehitzen joango da, gehiago kutsatzen dutenen kaltetan.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.2.14 - Biomasa Kudeatzeko Plana, Gasteiz karbonoari dagokionez hiri neutroa izan dadin.
100%

Ikaragarri hazi da energia-kontsumoa azken hamarkadetan. Ingurumenaren arloko nazioarteko joerek eta gizartearen kontzientziazioak berekin ekarri dute azken estrategia energetikoa energia-eraginkortasuna areagotzera bideratzea, eta orobat energia berriztagarriak bultzatzera eta berotegi-efektua duten gasen emisioak murriztera.

Eremu horretan aurrea hartzen jakin zuen Gasteizko Udalak; izan ere, udal eraikinetako energia-kudeaketarako eredu bat garatu zuen 1999an, zeinek aukera eman baitzuen instalazioen modernizazioan inbertitzeko eta, hartara, energia-kostuak eta CO2 emisioak murrizteko.

Bide beretik jarraitzea du xede Biomasa Kudeatzeko Planak, Gasteiz karbonoari dagokionez hiri neutroa izan dadin, biomasaren energia-baliabide lokalak aprobetxatuz eta enplegua sortuz, Gasteizko basoetatik 8.000 bat tona biomasa ekoizteko balio-kate bat integratuz.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.2.15 - IGI berrikuntza-polo bihurtzea, ingurumenaren, mugikortasunaren eta energia-eraginkortasunaren arloko ikerketa-zentroa izan dadin.
100%

Agintaldia hasi zelarik, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia ingurumen-politiken haritik ikerketa aplikatuaren eta berrikuntzaren arloko zereginak egitera bidera zedila erabaki zen, eta sortzen zuen ezagutza Gasteizko Udaleko sail eskudunetara helaraztea izan zedila bere zeregina. Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Plana koordinatzen da Ingurugiro Gaietarako Ikastegitik, baita Azpiegitura Berdearen Estrategia, Energiaren Agentzia, Green Lab eta beste ere.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
3.3 Ildoa - Hiri gardena eta parte-hartzailea
100%

Herritarren Parte-hartzea udal-kudeaketa kontrolatzeko formularik egokiena da, eta horregatik Udalak parte-hartzeari buruzko eredu berri baterantz jo behar du, Vitoria-Gasteizen bizi garenon eskariei erantzuteko eta erakundearen eta herritarren artean konfiantza-giroa sortzeko. Esku-hartze publikoaren oinarrizko balioak betetzen dituela argi eta garbi uzten duen udala. Bertako bizilagunen beharrizanekin konplize izango den udala. Udal gardena eta parte-hartzailea.

Herritarren parte-hartzea ezinbesteko baldintza da hiri benetan iraunkorra izateko, informazioan, eztabaidan parte hartzeko benetako bideetan eta kudeaketa politikoaren kontrol publikoan oinarritzen den hiria izateko.

3.3 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 19
gauzatze-aldian 0
baztertuak 0

3.3 ildoko konpromisoak

3.3.1 - Herritarren Gardentasun Kontseilua sortzea
100%

Herritarren Parte-hartzearen Araudi Organikoaren II. kapituluan jasota dago Udalaren Gardentasun Kontseiluaren sorrera, hau da, publizitate aktiboaren arloan eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea babesteari dagokionez Gasteizko Udalak dituen betebehar eta konpromisoak betetzen diren zaintzeaz arduratuko den organo aholku-emailea. Sindikoak, kontu-hartzaileak eta Gizarte Kontseiluak izendatutako pertsona batek osatzen duten kontseilu hori gutxienez hiru hilean behin biltzen da, eta bere betebeharrak autonomiaz eta burujabetasunez egiten ditu, bere irizpidearen arabera. Bere zeregin nagusien artean dago Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 66. artikuluan aipatzen diren publizitate aktiboaren eta informazio publikorako sarbidearen inguruko betebeharren betetze-mailari buruzko txostena egitea urtero, eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jasotzen diren betebeharrak hobeto betetzeko gomendioak egitea.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Gardentasuna eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Froga nagusiak:
3.3.2 - Herritarrek informazio publikora sarbidea izateko euskarriaren prozedura elektronikoa
100%

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean —III. kapitulua.- Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea— ezarritako epeak betez jarri zen martxan Gasteizko Udalean informazio publikoa eskuratzeko eskubideaz baliatzeko eskabideen tramitea. Martxan jarri zenetik, jasotako eskabideei modu arinean erantzuteko barne prozedura bat taxutu zen, eta eskabideak kudeatzeko aukera emango zuen barne aplikazio baten beharra zegoela erabaki, erantzuten arinago izateko eta tramitearen erabilerari buruzko estatistikak lortzeko, legez eman beharra baitago horien berri herritarrei bi hilean behin. Kanpora husteko aukerak ere emango zituen tresna gisa planteatu zen euskarri elektronikoa, herritarrek datuak eskuratzerik izan dezaten, Legean aurreikusitako moduetan.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gardentasuna eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.3.3 - Aurrekontua gauzatzearen jarraipen automatikoa egiteko tresna
100%

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak ezartzen du ezen, toki-erakundeek herritarrei ezinbestean eman behar dieten informazioaren barruan —publizitate aktiboaren printzipioa—, arreta berezia eskaini behar zaiela ekonomiaren eta aurrekontuen arloko informazioari. Zehazki, Legean ezartzen da aurrekontuaren inguruko informazioari —osaera, gauzatze-egoera, likidazioa, aldakuntzak— tratamendu grafikoa eman behar zaiola, hobeto uler dadin, eta horren zabalkunderako haren izaeraren benetako ezagutza izateko aukera ematen duten sistemak baliatu behar direla, hizkera argia eta edonorentzat irisgarria erabiliz. Gardentasun- eta partaidetza-politikaren barruan, udal aurrekontuak online grafikoki bistaratzeko aukera emango duen plataforma bat garatzea komeni zela planteatu zuen Udalak, eta orobat horiek formatu irekietan —open data— eskuragarri jartzea. Helburua da aurrekontuen inguruko berariazko webgune bat sortzea, teknologia irisgarriak eta bereizkeriarik gabeak baliatuz —hots, ikusi ahal izateko aplikazio jakin batzuk edukitzea eskatzen ez duten teknologiak— diru publikoaren jatorria eta zertarako erabiltzen den modu grafikoan, erraz ulertzeko moduan erakuts dezaten. Udal kontuen osaerari eta egoerari buruzko datuak lortzeko aukera ematen du tresna horrek.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gardentasuna eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Froga nagusiak:
3.3.4 - Opendata ataria abian jartzea
100%

Gardentasunaren eta gobernu onaren esparruan garatutako ekimenen barruan, Gasteizko Udalak erabaki zuen, 2015. urtearen erdi aldera, bere zereginak burutu bitartean erakundeak sortzen dituen datu guztiak herritarren eskura jartzeko balioko zuen datu irekien ataria abian jartzeko beharra zegoela. Datu horiek formatu irekietan argitaratuko dira, Creative Commons lizentziekin, gizarteak aberastasuna eta ezagutza sortzeko erabil ditzan, eta, gainera, gardentasun handiagoa lortzeko bidea urratzeko eta benetan kontuak emateko funtsezko elementu gisa.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Gardentasuna eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Froga nagusiak:
3.3.5 - Gardentasun Plan Operatiboa
100%

Duela hainbat urtetik lan egiten da Gasteizko Udalean herritarrei zuzendutako eredu batekin, eta zeharkako ekimen ugari garatzen dira. Zehazki, 2012an jarri zuen abian berariazko plan bat, Gardentasuna Hobetzeko Plan Integrala, Gardentasun Legeak arlo horretan ezartzen zituen betebeharrak betetzera zuzendua. Kontsulta-aplikazioak hobetu eta diseinatzea lortu da plan horrekin, eta barne-prozedura berriak ezartzea, baita gardentasun-atari bat martxan jartzea ere, herritarrei helarazten zaien erakundeari buruzko informazioa hobetzeko asmoarekin. Gardentasun Plan Operatiboa ekarri zuen 2015ean Gardentasun Plan Integralak, helburu zabalago batekin: organizazioan gardentasunaren benetako kultura ezartzen lagunduko zuen ekintza-sorta bat bultzatzea. Gasteizko Udala aldaketa-prozesu batean murgilduta dago kudeaketa-eredu berri bat osatzeko, zeinetan gardentasuna, kontu-ematea eta lankidetza izango baitira udal jardueraren ardatz nagusiak.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Gardentasuna eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Froga nagusiak:
3.3.6 - Herritarren partaidetzarekin landuko diren udal proiektu eta gaien urteko proposamena
100%

Sailen arteko agenda bat egin nahi da, udal sailek sustatzen dituzten ekimenak partekatzeko, herritarren partaidetza beharrezkotzat jotzen delarik.

Hasiera batean barne dokumentu batekin lan egin da, baina azken helburua da herritarrei aurkeztea, erabakitzerik izan dezaten herritarren partaidetza-organoetan parte hartu nahi duten, ala gai zehatzetarako partaidetza-prozesuetan.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.3.7 - Kreditua. Lana garatzeko beharrezko diren baliabideak jartzea
100%

Plana gauzatzeak zenbait baliabide ekonomiko edukitzea eskatzen du, aukera izan dadin ildo estrategikoetako bakoitza garatzeko, baita Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuko teknikariak ere.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.8 - Plana garatzeko langilea
100%

Plana gauzatzeak zenbait baliabide ekonomiko edukitzea eskatzen du, aukera izan dadin ildo estrategikoetako bakoitza garatzeko, baita Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuko teknikariak ere.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.9 - Plana udal arlo guztietan bultzatu eta garatzeko alkatearen dekretua
100%

Planak udal sail guztiei eragiten die eta konprometitzen ditu, gobernu-taldearen apustu estrategikotzat jotzen delarik, eta alkatearen dekretu batean jasotzea eskatzen du horrek, sail guztiei konpromisoa har dezatela eta dagozkien ekintzak gara ditzatela galdatzeko.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.10 - Herritarren partaidetza udal aurrekontuak prestatzeko lanetan txertatu. Vitoria Gasteiz Hobetuz programa
100%

Edozein gobernu-taldek planteatzen dituen politiken gauzatze erreala da udal aurrekontua. Horregatik, herritarren partaidetzaren aldeko apustua egiten bada, udal kudeaketan muntarik handiena duten gaietara zabaldu beharra dago apustu hori, aurrekontuak diseinatu eta lantzeko orduan.

Bi ekintzatan jasotzen da hori:

Gasteiz Hobetuz programa, zeinen bitartez herritarrek proposamenak egin baititzakete, eta herritarrak baitira ohiko aurrekontuaren kontura gauzatuko diren proiektuak bozketa-sistema baten bitartez aukeratzen dituztenak.

Bigarrena, gobernu-taldeak aurkeztutako aurrekontu-proposamenaren gainean Gizarte Kontseiluak egin beharreko nahitaezko txostena da. Herritarren gainerako partaidetza-organoek egiten dituzten ekarpenetan oinarriturik egiten da txosten hori.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.11 - Partaidetza-organoek udal politikak lantzeko orduan jokatzen duten papera onartzea
100%

Partaidetza-organoak eta horien zereginak berrikusi eta zehaztu, egiten dituzten txostenak dagozkien udal batzordeetara bil daitezen arauz, talde politikoek beren jarrera erakuts dezaten horien inguruan eta, alde edo kontra, justifikatutako erabakiak har daitezen kontseiluek egiten dituzten proposamenak direla eta. Partaidetza-organoek udal politikak lantzeko orduan jokatzen duten papera onartzen dela esan nahi da, udalbatzaren batzordeetara agertzeko ahalmena aitortzen zaielarik.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.12 - Herritarren txanda arautu, elkarteek beren ekimenak zuzenean sustatzerik izan dezaten, talde politikoen mozioei lotuta egoteko beharrik gabe
100%

Legez eratuta dauden elkarteek, udal talde politikoen interesetara makurtu gabe, osoko bilkuretara agertu ahal izatea erraztu nahi da. Udalbatzaren Araudi Organikoa egokituz egin behar da hori.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.13 - Partaidetza indibiduala partaidetza-sistemaren baitara biltzea
100%

Kontuan izanik planak aurreikusten duela herritar-kolektibo antolatuen bitartez eta horrela bakarrik bidera daitekeela partaidetza, herritarren partaidetzarako organoen agendetan planteatzen diren gaiak interesatzen zaizkion edozein herritarrek ezarrita dauden bideak baliatu ahal izatea proposatu zen, lehendik horietara joaten ziren entitateek dituzten eskubide eta betebehar berberekin.

Gaur egun, Herritarren Parte-hartzearen Araudiak dagoeneko jasotzen du aukera hori, eta jorratzen diren gaiak interesatzen zaizkion edozein herritar edo entitatek du aukera partaidetza-organoetara joateko.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.14 - Herri-galdeketak arautu, hiriko proiektu estrategiko zenbaiti edo proiektu polemikoei dagokienez
100%

Proposamenak aurkezteko aukera jaso eta hori egitea erraztuko duen araudia lantzea, eta herritar-kontsultak egin ahal izateko beharrezko diren mekanismoak eta baliabideak ezartzea.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.15 - Sentsibilizazio-kanpaina bat egin, herritarren artean, Partaidetza Planaren aurkezpenaren haritik eta udal proiektuen ingurukoak
100%

Hainbat berrikuntza proposatzen ditu planak, eta herritarren partaidetza herritar orori irekitzearen aldeko apustua egiten du. Partaidetza errazteko, beharrezkoa da herritarrek jakitea nola egin dezaketen, eta hainbat bidetatik eta komunikazio-kanpainen bitartez ematen da horren inguruko informazioa.

Bide dibertsifikatuagoak ezartzen joatea da kontua, aintzat harturik xede diren hartzaileak era askotakoak direla.

Horrela, ekintza hauek planteatzen dira:

-Astean behingo irratsaioa.

-Herritarren partaidetza-organoei buruzko informazio-liburuxka bat egitea.

-Jarduera sare sozialetan —batez ere Twitter-en— dinamizatzea, guztiengana iristeko.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.3.16 - Herritarren partaidetzaren alorreko prestakuntza-programa bat prestatu, talde politikoentzat, teknikarientzat eta herritarrentzat
100%

Herritarren partaidetzak prestakuntza eskatzen du, hiru arlotan. Esparru politikotik, politika publikoak diseinatzeko orduan herritarren erantzunkidetasunak dakartzan onurak aztertzeko. Esparru teknikotik, herritarren partaidetza modu efikazean kudeatzeko aukera emango duten ezagutzak eta trebetasunak eskuratzeko. Herritarrengatik, Udalak nola funtzionatzen duen jakiteko, eta zein eskumen dituen, zein diren bertan erabakiak hartzen dituzten organoak, eta nola kudeatzen diren proiektuak. Gainera, garrantzitsua da jakitea nola finantzatzen den eta nola gastatzen duen dirua Udalak.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.17 - Plana eta hiriko herritarren partaidetza ebaluatzeko adierazleak zehaztu
100%

Plan honekin nolako aurrerakuntza egin dugun jakitekotan, datu objektiboetan oinarritu beharra dago, eta irizpide adierazgarri eta egiaztagarrien sorta bat finkatuz lortuko da hori. Gainera, garrantzitsutzat jotzen da herritarren partaidetzak udal kudeaketan duen eragin-maila zenbatekoa den esango diguten adierazleak ezartzea. Helburu nagusiena da herritarren partaidetzaren udal behatokia edukitzea.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.3.18 - Jarraipen-batzorde bat martxan jarri, adierazleen emaitzak aztertu eta plana egokitu edo aldatzeko proposamenak egin ditzan
100%

Ebaluazio-proposamenak kontrastatua izan behar du, eta plan honetan jasotzen diren hiru esparruetatik aberastua. Horretarako, esparru politikotik, jarraipena Herritarren Partaidetzaren Batzordeak bere gain har dezala proposatzen da. Herritarren esparrutik, Udalerriko Gizarte Kontseiluak.

Esparru teknikotik, herritarren partaidetza-organoekin zerikusia duten teknikariek osatutako sailen arteko talde batek.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.3.19 - Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren zerbitzuak kudeatu beharreko programak zehaztu
100%

Zerbitzuak kudeatu beharreko programak zehaztu: aholkularitza, prozesuen dinamizazioa, elkarteen etxeak. Diru-laguntza deialdiak, material-mailegua, organoen koordinazioa eta partaidetza-proiektuak. Planeko 5. ildo estrategikoan zehaztuko da proposamen hori, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren zeregina, ikuspegia eta balioak definitzen direlarik, baita bere eskumen eta konpromisoak ere.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Froga nagusiak:
3.4 Ildoa - Hiri hezitzailea, kulturala, kreatiboa eta euskalduna
83%

Kultura, sormena eta errealitate identitarioak ere funtsezkoak dira hiriaren eraldakuntza berrian, balio-eredu partekatu baten arabera, non Udalak motorea eta babesa izan behar duen, ez ordea oztopo.

Gizarte zibilaren eta agente kultural, sozial, politiko eta ekonomikoen lan bateratu horrek kalitatezko plangintza bat eta kultura-politika koherentea, hurbila, posiblea eta ebaluagarria landu behar ditu.

3.4 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 17
gauzatze-aldian 7
baztertuak 3

3.4 ildoko konpromisoak

3.4.1 - Kultura Plan Estrategikoa lantzea
100%

Gasteizen kulturaren estrategia sortzea da helburua, plan estrategikoa landuz, kultura-politikei egonkortasuna emateko, egungo errealitatea aztertuta eta kulturan esku hartzen dugun guztien eta herritarren partaidetzarekin. Epe ertainerako plan bat, kultura-sektore eta -eragile guztiek adostutako begirada jasoko duena.

Prozesu irekia izan behar du, lankidetza eta partaidetza tarteko, Gasteizko kulturaren sektore osoaren eta ahalik eta kultura-eragile eta erakundeen ordezkari gehienen inplikazioarekin.

Horrenbestez, Kultura Plan Estrategikoaren diseinua, idazkaritza teknikoa eta dinamizazioa kontratatzeko premia ikusi da, prozesu horretan partaidetza ahalik eta handiena izan dadin —politikariak, teknikariak, hiriko kultura-eragile publiko nahiz pribatuak eta herritarrak—.

Talde bultzatzaile bat eratuko da, hiriko hainbat kultura-eragileren partaidetzarekin, zeinek emango baititu ontzat enpresa adjudikaziodunak proposatzen dituen prozesuko urratsak.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.2 - Kultura Eratzen zentroa abian jartzea
10%

Sorkuntza-fabrikak, hainbat lekutan sortuak ondare-politikaren parte gisa, berebiziko tresnak dira gertuko kulturaren arloko estrategietarako. Aintzat hartu beharra dago sorkuntza-adierazkortasun lokalaren alde jokatzen duten papera. Sortzaile gazteei beren sorkuntza-proposamenak garatzeko ematen dieten laguntzagatik nabarmentzen dira gaur egun espazio horietako asko, baliabideak eskaintzen baitizkiete bestela nekez argia ikusiko luketen beren proiektuak aurrera ateratzeko. Baina sorkuntza eta ekoizpena posible egiteaz harago, rol erabakigarria jokatzen dute sorkuntza-fabrikek zabalkundean. Hizkuntza berriei arreta eskainiko dien ikuslego bat, kultura-proposamen berritzaileen aurrean sentikorra, sortzeko lan egiten dute.

Pentsaezina litzateke Eratzen zentroaren gisako bat eratzea eragile lokalen zuzeneko partaidetza eta inplikaziorik gabe. Eta, 2017. urtean plan estrategikoa lantzen lan egin denez, eta sektoreko hainbat esparrutako 200dik gora kultura-eragileri egin zaienez gonbita, proiektua marko horretatik sor dadila nahi da, interesatuta dauden eragile guztien ekarpenarekin eta partaidetzarekin.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Organoaren sorrera abiaraztea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.3 - Sortzaile lokalen gida argitaratzea
100%

Sortzaile lokalen arteko komunikazioa bistaratzea eta erraztea. Bai Gasteizko Kultura Plan Estrategikoaren barruan, bai Arabako Foru Aldundiarenean, ekintza hau ageri da, beren helburuak betetzeko tresna gisa. Koordinazioa aurreikusia dago, probintzia gida bakarra eratzeko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.4 - Hiriko jai nagusietarako lantalde plurala sortzea
70%

Helburua da hiriko eragile sozio-kultural guztien partaidetza ahalbidetzea festen garapenean.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Organoaren lehen bilerarako deia egitea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
3.4.5 - Kultur ekintzetarako laguntza
100%

Kultura-berrikuntza, -prestakuntza eta -hedapeneko ekimenei laguntza ematea eta dagoeneko hirian kontsolidatuta dauden eta hiriaren erreferentziazko benetako marka gisa geratzen diren eta gizartean eragin handia duten jarduerei babesa ematea.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.6 - Musika-talde lokalak indartu
100%

Musika-talde lokalei aukera gehiago eskaintzea.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.7 - Kultur sareak sortzea
70%

Zirkuituak eta sareak ahalbidetzea kultura-lana errentagarri egiteko arte eszenikoen eta musikalen, bisualen eta ondareari lotuta daudenen eremuetan.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Martxan jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.8 - Oihaneder Euskararen Etxeko programazioa sendotzea
100%

Euskara eta euskal kultura ardatz dituen proiektua da Oihaneder Euskararen Etxea - Gasteizko Kafe Antzokia. Oihaneder Euskararen Etxeko programazioa sendotzen joatea eta Gasteizko Kafe Antzokia martxan jartzea da Udalaren konpromisoa.

Gasteizko Kafe Antzokia eraikitzeko lanak egin bitartean, Oihaneder Euskararen Etxean bermatuta egongo da programazioa, Montehermoso jauregian.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Euskara Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.9 - Oihaneder Euskararen Etxea - Gasteizko Kafe Antzokia
30%

Euskara eta euskal kultura ardatz dituen proiektua da Oihaneder Euskararen Etxea - Gasteizko Kafe Antzokia. Oihaneder Euskararen Etxeko programazioa sendotzen joatea eta Gasteizko Kafe Antzokia martxan jartzea da Udalaren konpromisoa.

Espazio berria sortzeko egin diren lanak:

- Proiektua Eskoriatza-Ezkibel jauregiaren atzeko aldeko ostatuan garatzea erabaki zen, gerora, bigarren fase batean, Euskararen etxea jauregiaren barruan hartzeko.

- Hiru fasetan banatutako lan-kronograma bat aurkeztu zuen Hirigintza Sailak: arkeologia-lana, proiektua eta obra. Lan guztiak 37 hilabetean bukatzea aurreikusten da, 2018ko urtarrilean hasita (ikus Euskara elkargunearen 2017-12-18ko akta).

- 250.000 euroko kreditua bideratu zen horretara 2017an, eta 2.500.000 euro 2018an (ikus kreditua Udalaren webgunean).

- Tokiko Gobernu Batzarreko 2019/04/25eko saioan, Udalak proiektuaren idazkuntza eta obra esleitzeko lehiaketa onetsi du.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Kontratazio-prozedura: deialdia
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.10 - Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia garatzea (EBPN-ESEP 2013-2017), jarduera-eremu desberdinetan
100%

Euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko ekimen eta jarduerak proposatzen ditu Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiak, jarduera-eremu bakoitzean identifikatutako erronka eta desafioei erantzunez. . Onetsi den azkena 2013-2017 aldiari dagokio. 2018ko otsailean indarrean dagoen plana luzatzea onetsi zen eta 2019ko apirilaren 15a baino lehen plan berria onesteko konpromisoa hartu zuen udalak.

Helduen euskalduntzeak paper garrantzitsua du Gasteizen. Euskarak gero eta leku handiagoa du hirian, baina oraindik ere biztanleen erdiak euskararekin oso harreman txikia izan du. Arlo horretan lanean jarraitzen dugu, eta euskaltegien lanaren osagarri. Bestalde, euskaltegien lana osatzeko, beharrezkoa da harreman-sare informalak eta euskararen erabilera ez formala ahalbidetu ahal duten ekintzak eta jarduerak antolatzea.

Familia bidezko transmisioari dagokionez, Gasteizen bikote mistoek eta ikastetxean edo euskaltegian euskaldundu diren guraso gazteek euskara transmititzeko orduan izango duten jokabidea da gakoetako bat. Sentsibilizazioan eta prestakuntza ari gara lanean, haur horien ingurune linguistikoa aberastuko duten produktuak eta zerbitzuak eskainiz.

Garrantzitsua da, era berean, euskara hirian bizi diren beste hizkuntza batzuetako hiztunengana helaraztea. Alde horretatik, ikastetxeekin elkarlanean jardun dugu, baita dibertsitatearen integrazioaren gaian lan egiten duten eragileekin ere.

Gazteen artean erdia baino gehiago euskaldunak dira, eta % 80 inguru dira neurri batean ala bestean euskara ulertzen dutenak. Horrek bestelako aldaketak eragin beharko lituzke, jauzi kualitatiboak emateko aukerak sortu, eta etorkizuna pentsatzeko moduak aldatu.

Aisialdia eta kirola dira ardatz nagusietako bat, Gasteizen euskara biziberritzeari dagokionez. Funtsezkoa da aisialdiaren eta kirolaren munduko begirale eta eragileen motibazioa eta prestakuntza lantzea. Begiraleen gogoa, atxikimendua eta lidergo gaitasuna funtsezkoak dira.

Merkataritzan eta ostalaritzan oraindik ere erronka hizkuntza paisaian eragitea dela uste dugu. Horrek ez du esan nahi horretara mugatu behar garenik. Merkataritzan eta ostalaritzan euskaraz pausuak emango dituzten erreferente berriak sortzen ahalegin beharko genuke, baita horien arteko sareak bultzatzen, egituratzen eta sendotzen ere. Sektoreak traktoreak behar baititu.

Euskara biziberritzeko planetan ez da genero-ikuspegiari buruzko planteamendu sistematizaturik izan. Gaiaren inguruko azterlana egin zen, gaur egun beste herri batzuentzat erreferentzia dena.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Euskara Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.11 - Gasteizko Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana garatzea, urtez urteko kudeaketa-planen bitartez
100%

Udalaren hizkuntza-politika ezartzen dute euskararen erabilera-planek, eta 86/1997 Dekretuan xedatutakoa betetzea dute helburu. Onetsi den azkena 2013-2017 aldiari dagokio.

Xede nagusia da Gasteizko Udalean hizkuntzen berdintasunera jotzea, hau da, bi hizkuntza ofizialen berdintasun formaletik berdintasun egiazkorantz joatea.

Udalaren konpromisoa da euskara lan egiteko hizkuntza izatea herritarrei eskaintzen zaien zerbitzuan eta herritarrekiko hartu-emanean. Aitorturiko hizkuntza-eskubideak erosotasunez baliatzeko aukera eman behar zaie herritarrei. Izan ere, kalitatezkoa izan nahi duen administrazio batek ehuneko ehunean bermatu beharko du zerbitzua hizkuntza ofizialetatik edozeinetan eskaintzeko moduan dagoela. Horretarako, arian-arian euskara laneko zeregin batzuetarako hizkuntza bilakatu beharra dago.

Planetan ezarritako lan-ildoetako batek aurreikusten du apurka-apurka langileen hizkuntza-gaitasuna areagotzen joatea, besteak beste langileen euskara-ikasketak bultzatuz, Euskara-ikasketak egiteko barne erregimeneko arauak tarteko. Udaleko lanpostuen zerrendan ikus daiteke hizkuntza-gaitasunaren bilakaera —azkena, 2017ko apirilaren 21ko ALHAOn (45. zk.) argitaratu zen—.

Gainera, sail guztietan eta hainbat arlotan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dira, zerbitzuek beren ohiko lan-prozeduretan txerta ditzaten, hala nola kontratazioetako, diru-laguntzetako edo irudi korporatiboko hizkuntza-irizpideak.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Euskara Zerbitzua
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.12 - Gasteiz, hiri hezitzailea: Hezkuntza Zerbitzuaren plan estrategikoa
100%

Gasteizko Udalak, Hiri Hezitzailea garatzeko konpromisoa bere gain hartu duenez, badu zerbitzu espezializatu bat, zeinek udalerrian hezkuntzaren arloko zeharkako politika bultzatzen baitu, eta haur txikiei zuzendutako zerbitzuak kudeatzen, baita hezkuntzarako berariazko beste hainbat baliabide ere.

Hezkuntza Sailaren 2012ko Plan Estrategikoan bildu ziren orduko hartan erronkak. Une honetan, beharrezkoa gertatu da plan hori eguneratzea, eta horren emaitza da oraingo Hezkuntza Zerbitzuaren 2016/2022 aldirako Plan Estrategikoa, baita 2016/2018rako I. programazio-aldia ere.

Hezkuntza Zerbitzuaren epe ertain eta luzeko jarduera-ildo eta helburu orokorrak finkatuko dituen tresna bat edukitzeko premiari erantzuten dio 2016/2022 aldirako plan estrategikoak. Orobat, Gasteizko Udalaren hezkuntza-politika bultzatu nahi da horren bitartez, Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eraikitzen aurrera egiteko, esku-hartzea hiriko errealitatera eta gizarte- eta hezkuntza-arloetako premietara moldatuz. Plana bi urteko programazioen bidez zehaztea aurreikusi da, eta bertan zehaztea aldi bakoitzean gauzatuko diren berariazko helburu eta proiektuak. Hain zuzen ere, horrela diseinatu da zerbitzuaren 2016/2018 aldirako programazioa.

Modu kolektibo eta partizipatiboan landu zuten plan estrategikoa Hezkuntza Zerbitzuko langile guztien artean, 2016ko otsailetik maiatzera bitartean. 2016ko uztailaren 14an kontrastatu zen udal talde politikoekin, eta 2016ko urriaren 25ean Udaleko Eskola Kontseiluarekin. Azkenik, Kultura, Hezkuntza eta Kirol zinegotzi ordezkariak onetsi du.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.13 - Ikastetxeetako instalazioak berritze eta hobetze lanak
100%

Funtsezko eta beharrezko zeregina da udal eraikinen mantenimendua, Udalak dagozkion zerbitzuak ahalik eta modurik egokienean ematerik izan dezan. Udal politiketatik programatzen diren ekintzetako asko eta asko udal eraikinetan gauzatzen dira, eta, horrenbestez, berebiziko garrantzia du horiek onik zaintzeak. Horregatik, uste dugu beharrezkoa dela haur-eskolak eta ikastetxeak, kirol-instalazioak, esparru sozialeko eraikiak eta kultura-eraikinak mantentzeko gida-plana egitea. Plan hori lantzeko, lantalde bat sortu beharra dago, eraikinen kudeaketan inplikatuta dauden guztiak ordezkatuko dituena.

Dena den, Udalak instalazioak berrituko ditu haur eskoletan, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan zein Helduen Hezkuntza Iraunkorreko zentroetan.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.14 - Udal Eraikinetako Mantentzeko Plan Gidaria (baztertua)
0%

Funtsezko eta beharrezko zeregina da udal eraikinen mantenimendua, Udalak dagozkion zerbitzuak ahalik eta modurik egokienean ematerik izan dezan. Udal politiketatik programatzen diren ekintzetako asko eta asko udal eraikinetan gauzatzen dira, eta, horrenbestez, berebiziko garrantzia du horiek onik zaintzeak. Egokia da, orduan, mantentzeko plan gidaria edukitzea.

Horregatik, haur-eskolak eta ikastetxeak, kirol-instalazioak, esparru sozialeko eraikinak eta kultura-eraikinak mantentzeko gida-plana egiteko, lantalde bat sortu da, eraikinen kudeaketan inplikatuta dauden guztiak ordezkatuko dituena. Lan talde honek diagnostiko bat prestatu du: diagnostiko honen arabera, urtero egiten da beharren inbentarioa eta beharren lehenestea, eskuragarri dagoen aurrekontuan oinarrituta.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Udal administrazioaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.15 - Udaleko Eskola Kontseilua bultzatzea, elkartze-organo gisa
100%

Parte hartzea oinarrizko balioa da herritarrak autonomo, aske, arduratsu eta konprometituak izan daitezen, eta Gasteizko Udalaren konpromisoetako bat, hain zuzen, hezkuntza komunitatearen parte hartzea sustatzea da. Horregatik, Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko 13/1988 Legearen III. tituluaren ildotik, Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua eratu zen, udal esparruan unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren programazio orokorrarekin zerikusia duten gizarte-sektoreen partaidetza, kontsulta eta aholkularitzarako organo gisa.

Izan ere, Udaleko Eskola Kontseilua oinarrizko eta ezinbesteko tresna da hezkuntza komunitateak hiriari dagozkion hezkuntza gaietan parte hartzeko eta, hartara, udalerrian hezkuntzaren alorrean sortutako betebehar eta eskaerei administrazioak ematen dizkien erantzunak optimizatzeko. Gaur egun, Kontseilua sustatzeko lana egin ondoren, esan liteke funtzionamendu egonkorra eta kalitatekoa duela, gizartearen partaidetzarako sektore-erakunde gisa, eta hala erakusten dute agintaldi honetan egin diren bilerek.

2013ko ekainean eratu zen Udaleko Eskola Kontseilua, hainbat urtez jarduerarik gabe egon ondoren, eta inflexio-puntu bat izan zen bere funtzionamenduan. 2015eko urriaren 14ko bilkuran berritu egin ziren kontseiluko kideak. Gainera, agintaldi honetan beste mugarri garrantzitsu batzuk egokitu dira biziberritze-prozesuan, hala nola funtzionamendu-araudiak landu eta onetsi direla.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.16 - Gizarte-etxeetan irakurtzeko liburuak jasotzeko eta kudeatzeko puntu bat finkatzea, liburuak berriro erabil daitezen
0%
Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
3.4.17 - "Auzoarentzat Zabalik - Abierto al Barrio" programa handitzea inguruko guraso-elkarteekin eta gizarte-mugimenduekin lankidetzan (baztertua)
0%

2016ko azaroaren bukaera aldetik 2017ko urtarrileko lehen astera bitartean, “Auzoarentzat Zabalik” programa jarri zuen abian Hezkuntza Zerbitzuak, hiriko bederatzi ikastetxetan. Konpentsazioaren arloan 2016ko azarotik 2017ko martxora bitartean bost ikastetxetan egin zen esperientzia pilotuaren batera ezarri zen programa hori, eta ikastetxe horiek ere parte hartu zuten “Auzoarentzat Zabalik” programan. Beste lau ikastetxeak berek hala eskatu zutelako edo ikuspegi teknikotik programa bertan gauzatzea egokitzat jotzen zelako hautatu ziren. 2009tik 2011ra bitartean izandako esperientziari dagokionez, lau ikastetxe gehiago izatera pasatu dela esan beharra dago, bostetik bederatzira.

Programa bideratzeko orduan, Udaleko Mantentze Zerbitzuaren eta Segurtasun Sailaren laguntza jaso zen, baita auzo-elkarteena eta inplikatutako ikastetxeena ere. Ikastetxeetako batean izan ezik, eragin positiboa izan du esperientziak herritarrengan, eskola-orduez kanpoko aldietan irekita zeuden ikastetxeak erabili baitituzte.

Esperientzia hori burutu arren, 2017an eta 2018an ez dugu aurrekontu-sailik izan programa egiteko. Izan ere, bertan behera tusita geratu da konpromisoa.

Nolanahi ere, ikuspegi teknikotik, “Auzoarentzat Zabalik” programaren inguruan gogoeta egin beharra dagoela uste da, eta kontuan hartu beharra dagoela zonako eskolaz kanpoko jardueren, instalazioen erabileraren, eta udal baliabideen koordinazioaren planifikazio zabalagoaren esku-hartzeko marko baten inplementatu beharra dagoela, ikastetxeei beren eskolaz kanpoko jardueretan laguntzeko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.18 - Arte eta Lanbide Eskola berritzeko eta biziberritzeko planean laguntzea
100%

Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren jatorria eta oinarria Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak 1774ko irailaren 21ean sortutako Marrazketa Eskola dugu. Geroztik eta ia etenik gabe jardun du irakaskuntzan, eskola hainbatetan handituz eta eraldatuz, garai bakoitzaren beharretara egokitzearren.

Nahi duen pertsona oro artera, sorkuntzara eta arte gozamenera hurbiltzea da helburu nagusia, bertako ikasgeletan ematen diren irakaskuntza ez arautuen bitartez.

Gaur egun, ikastaro arruntetan mila ikasle hartzeko ahalmena du eskolak. Bestalde, arlo artistiko desberdinetan espezializatutako 16 irakaslek osatzen dute klaustroa.

Udalak, eskolako patronatuko kide den aldetik, eta Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailaren aurrekontuaren bitartez, fundazioaren ohiko jarduera mantentzeko ekarpen ekonomikoa egiten du.

2015eko ekitaldian, laguntza ekonomikoa 332.000,00 eurokoa izan zen.

2016ko ekitaldian, 500.000,00 eurokoa.

Eta 2017ko ekitaldian, 500.000,00 eurokoa, honela banatuta:

332.000,00 euro fundazioaren ohiko jarduerarako,

168.000,00 euro eskola hobetzeko obrak martxan jartzeko.

Bestalde, Hezkuntza Zerbitzuak bideragarritasun-plana lantzen parte hartu du, eskolaren jarduera bultzatzea helburu. Patronatuaren 2015eko urriaren 9ko bilkuran, lau teknikari izendatzea onetsi zen, tartean Hezkuntza Zerbitzuko bat. Azkenik, 2016ko uztailaren 14ko bileran onetsi zuen bideragarritasun-plana patronatuak.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.19 - "Kirol-errezeta" abian jartzea (baztertua)
0%

"Kirol-errezeta" abian jartzea, pertsonek eguneroko bizitzan jarduera fisikoa eta kirola txertatu eta bultzatzeko helburuarekin; aisialdi osasungarria, osasun-, gozamen- eta harreman-iturri.

Baztertzearen arrazoia: EHUk eta Gasteizko Udalak kirolaren eta osasunaren aldeko ahaleginak bateratu dituzte ikerketa gune bat sortzeko jarduera fisikoaren ondorioak osasunean aztertzeko helburuarekin. Ikerketa gunearen lagapen hitzarmen bat sinatzeak eragin du konpromisoa birformulatua izatea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.20 - Kirol Medikuntzaren Zentroaren egoera berrikustea
100%

Kirol Medikuntzaren Zentroaren egoera berrikustea, legearen eta eskumenen esparruetatik, instalazioak eta langileak direla eta bideratu beharreko ekintzak definitzeko, zereginak eta existentzia bera birplanteatzea eskatzen duten aldakuntzak izan baitituzte azken aldian. Jarduera fisikoa eta kirola bultzatzeko helburua lortzeko lan egiteko neurririk hoberenak aztertu eta hartzeko xedearekin egiten da berrikuspen hori.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.21 - Pertsonen eguneroko bizitzan jarduera fisikoa eta kirola txertatu eta bultzatzea
100%

Jarduera fisikoa eta kirola bultzatzea; aisialdi osasungarria, osasun-, gozamen- eta harreman-iturri. Bizitzako edozein sasoitan jarduera fisikoa egiteko kontzientziatu eta motibatzeko lan egin nahi da; kirola egiteko instalazio, espazio eta ibilbide egokiak bermatu, eta jarduera jakinak —pertsona edo kolektibo jakinei zuzendutako jarduera gidatuak— proposatzen dituzten osasunaren eta kirolaren arloko profesionalekin elkarlanean jardun.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.22 - Denontzako kirola: emakumezkoen kirola eta kirol egokitua bultzatzea
70%

Kirol-eredu inklusibo eta iraunkorraren aldeko apustua egiten du Gasteizek, udalerriko populazio osoari zuzendua, erreferentzia berezia eginez emakumeei eta dibertsitate funtzionala dutenen kolektiboei. Kirolaren praktika bizi-ohitura osasungarriekin lotzea da helburua, horietara sarbide izateko aukerak sortuz, pertsona bakoitzaren zirkunstantzia partikularrak gorabehera.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana idaztea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.23 - Abonatuen sistema bultzatzea: hobariak
100%

Sistema bultzatzea, kudeaketan eta hobarietan sinplifikatzeko moldaketak eginez. Ordenantza fiskalaren egitura aldatzeko proposamena, hobariak sinplifikatzeko, zenbait kolektiboren mesede baino ez diren egoerak saihesteko. Horrela, Arabako campuseko unibertsitarioentzat bakarrik zen hobaria kentzea proposatzen da, 18 urtetik 24ra bitartekoentzako kategoria sortzeko, hobariarekin.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.24 - Kirol-instalazioetarako inbertsio-plana
50%

Lau urterako inbertsio-plana, hainbat kirol-instalaziotarako: Salburuko rokodromoa, errugbi-zelaia, Gamarrako bolo-hiria, Gamarrako tenis- eta padel-pistak estaltzea eta Ariznabarrako belodromoa estaltzea.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Kontratazio-prozedura: esleipena
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.4.25 - Ariketa-aretoen zabalkundea
100%

Ariketa-aretoen zabalkundea, jarduera fisikoaren praktika indibiduala sustatzeko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.26 - Kultura- eta kirol-ekitaldien zabalkundea
100%

Hiriko kultura- eta kirol-politikaren parte bat ezin da diseinatu parametro lokalak bakarrik baliatuz. Kirol-programazioaren kasuan, zenbait ekintza eta ekitaldi herrialde-klabean egin beharra dago, Arabaren esparrua gainditzeko borondatearekin, gure lurralde historikoa gainditzen ez duen publiko objektibotik Gasteiz kulturaren eta kirolaren mapan jartzeko helburuarekin lan egitera igarotzeko.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Emaitzak neurtzea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.4.27 - Hiriko espazioak jarduera fisikorako leku izan daitezela ahalbidetzea
100%

“Kirola guztientzat” goiburuarekin, eta jarduera fisikoa osasun-iturri gisa bultzatzeko helburuarekin, hiriko beste espazio batzuk —bideak, ibilaldiak, parkeak, zidorrak eta beste— jarduera fisikorako lekutzat bultzatzera zuzendutako ekintzak planteatzen dira, "kirol-hiria" kontzeptua zabalduz eta orobat bultzatuz ekitatea, zeharkako lan teknikotik, jarduera fisikoaren eta kirolaren praktikara sarbidea izateari dagokionean. Horren guztiaren ondorioz, hirian diseinatutako azken espazioek badituzte, dagoeneko, xede horri erantzun dioten elementu eta ezaugarriak.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saila
Froga nagusiak:
3.5 Ildoa - Mugikortasun iraunkor eta osasungarriaren hiria
77%

Garraioaren eta mugikortasunaren kudeaketak inork baino gehiago errespetatu behar du bere biztanleen osasuna, natura-ingurua gehiago errespetatu behar du, hiri-sarean gehiago integratu behar du, eta ikuspegi ekonomikotik eraginkorragoa izan behar du.

3.5 ildoko konpromisoak
Egoera Konpromisoak
gauzatuak 12
gauzatze-aldian 11
baztertuak 1

3.5 ildoko konpromisoak

3.5.1 - Garraio-sistema desberdinen kudeaketa koordinatua eta zeharkakoa
100%

Garraio-sistema desberdinen kudeaketa koordinatua eta zeharkakoa, gizartearen babesean eta teknologia berrien aukeretan eta garraio-eredu berrietan oinarrituz. Garraio publikoaren arloko antolakuntza-, planifikazio- eta gauzatze-erabakiak gai horretan eskumena duten entitate guztiak presente dauden organo batean eztabaidatzea, ardura duen erakunde bakoitzak horiek bideratzerik izan dezan, eskumen-banaketaren arabera.

Organo horrek, besteak beste, xede hau izango luke: garraio zentzuzkoago eta efizienteagoa lor dadin bultzatzea, garapen iraunkorraren gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-alderdiak oro aintzat hartuz.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Erakunde instituzionalizatua
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.5.2 - Trafikoa lasaitzea San Viator-en
100%

Trafikoa lasaitzeko neurriak hartzen jarraituko dugu, super-etxadi gehiagotan, batez ere oinezko eta txirrindulariengan duen eragin positiboagatik. Hiri-espazioa hobetzeko hainbat jarduera bideratu dira, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren planteamenduarekin bat etorriz. Zentzu horretan, San Viator ikastetxearen inguruko jarduerak aipa daitezke —Argentina kalea, San Viator kalea eta Txile kalea.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.5.3 - Vasco-Navarroaren bide berdea berreskuratzea, eta garai batean hirian barrena zuen ibilbidea seinaleztatzea
100%

Vasco-Navarroaren bide berdea hiriaren memoria historikorako berreskuratzea, Energiaren Euskal Erakundeak instalatutako Mugikortasun Elektrikoaren Zentroan Vasco-Navarroaren bide berdeko interpretazio zentroa jarriz.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
3.5.4 - Tranbia hegoaldera eta ekialdera luzatzea: Euskal Trenbide Sareari enkargua
100%

Sistema integratu eta elektrifikatu bat lortzea da Udalaren helburua, hiriko garraioaren ereduak aurrera egin dezan efikaziari eta errentagarritasun sozialari nahiz ingurumenaren arlokoari dagokienez. Helburu horren barruan, tranbia hegoaldera —unibertsitateak— eta ekialdera luzatzea aurreikusten da.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.5 - Hiri-autobusen flota modernizatzea
100%

Hiri-autobusen flota modernizatzea: inbertsioak, hurrengo urteetan, erosketa eta rentingean, gutxien kutsatzen duten modeloei lehentasuna emanez.

TUVISAk mende erdia bete duen urtean flota berritzeari ekin zaio, hamar autobus artikulatu berri iritsi direlarik. Autobusen modeloa Mercedes Citaro Euro6 da, diesela, eta emisioen inguruko araudirik estuenak betetzen dituzte.

Ibilgailu berriek aurkezten dituzten berrikuntza ugarien artean azpimarratzekoa da iraunkortasunaren eta ekologiaren alde egindako apustua, berreskurapen-modulua sartuta, sistema horrekin karbono dioxidoak atmosferarako emisioak murriztuta. 2009az geroztik flotari gehitutako lehen ibilgailuak dira.

Autobus berri eta modernoek irudia berde kolorez eguneratuta dute, Gasteizen 'green' izaerarekin —European Green Capitalarekin— bat etortzeko, eta puntako teknologia ere badakarte, ibilgailuaren gidaritza eraginkorra kudeatzeko; gurpil aulkientzako hiru eremu; gidarientzako jarleku berogarriak eta klimatizatuak; kutsadura akustiko gutxiago; balantzaren kontrako sistema bat eta barneko bi pantaila, beste hobekuntza batzuen artean. Beraz, gutxiago kutsatzen dute eta eraginkorragoak dira.

OTTO gerrialdeko bermea ere badute, eta hala, zutik joateko bidaiarien kopurua handitu egiten da, erosotasun handiagoa eskainik. Gurpil-aulkien eremu bakoitzean USB entxufe bikoitza dago, eta horrela, bai gurpil-aulkietako bidaiariek baita zutik doazenek ere eremu horretan daudenean eta entxufe horiek libre egonez gero beren gailuak karga ditzakete. Flota berriko autobusek kamera-instalazioa dute, eta, horri esker, gidariak argi ikusten ditzake ate-inguruak.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
TUVISA
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.6 - Autobus-linea periferikoa BEI izateko eraldatzea
50%

Etorkizuneko sistema da BEI, motor elektrikoko ibilgailuekin harmen eta kalitate handiko garraioa ezartzearen inguruko alderdi guztiak aintzat hartzen dituena.

Horretarako, Arabako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Udalaren arteko hitzarmena sinatu da, Udaleko talde politiko guztiak aldeko, sistema berri hori hirian ezartzeko. Eusko Jaurlaritzak kontratatu du, Euskal Trenbide Sarea enpresaren bitartez, sistema horren bideragarritasunaren inguruko azterlana.

Honako hauek barne hartzen ditu: obra zibilaren azterlanak (bide bereiziak, semaforoetako lehentasuna, bidegurutzeak diseinatzea, seinaletika...), geltokiak diseinatzea, ibilgailua plataformara hurbiltzeko gidaritza-aukerarekin, eta kobratzeko makina adimentsuak erostea (energia-hornidura, kobratzeko makina irisgarriak eta ordaintzeko, kargatzeko, txartelak erosteko... funtzionalitate desberdinekin), komunikazio-proiektua (erabiltzaileei informazio dinamikoa emateko, bestelako publizitatea egiteko aukerarekin, eta abar), eta ibilgailuak erostea, bai 18 m-koak, bai 12 m-koak (puntako orduetan nahiz ordu arruntetan).

BEIren linea berrirako 18 metroko zazpi autobus elektriko erosiko dira, eta 12 metroko beste sei. Autobus elektrikoa TUVISAko 2. linea periferikoaren oraingo bidetik joango da, erabiliena baita. Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako teknikariek definitu dituzten urbanizazio-lanetarako 7 milioi euroko inbertsioa nabarmentzen da; lan horien artean daude kaleak eta biribilguneak aldatzea, eragindako tokiak urbanizatzea, eta plataforma esklusiboari lekua uzteko trafiko-desbideratzeak. Bestetik, hiru geltoki-mota jarriko dira: txikiak, estandarrak eta handiak. Aurrez aurreko nasak izango dituzte, sarbideak bi aldeetatik, eta irisgarriagoak izango dira.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Kontratazio-prozedura: esleipena
Konpromisoaren arduraduna:
TUVISA
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.7 - Udal aparkalekuen plan integrala
100%

Aparkalekuen plan integralaren proposamena aurkeztea, Gasteizko aparkaleku publikoak errentagarriagoak eta modernoagoak izan daitezen, ingurumena gehiago errespetatu dezaten eta, azken batean, erabiltzaileentzat erakargarriagoak izan daitezen. 2017ko maiatzaren 31n aurkeztu eta onetsi zen aparkalekuen plan integrala TUVISAko Administrazio Kontseiluan, eta azpiegitura horiek errentagarriago, modernoago eta erakargarriago bihurtzeko helburuarekin.

Berriki, kudeaketa adimentsurako prozesu bat ezarri du TUVISAk, Artiumeko eta Iradier Arenako aparkalekuetarako autokudeaketa-sistema bat instalatuz, duela gutxi Udalari kudeatzeko gomendioa egin zaion Santa Barbarako aparkalekuan kokatutako kontrol-zentro zentral batekin. Horrek aukera ematen du kontrol-zentro horretatik TUVISA udal enpresak ustiatzen dituen aparkaleku guztiak kudeatzeko.

Arkitektura informatiko berria diseinatu da, TUVISAk kudeatzen dituen aparkaleku guztiak lotzen dituena, eta, horrela, moldagarriago, malguago eta seguruago bihurtu aparkaleku horiek ikuskatzeko eguneroko lana.

Sistema berria ezartzeko, aparkaleku horietako instalazioetako makinak, sarbide-bereizketak, komunikazio-formatuak eta beste egokitu behar izan dira.

Neurri zehatzak planteatzen ditu aparkalekuen plan integralak, hiru jarduera-eremutan: zaindu eta mantentzea; optimizazioa eta berrikuntza; eta dinamizazioa eta merkaturatzea.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana onestea
Konpromisoaren arduraduna:
TUVISA
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.8 - Udal araudiak Motozikleten erabilerari dagokionez dituen edukiak garatzea, ibilgailu horien aldeko apustua eginez lau gurpileko eta motor termikoa duten ibilgailuekiko alternatiba gisa (baztertua)
0%

Gasteizko Udalaren Izaera Urbanoko Bideetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen dituen Udal Ordenantzaren 25. artikuluan jasota dago motozikleta eta ziklomotorrak ibilgailu motordun arinak eta zaluak direla bide publikoetako zirkulazioan, eta, horrenbestez, trafikoaren mugikortasuna eta arintasuna hobetzen laguntzen dutela. Kapitulu bat eskaintzen die ordenantza horrek halako ibilgailuei, erabilera bultzatzeko, lau gurpileko ibilgailuen aldean, eta hainbat erraztasun ematen ditu egoera jakin batzuetan zirkulatzeko.

Helburua da eduki horiek garatzea, lau gurpileko ibilgailuen aldean motozikleten erabilera errazteko.

Azkenean, ekimen hau behin betiko baztertu zen: erregaien garraio pribatuak eta CO2 igorleak erabilera sustatzea, nahiz eta motozikletak diren, ez dator bat Udalak sustatzen duen mugikortasun ereduarekin.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Baztertua
Konpromisoaren arduraduna:
Herritarren Segurtasunaren Saila
3.5.9 - Propultsio hibrido edo elektrikoko ibilgailuen nahiz motor elektrikoa duten zikloen aldeko bultzada
100%

Arinak diren eta emisioetatik aske dauden ibilgailuekin egitea salgaien banaketa, ekimen pribatuko proiektuak bultzatuz eta beharrezkoa den arau-egokitzapena eginez. Propultsio hibrido edo elektrikoko ibilgailuen nahiz motor elektrikoa duten zikloen aldeko apustuak airearen kutsadura eta kutsadura akustikoa murrizten laguntzen du. Zikloak oinezkoen alderdietatik zein ordutan igaro daitezkeen zehazten zuen Alkatearen dekretua aldatu zuen Gasteizko Udalak 2016ko martxoan, pertsonak eta salgaiak garraiatzeko bizikleta eta trizikloei nahiz mezularitza-lanetan dihardutenei hiriaren erdialdeko oinezkoen alderdietan barrena zirkulatzeko baimena emateko. Salgaien banaketarako bizikleten erabilera —elektrikoena barne— bultzatzea da aldakuntza horren xedea.

Bestalde, fiskalitate berdearen arloan, kutsatzen duten ibilgailuek —diesela nahiz gasolina erabili— zituzten hobariak kendu dira, eta, aldi berean, % 90eko hobariak jarri gutxienez 40 km-ko autonomia duten ibilgailu elektriko bateriadunentzat, 'autonomia handituko ibilgailu elektrikoentzat eta entxufatzeko ibilgailu elektriko hibridoentzat eta erregai-pilak dituztenentzat, eta % 50ekoa 40 km-tik beherako autonomia duten ibilgailu hibrido entxufatu ezin direnentzat eta gas naturalez edo petrolio-gas likidotuz propultsatutako ibilgailuentzat.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Indarrean jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.10 - Landa-ingururako garraio-zerbitzua hobetzea
100%

Gasteizen lurralde berezi bat du, ingurutik bereizia, ezen, Udalaren menpeko herriak ugari izanik, eskariaren araberako garraio efizientearen premia baitute.

Gure enpresak kontratatutako gaur egungo eskaintzak udalerriko pertsona guztien mugikortasuna bermatzen du, kontzejuen eta Gasteizko hirigunearen arteko loturak indartuz.

Berariazko software bat erosi du TUVISAk, zerbitzuaren xehetasun guztien berri izateko aukera ematen duena.

Bux-aren erabileraren egonkortasunak zerbitzua eraginkorra dela uste izatea dakar berekin, eta nekazaritza-eremuan bere lekua hartua duela.

Gasteizko kontzejuak eta hirigunea elkartzen dituen eskariaren araberako garraio kolektiboko zerbitzua da Bux. Taxi baten antzera funtzionatzen du. Eskariaren araberako zerbitzua eskatu egin behar da aldiko, 900 10 27 23 telefonora deituz, internet bidez edo Android nahi Iphonerako aplikazioa jaitsiz.

Buxa erabiltzeko, Bux garraio-bonoa eduki behar da, erabiltzaile bakoitzaren profilerako egoki den modalitatekoa. Estankoetan eros daitezke bonoak.

TUVISAren 2017ko irailaren 21eko Administrazio Kontseiluak lehiaketa Radio Taxi SA enpresari esleitzea erabaki zuen.

Esleipen berriarekin, aldaketak sartu dira erreserbatzeko eta baliogabetzeko epeetan eta egutegian; zerbitzua taxiekin ematen da gaur egun, eta gehitu egin dira zerbitzua eskaintzen deneko kontzejuen kopurua.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
TUVISA
Froga nagusiak:
3.5.11 - Bidegorrien sarea hobetu eta handitzea: ibilbide gehiago eta seguruagoak
70%

Hiriko bidegorrien sistema zabaltzea, Gasteizen bizikletaren erabilerak gora egiteko aukera eman dezan, eta hartara herritarrek garraio-sistema arrazionalak, efizienteak eta iraunkorrak balia ditzaten.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.12 - Gasteiz txirrindulari eta oinezkoentzat seguruagoa bihurtzeko
100%

Udal-jardun guztien koherentzia handiagoa, Gasteiz bizikletarekin adeitsuagoa eta, ondorioz, txirrindulari eta oinezkoentzat seguruagoa den hiri bihurtzeko. Horretarako, seinaletikan dauden kontraesanak ezabatu behar dira, arrisku-egoerak sortzen dituztelako. Seinaleztapen bertikala eta horizontala hobetzeko hainbat jarduera bideratu dira, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren planteamenduarekin bat etorriz.

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana idatzi zenetik hamar urte igaro direlarik, udalerriko mugikortasun-sisteman izandako aldaketek eta bai udal mugikortasunean inplikatutako agenteen bai herritarren ikuspegi eta itxaropenen bilakaerak bertako zenbait alderdi berriro definitu eta formulatzera behartzen du. Hurrengo zortzi urteetan eman beharreko pausuak zehazten ditu berrikuspen horrek. Aldi berean, Bide Segurtasunerako Plana lantzen hasia da Udala. Argi eta garbi erlazionatuta dauden bi estrategia horien barruan, hurrengo urteetarako bide-orriak zehaztuta geratu beharko luke ildo honetan.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.13 - Bizikleta-mugikortasunerako sare nagusia lantzeko Plana osatzea
100%

Hainbat jarduera garatu dira bizikletentzako sarea hobetzeari dagokionez, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean eta Ziklisten Mugikortasunaren Gida-planean egiten diren planteamenduen haritik.

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana idatzi zenetik hamar urte igaro direlarik, udalerriko mugikortasun-sisteman izandako aldaketek eta bai udal mugikortasunean inplikatutako agenteen bai herritarren ikuspegi eta itxaropenen bilakaerak bertako zenbait alderdi berriro definitu eta formulatzera behartzen du. Hurrengo zortzi urteetan Gasteizko hiri-mugikortasunaren estrategian emango diren pausuak zehaztuko dira berrikuspen horretan, baita bizikletentzako azpiegiturei dagokienez gauzatzeko dauden jarduerak ere.

Horretarako, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren (2006-2016) lehen etaparen ebaluazio-txostena landu eta argitaratu da, eta, horretatik abiaturik, berariazko partaidetza-prozesu bat ari da bideratzen, dokumentu hori modu partizipatiboan baliozkotzeko eta hurrengo planifikazio-etapan arreta eskaini beharko zaien elementu kritikoak zehazteko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.14 - Arabako Foru Aldundiarekin lankidetzan jardutea hirira sartzeko soluzioei dagokienez
10%

Arabako Foru Aldundiarekin lankidetzan jardutea hirira sartzeko soluzioei dagokienez: Elorriaga, Lasarte... Errepideen foru-sarearekin konektatzeko puntuetan txirrindularien segurtasuna hobetzeko.

Hiriko trafikoaren eta zirkulazioaren segurtasuna hobetu, Arabako Foru Aldundiarekin elkarlanean, hiriko sarbideei dagokienean.

-Lasarte: AFAk Lasarteko biribilgunearen proiektuaren zirriborroa kontratatu du, Gasteizko Udalak egindako aurreproiektuan oinarrituta. Proiektuaren dokumentua egin ondoren, Udalak desjabetze prozesua egitera hastera doala nahi du, ekintza gauzatzeko aurrera egiteko.

-Elorriaga: Gasteizko Udalak AFAri proposatu dio bidegorria jartzeko espazioaren hornidura, aurretik bertan dauden balizak mugituz. Errepidea AFAren konpetentzia da, zeinek zehaztuko dituen egin beharrekoak. Eragindako lurzoruaren aurreikusitako okupazioaren tramiteaz hitz egiten ari dira Konpentsazio batzordearekin.

Konpromiso mota:
Lankidetza-entitate eta -markoak sortu eta eraldatzea
Konpromisoaren egoera:
Organoaren sorrera abiaraztea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
3.5.15 - Mugikortasun-plan espezifiko bat diseinatu eta abian jartzea, industria-poligonoen eta hiriaren arteko bizikleta-konexioak lotzeko
90%

Hainbat jarduera garatu dira bizikletentzako sarea hobetzeari dagokionez, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean eta Ziklisten Mugikortasunaren Gida-planean egiten diren planteamenduen haritik, nahiz eta oraindik ez zaion ekin hiriko industrialdeetara joateko bizikletentzako lotura funtzionalari.

2018ko azaroaren 21ean aurkeztu dira agiriaren ildo nagusiak, mugikortasun plana berrikuspen ondoren. 2019ko lehenengo hiruhilabetean prest egongo omen da.

Konpromiso mota:
Planak, programak, azterlanak, ereduak, kodeak eta abar lantzea
Konpromisoaren egoera:
Plana argitaratzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
3.5.16 - Hiriaren erditik bizikletan igarotzearen alternatibak direnak zabaltzea
70%

Mugikortasun Plana garatzea, hiriaren erdialdetik bizikletaz igarotzeko ibilbide handiagoekin, autoaren erabileraren alternatiba gisa bultzatzeko.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.17 - Bizikletei buruzko udal-araudia berrikustea eta aldatzea Mugikortasun Iraunkorreko Foroan
50%

Zikloak oinezkoen alderdietatik zein ordutan igaro daitezkeen zehazten zuen Alkatearen dekretua aldatu zuen Gasteizko Udalak 2016ko martxoan, pertsonak eta salgaiak garraiatzeko bizikleta eta trizikloei nahiz mezularitza-lanetan dihardutenei hiriaren erdialdeko oinezkoen alderdietan barrena zirkulatzeko baimena emateko. Salgaien banaketarako bizikleten erabilera —elektrikoena barne— bultzatzea izan da aldakuntza horren xedea. Aldi berean, aplikatutako arauen bilakaeraren lehen ebaluazio bat egin ondoren, bizikleten zirkulazio murriztua dagoen ordutegiak birformulatzeko aprobetxatu zen.

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana idatzi zenetik hamar urte igaro direlarik, udalerriko mugikortasun-sisteman izandako aldaketek eta bai udal mugikortasunean inplikatutako agenteen bai herritarren ikuspegi eta itxaropenen bilakaerak bertako zenbait alderdi berriro definitu eta formulatzera behartzen du. Hurrengo zortzi urteetan Gasteizko hiri-mugikortasunaren estrategian emango diren pausuak zehaztuko dira berrikuspen horretan, baita bizikletentzako araudiari dagokienez gauzatzeko dauden jarduerak ere.

Horretarako, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren (2006-2016) lehen etaparen ebaluazio-txostena landu eta argitaratu da, eta, horretatik abiaturik, berariazko partaidetza-prozesu bat ari da bideratzen, dokumentu hori modu partizipatiboan baliozkotzeko eta hurrengo planifikazio-etapan arreta eskaini beharko zaien elementu kritikoak zehazteko.

Konpromiso mota:
Araudiak, prozedurak, ordenantzak, hitzarmenak eta abar eguneratzea
Konpromisoaren egoera:
Berariazko lan-batzordeetan aurkeztea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.18 - Bizikletentzako aparkaleku seguruak eta arrazoizko prezioetan
100%

Aparkaleku seguruak eta arrazoizko prezioetan, gainera laneratzea ahalbidetuko dutenak eta hainbat zerbitzu osagarri eskaini ditzakeenak, adibidez bizikletak garbitzea eta erabiltzeko prest uztea. Ziklisten Mugikortasunaren Gida-plana garatu du Gasteizko Udalak 2010etik 2015era bitartean, gasteiztarren artean, ohiko garraiobide gisa, bizikletaren erabilera sustatzeko helburuarekin. Marko horretan hainbat neurri sartzen dira, hala nola bizikletentzako azpiegitura berriak egin eta bizikleta-aparkalekuak jartzea, trafiko baretuko kaleak ezartzea, bizikleta sustatzeko kanpainak edo bizikleta-erregistroa martxan jartzea.

Ildo horretan sakonduz, bizikletentzako aparkaleku kolektibo seguruen eskaintza zabaldu nahi du Udalak —bizikletentzako bi lonja sortu ziren duela zenbait urte Erdi Aroko hirigunean—. Bizikleta sustatzeko estrategia egokia bideratzeko baldintza inportantea dela uste da bizikletentzako aparkaleku kolektibo seguruak eskaintzea, lapurreta- eta bandalismo-arazoak murrizten baitituzte, eta hartara erabiltzaileen kopurua areagotzen. Bestalde, bizikletak propio horretarako prestatuta ez dauden lekuetan utz daitezela ekiditen da, eta hartara galarazten oinezkoentzako espazioan horrek sortzen dituen eragozpenak, eta zuhaitzei edo hiri-altzarien erabilerari egiten zaien kaltea.

Nahikoa bizikleta-aparkaleku eskaintzen direla bermatzeko konponbideak era askotakoak izan daitezke, beti ere kontuan izanik interesguneetatik gertu egon behar dutela, bizikleta erabiltzearen abantaila nagusietako bat ez galtzeko. Kontuan izan behar da, nolanahi ere, Udalak ezin duela bizikletak aparkatzeko zerbitzua bizikleta-erabiltzaileen destino guzti-guztietan eskaini, eta, horrenbestez, alternatiba bat izan daiteke zona zabalagoei zerbitzua emango dieten aparkaleku kolektiboak sortzea.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Obra bukatzea / entregatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.19 - Bizikleta elektrikoen mailegu-zerbitzua jartzeko aukera aztertu
70%

Bizikleta elektrikoen mailegu-zerbitzua martxan jartzea, garraiobideen multimodalitatearen eta osagarritasunaren aldeko apustuaren barruan —azken miliarako konponbidea—. 2012an utzi zitzaion bizikleta publikoaren udal zerbitzua eskaintzeari. Sortu zeneko oinarrizko xedea ongi betea zuela ematen zuen, hau da, funtsean hiri-mugikortasunaren eredua aldatzea, bizikletaren erabilera bultzatuz, garraiobide iraunkorra den aldetik, eta bizikleta ordura arte baino agerikoago bihurtuz. Zentzu horretan, nabarmendu daiteke Gasteizen barrena bizikletaz egiten diren joan-etorrien kopurua hirukoiztu egin zela 2006tik 2011ra bitartean eta bikoiztu 2011tik 2014ra bitartean. Gorakada horrek ez zuen islarik izan mailegu-sistemaren erabilera-kopuruan —urtean 150.000 erabilera inguru, azken urteetan—, eta horrek erakusten zuen une horretan zegoen konfigurazioak aukeren goia joa zuela.

Alternatiba gisa, laugarren belaunaldiko bizikleta publikoaren sistema berria ezartzeko aukera aztertu zen, baina azkenik bazter utzi zen, inbertsio handiegia eskatzen baitzuen, eta, bizikleta pribatuaren erabileran izandako gorakada ikusirik arrazoizkoago ematen baitzuen hasiera batean zerbitzu berri hori ezartzeko aurreikusitako baliabideak bestetara bideratzea, bizikleta-mugikortasunari kostu txikiagoarekin bultzada handiagoa emateko.

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana idatzi zenetik hamar urte igaro direlarik, udalerriko mugikortasun-sisteman izandako aldaketek eta bai udal mugikortasunean inplikatutako agenteen bai herritarren ikuspegi eta itxaropenen bilakaerak bertako zenbait alderdi berriro definitu eta formulatzera behartzen du. Hurrengo zortzi urteetan Gasteizko hiri-mugikortasunaren estrategian emango diren pausuak zehaztuko dira berrikuspen horretan, baita hiri-mugikortasunaren sistema orokorraren barruan bizikleta sustatzeari dagokienez gauzatzeko dauden jarduerak ere.

Horretarako, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren (2006-2016) lehen etaparen ebaluazio-txostena landu eta argitaratu da, eta, horretatik abiaturik, berariazko partaidetza-prozesu bat ari da bideratzen, dokumentu hori modu partizipatiboan baliozkotzeko eta hurrengo planifikazio-etapan arreta eskaini beharko zaien elementu kritikoak zehazteko.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Martxan jartzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.20 - Bizikletak erregistra daitezela bultzatzea
100%

Bizikletak erregistra daitezela bultzatzea, mikrotxipak jarriz edo pegatinen doako sistemaren bitartez. Bizikletak erregistratzeko sistema doan ematen jarraitzen du Udalak, zeinen bitartez, bizikleta bakoitza identifikatzeko pegatina zenbakidun bat jartzen baita.

Erregistratutako bizikleten kopurua gora doa etengabe, poliki-poliki, azken urteotan. 2017an 1.061 bizikleta erregistratu ziren, aurreko urtean baino 54 gehiago. 2018an 1.366 bizikleta gehiago: 2018 abenduaren 31n 8.952 bizikleta daude erregistroan.

Konpromiso mota:
Produktu edo zerbitzuak sortu edo berrikustea
Konpromisoaren egoera:
Funtzionamendu jarraitua / instituzionalizatzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
3.5.21 - Bizikletentzako eta oinezkoentzako basoetako pisten eta nekazaritza-bideen sarea indartzea
70%

Bizikletentzako eta oinezkoentzako basoetako pisten eta nekazaritza-bideen sarea indartzea, Foru Aldundiaren laguntzarekin eta harekin batera. Gasteizko udalerrian hainbat ibilbide berde elkartzen dira, eta aukera ematen dute hiria nekazaritza- eta natura-ingurunearekin lotzeko, udalerriaren mugetatik harago doan bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilbide horietara jotzea erraztuz.

Hiriaren eta lurraldearen arteko lotura hori bi hamarkada baino gehiagoan hainbat entitatek egindako esku-hartzeen emaitza da. Horien artean, honako hauek nabarmendu daitezke: Arabako Foru Aldundia —1.000 km-tik gora bide ditu egokituta ibilbide berde gisa, garai bateko gurdibide, basabide eta trenbideak berreskuratzeko proiektu bat dela medio—, Gasteizko Udala —bere bideekin eta Eraztun Berdeko ibilbide zirkularrarekin—, Ingurumen Ministerioa —GR 281 bidea bide natural gisa egokituz— eta Arabako Mendi Federazioa —GR25 eta 38 bideak seinaleztatu eta markatzearen arduraduna— eta Donejakue Bidearen Lagunen Elkartea.

Ekimen horien guztien baturak aukera eman du gaur egun Gasteizko udalerrian ibilbide berdeen kalitateko sare zabal bat edukitzeko, aisialdirako baliabide garrantzitsua inondik ere.

Nolanahi ere, nahiz eta bide horiek lotzen joan den sareko sistema bat eratzeko, elementu desberdinak seinaleztatu eta markatzeko lanak ez dira egokiro integratu, eta, horren ondorioz, erabiltzaileak ez dio behar bezala erreparatzen horien arteko loturari eta jarraitutasunari. Problematika hori konpontzeko, dagoen potentziala aprobetxatzeko eta erabilera horiek modu egokian antolatzeko, eta hartara gatazkak ekidineko, ibilbide berdeen sare funtzional bat planifikatu eta garatu nahi da Gasteizen, hobekuntza-, bultzatze- eta sustapen-ekintzen bitartez. Honako hauek dira, besteak beste:

- Gasteizko ibilbide berdeen sarea ondo seinaleztatzeko zuzentarauen dokumentuaren egitea (berrikuspen teknikoan).

- Gasteizko ibilbide berdeen seinaleztatzeko gida baten egitea.

- Eraztun Berdeko parkeetako informazio-panelen egunertzea (2019an hasi dira lanak).

- Nebera gainaren eta Errekaleor ibaiaren artean pasabidea egiteko proiektua.

- Arinizen CN-102 errepidearen azpian oinezkoentzako eta txirrindularientzako pasabidea egiteko proiektua egitea.

- Jundizko lotunearen azpian, Bidegana kalean, oinezkoentzako eta txirrindularientzako pasabidea egiteko proiektua.

- N-102 errepideraren gainerako oinezkoentzako pasabidea hornitu eta jartzea, Zabalgana eta Armentiako basoa lotzeko (“Vitoria-Gasteiz Hobetuz” ekimenaren barruan).

- Basquetour-rekin lankidetza, Arabako Lautadako zikloturisten ibilbidea luzea (117 km) sustatzeko eta seinaleztatzeko.

- Arabako Foru Aldundiarekin lankidetza, Gasteizko eraztun berdea eta Jundiz eta Krispiña lotzen dituen Zadorraren ibilbide berdearen tarte berria sustatzeko.

- Arabako Foru Aldundiarekin lankidetza, etorkizunean egingo den Harriaren Ibilbidea, zeinaren bidez Santa Maria katedrala eta Axarteko harrobiak (Trebiñu) lotuko baitira, eta proiektu horrek Erdi Aroko antzinako bidea, 14 kilometrokoa, berreskuratuko du.

- Arabako Foru Aldundiarekin lankidetza, Posten Erregibidea sustatzeko eta seinaleztatzeko. Gasteizerako bide sarrera eta proiektua egiaztatu dira.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak:
3.5.22 - Bi bide berri sortzea, hirian barrena: oinezko eta ziklistentzako korridoreak, Zabalgana eta Salburutik erdialdera
0%

Bizikletaren erabilera bultzatzea —autoaren ordez—, Mugikortasun Plana betetzeko, Zabalganetik eta Salburura arteko bi korridore berrirekin.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Egiteke
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
3.5.23 - Bizikleta aseguruak
20%

Bizikleta-erabiltzaileak asegurua egin dezaten sentsibilizatzea.

Konpromiso mota:
Komunikazio-, sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak
Konpromisoaren egoera:
Kanpaina definitzea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
3.5.24 - Trafikoa lasaitzea Koroatze kalean (Koroatze Plana)
70%

Trafikoa lasaitzeko neurriak hartzen jarraituko dugu, super-etxadi gehiagotan, batez ere oinezko eta txirrindulariengan duen eragin positiboagatik. Hiri-espazioa hobetzeko hainbat jarduera bideratu dira, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren planteamenduarekin bat etorriz:

- 77 super-etxadi aurreikusitako 20an parte hartu du, era desberdinetan: errehabilitazio integrala (Antso Jakituna); sarbideen controla kamerekin (Prado-Mateo Moraza-Olagibel, Magdalena-Cadena y Eleta eta Independentzia-Arabako Jenerala-Cadena y Eleta); zirkulazio-abiadura murriztea (margotze eta seinaleztatze lanak); egiturazko erreformak (Foru, Resbaladero, Prado, Fermin Laguen, Aguraingo Taldea, Mendozako Taldea…).

- Irizpide hau mantentzen da Santa Barbara plazan egin diren lanetan eta Aldabe eta Medico Tornay kaleetan egingo diren berrurbanizatzeko lanak ere bai.

Egiten ari den Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren berrikuspenak barne hartu du orain arte egindakoa eta apustu bat egingo du super-etxadiak garatzeko eta trafiko lasaitze sistema zabaltzeko.

2018ko azaroaren 21ean aurkeztu dira agiriaren ildo nagusiak; hurrengo hilabeteetan prest egongo da, eta partaidetza-prozesu bat izango du.

Koroatze Planari dagokio, proiektuak bi milioi euro bideratuko ditu proiektuan zehaztutako jardun-eremuko espazio publikoa eraberritzera. Aurreikusitako ekintzen artean, zirkulazio-abiadura murrizteko neurriak jarriko ditu.

Konpromiso mota:
Azpiegiturak garatu edo hobetzea
Konpromisoaren egoera:
Lanak hastea
Konpromisoaren arduraduna:
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI - CEA)
Froga nagusiak:
Froga gehigarriak: